Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 

Kierownik Dziekanatu

mgr Katarzyna Fiedorow
e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl
telefon: 085 745-77-13
fax: 085 741-46-85
pokój: 106

 

Zakres obowiązków:

 • Kieruje całokształtem pracy Dziekanatu zgodnie z zakresem zadań i obowiązującymi przepisami.
 • Koordynuje dokumentację dydaktyczną Wydziału (m.in. aktualność i kompletność oraz poprawność programów, planów studiów, sylabusów, nazw przedmiotów oraz kodów przedmiotów),
 • Podejmuje decyzje w zakresie właściwego podziału pracy w Dziekanacie,
 • Kontroluje terminowość wykonywania pracy w Dziekanacie,
 • Decyduje w sprawach związanych z dyscypliną pracy w stosunku do podległych pracowników,
 • Współdziała z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i Wydziału,
 • Kontroluje prawidłowość, kompletność i terminowość składania po sesjach protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
 • Kontroluje prawidłowość, kompletność i terminowość dokumentacji egzaminów dyplomowych, magisterskich,
 • Kontroluje stan danych sprawozdawanych do POLON oraz stan raportów zwrotnych z tegoż systemu
 • Wykonuje całokształt prac administracyjnych związanych z dokumentacją przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym:
  • stosowanie przy wykonywaniu powierzonych zadań Uniwersyteckiego systemu Obsługi Studentów (USOS),
  • prowadzenie dokumentacji toku studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji zgodnie instrukcją kancelaryjną,,
  • zlecanie wydruku Elektronicznych Legitymacji Studenckich,
  • aktualizacja dokumentacji dotyczącej programów, planów studiów, nazw przedmiotów, kodów przedmiotów, efektów kształcenia wynikająca z wprowadzonych zmian w ww. zakresie na studiach, punktów ECTS,
  • przygotowanie danych do opracowania rozkładu zajęć dydaktycznych,
  • dokonywanie podziału na grupy ćwiczeniowe, lektoratowe, seminaryjne,
  • przygotowanie danych statystycznych związanych z tokiem studiów,
  • opracowanie terminarza sesji egzaminacyjnych,
  • zgromadzenie corocznego kompletu papierowych egzemplarzy sylabusów przedmiotów protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych,    
  • przygotowanie dokumentów związanych z indywidualnymi sprawami studentów: udzielanie
  • urlopów dziekańskich, zezwoleń na podjęcie studiów w ramach reaktywacji, powtarzania roku, wpisów pod warunkiem i innych spraw związanych z dyscypliną studiów,
  • przygotowywanie dokumentacji egzaminów licencjackich i magisterskich,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi,
  • wypisywanie i wydawanie studentom dokumentów,
  • publikowanie na stronie internetowej Wydziału informacji dotyczących toku studiów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z efektywnością studiów,
  • przygotowanie kart okresowych osiągnięć studentów do rozliczenia,
  • rozliczanie studentów oraz przygotowywanie decyzji dotyczących spraw studenckich,
  • przygotowanie danych do sprawozdań wymaganych przepisami,
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Władze Dziekańskie.