Wydział Ekonomii
i Finansów

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przed Komisją egzaminacyjną w składzie:
 • Przewodniczący,
 • Promotor,
 • Recenzent

 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym w sekretariacie Komisji i podanym w Terminarzu obron na stronie internetowej WEiF.
 1. Egzamin licencjacki przeprowadzany jest w formie ustnej. W części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu i uzyskanych rezultatów oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące przedmiotu pracy dyplomowej (Pytanie nr 1). W drugiej części egzaminu student losuje dwa pytania: pytanie z listy – Zestaw pytań ogólnych (Pytanie nr 2) dla danego kierunku studiów oraz pytanie z listy Zestaw pytań specjalnościowych (Pytanie nr 3) dla danej specjalności, na której student realizował program studiów. Komisja egzaminacyjna w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik ogólny egzaminu Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu. Wyniki egzaminu jest ogłaszany przez Komisję po zakończeniu egzaminu.
 1. Egzamin magisterski przeprowadzany jest w formie ustnej. W części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu i uzyskanych rezultatów oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące przedmiotu pracy dyplomowej (Pytanie nr 1). W drugiej części egzaminu student losuje dwa pytania: pytanie z listy – Zestaw pytań ogólnych (Pytanie nr 2) dla danego kierunku studiów oraz pytanie z listy Zestaw pytań specjalnościowych (Pytanie nr 3) dla danej specjalności, na której student realizował program studiów. Komisja w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik ogólny egzaminu Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu. Wyniki egzaminu jest ogłaszany przez Komisję po zakończeniu egzaminu.
 1. Sekretariat Komisji dokonuje zwrotu akt absolwenta po obronie do Dziekanatu celem przygotowania dokumentacji.
 1. Dziekanat dokonuje:
 • przepisania ocen z protokołu egzaminu dyplomowego do systemu USOS,
 • nadania numeru dyplomu w systemie USOS,
 • wpisów w księdze dyplomów,
 • wydrukowania oryginału dyplomu, dwóch odpisów, egzemplarza do akt oraz suplementów – dla absolwenta i egzemplarza do akt, przyklejenia zdjęć, przystawienia pieczęci,
 • przekazania drogą służbową Władzom Wydziału (Dziekan) i Uczelni (Rektor) do naniesienia pieczęci i podpisów.