Wydział Ekonomii
i Finansów

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2019/2020

od 19.11.2019 r. (od godziny 9.00) - następna tura generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb

do 29.11.2019 r. - zamieszczenie w BIP komunikatu Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów oraz zapomogi w roku ak. 2019/2020

do 31.12.2019 r. - sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów, doręczenie decyzji studentom oraz wykonanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów

 

Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.
Wnioski o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.
 

Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego!

Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (zgodnie z § 17 ust. 6 Regulaminu, za art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

OPSy wydają takie zaświadczenia tylko osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Stypendium może być przyznane w powyższym przypadku, jeśli przyczyny niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny i zupełny udokumentuje źródła utrzymania rodziny (§ 17 ust. 7 i 8 Regulaminu, art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

 
 
Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów. 
 
 

Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.30 - 13.30
Piątek 9.30 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00
 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2019/2020:
19 i 26 październik 2019 r.
2 i 30 listopada 2019 r.
 7 grudnia 2019 r.
 11 i 18 stycznia 2020 r.

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2019/2020:
 
 
 

 

Dane kontaktowe

Obsługa studentów kierunków Ekonomia, MSG i Ekonomiczno-Prawnego:

pokój 129

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701

 

Obsługa studentów kierunku Logistyka:

pokój 134

Anna Bernacka

annab13@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7715

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Wydział Ekonomii i Finasów UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki
Pliki do pobrania:
Utrata_uzyskanie dochodu