Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Ramowy Program
Studiów Podyplomowych  Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

  
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz./Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 'Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, instytucje UE' '330-SPP-1PWUE' 3 'ZAL-OCENA' 14 14 0
2 'Polityka spójności i fundusze UE' '330-SPP-1PSUE' 3 'ZAL-OCENA' 14 14 0
3 'Zamówienia publiczne i przetargi' '330-SPP-1ZPP' 2 'ZAL-OCENA' 10 10 0
4 'Metodyka przygotowania projektów, budżetowanie, pomoc publiczna' '330-SPP-1MPP' 4 'ZAL-OCENA' 24 10 14
5 'Zarządzanie zespołem projektowym' '330-SPP-1ZZP' 1 'ZAL' 6 2 4
6 'Studium wykonalności projektu i biznes plan' '330-SPP-1SWP' 3 'ZAL-OCENA' 14 4 10
7 'Analiza finansowa i ekonomiczna w projekcie; wrażliwość i ryzyko' '330-SPP-1AFE' 3 'ZAL-OCENA' 14 4 10
8 'Metodyka zarządzania projektami' '330-SPP-1MZP' 1 'ZAL-CENA' 12 4 8
9 'Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie projektów unijnych' '330-SPP-1ZRPU' 3 'ZAL-OCENA' 16 4 12
10 'Kontrola i audyt projektów unijnych' '330-SPP-1KAPU' 1 'ZAL-OCENA' 8 4 4
11 'Ewaluacja i promocja projektu' '330-SPP-1EPP' 1 'ZAL' 6 2 4
12 'Informatyczne narzędzia w zarządzaniu projektem' '330-SPP-1INZP' 1 'ZAL' 6   6
13 'Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej' '330-SPP-1PW' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
14 'Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego' '330-SPP-1PRWP' 3 'EGZ' 16 4 12
15 'Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Funduszu Sąsiedztwa' '330-SPP-1WT' 1 'ZAL-OCENA' 8 4 4
16 'Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia' '330-SPP-1FROW' 1 'ZAL-OCENA' 8 2 6
17 'Wykłady gościnne' '330-SPP-1WYGO' 2 'ZAL' 12 12 0
18 'Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia' '330-SPP-1BHWK'   'ZAL' 2 2 0
OGÓŁEM   35   200 98 102