Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 
Rok 2017

 

Zarządzenie Dziekana nr 20 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 19 w spr. powołania wydziałowego koordynatora do spraw utworzenia "Legii Akademickiej" od 20.11.2017 do 30.09.2020
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 18 w spr. powołania zespołu ds. zbieżności i weryfikacji efektów kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia od 15.11.2017 30.09.2020 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 17 w spr. zmiany składu Kolegium Wydawniczego
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 16 w spr. ustalenia zasad organizacji szkoleń bibliotecznych dla studentów lat pierwszych rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 15 w spr. ustalenia zasad organizacji obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 14 w spr. zmiany Zarządzenia nr 36/2016 dotyczącego powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. Promocji na kadencję 2016-2020 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 13 w spr. powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2017-2018 POBIERZ 
Zarządzenie Dziekana nr 12 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 11 w spr. powołania opiekunów lat na rok akademicki 2017/2018 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 10 w spr. ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania od roku akademickiego 2017/2018 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 9 w spr. wprowadzenia wytycznych w zakresie opieki nad doktorantem - uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 8 w spr. zmiany Zarządzenia nr 32/2016 z dnia 12 września 2016 dotyczącego powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020
POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 7 w spr. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia i studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 6 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Ekonomii i Zarądzania UwB POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 5 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Załącznik 1 A. Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w białymstoku POBIERZ
Załącznik 1 B. Wzór wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 4 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Załącznik 1. Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora POBIERZ
Załącznik 2. Wniosek opisowy o nadanie tytułu profesora POBIERZ
Załącznik 3. Ankieta oceny osiągnięć naukowych POBIERZ
Załącznik 4. Zobowiązanie Kandydata do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora dotyczy osób spoza WEiZ UwB POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 3 w spr. zasad prowadzenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 2 w spr. uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów powołanejZarządzeniem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 22/2016 (z póź. zm.) na okres od 15 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2017 r. POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 1 w spr. zmiany Zarządzenia nr 35/2016 z dnia 12 września 2016r. dotyczącego powołania opiekunów praktyk zawodowych na kadencję 2016-20120 POBIERZ

 

Rok 2016

 

Zarządzenie Dziekana nr 40 w spr. powołania Komisji Konkursowej (dotyczy "Konkursu na Najlepszy Artykuł Naukowy Uczestnika Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersyteru w Białymstoku) POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 39 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 38 w spr. zmiany zarządzenia nr 22 dotyczącego powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów na rok akademicki 2016/2017 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 37 w spr. powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 36 w spr. powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji na kadencję 2016-2020 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 35 w spr. powołania opiekunów praktyk zawodowych POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 34 w spr. powołania Wydziałowego Koordynatora Programu "Erasmus" oraz jego asystentów POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 33 w spr. powołania Pełnomocników Dziekana POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 32 w spr. powołania Kolegium Wydawniczego POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 31 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 30 w spr. powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 29 w spr. powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 28 w spr. powołania Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 27 w spr. powołania Wydziałowego Zespołu ds. Promocji POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 26 w spr. powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 25 w spr. powołania Wydziałowej Komisji ds. Nauki POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 24 w spr. powołania opiekunów lat na rok akademicki 2016/2017 POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 23 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 22 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 21 w spr. określenia schematu struktury organizacyjnej administracji POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 20 w spr. likwidacji stanowiska Dyrektora Administracyjnego POBIERZ
Zarządzenie Dziekana nr 19 w spr. powołania Wydz. Kom. Rekrut. ds. Studiów doktoranckich POBIERZ