Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy i obejmuje realizację zadań mających na celu zapewnienie założeń Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jest on realizowany w następujących obszarach:

1.    Monitorowanie standardów akademickich poprzez systematyczną analizę i ocenę na danym kierunku studiów:

a)      kadry naukowo-dydaktycznej pod kątem:

·    zapewnienia minimum kadrowego zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określającego warunki jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów,

·         działalności naukowej nauczycieli akademickich na podstawie corocznych sprawozdań,

·         podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich.

b)    obsady zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich pod  kątem zgodności ich kwalifikacji zawodowych (np. specjalizacja naukowa, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe) z prowadzonymi zajęciami.

2.    Monitorowanie i ocena procesu kształcenia w oparciu o analizę  i ocenę programów kształcenia oraz ich realizacji, w szczególności:

a)     spójności koncepcji kształcenia,

b)     zgodności zakładanych efektów kształcenia z PRK, ich spójności z treściami kształcenia i metodami dydaktycznymi,

c)     zgodności programu studiów (w tym form prowadzonych zajęć) z zakresem wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia oraz dostosowania programu do specyfiki profilu i formy kształcenia,

d)    prawidłowości stosowanego systemu ECTS wraz z analizą wykorzystania przez studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych możliwości stwarzanych przez ten system,

e)      zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem studiów oraz zakładanymi efektami kształcenia,

f)       sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy,  umiejętności i kompetencji społecznych na każdym etapie kształcenia (np. adekwatności zakresu wymagań i form oceniania wobec zakładanych efektów kształcenia; dostępu studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych do informacji na temat stosowanych zasad oceniania),

g)      systemu weryfikacji końcowych efektów kształcenia (procesu dyplomowania),

h)      programu praktyk studenckich wraz z analizą efektów kształcenia uzyskanych podczas ich realizacji

3.    Ocena jakości zajęć dydaktycznych (hospitacja zajęć, ankietyzacja studentów)

4.    Monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, poprzez ocenę:

a) zasobów bibliotecznych, w szczególności ich aktualizowania pod kątem potrzeb pracowników, studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych oraz ich dostępu do komputerowych baz danych,

b)  jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie w środki audiowizualne, wyposażenie laboratoriów, dostęp do Internetu) i jej dostosowania do ilości studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych,

c)   dostępności i przejrzystości informacji na temat kształcenia (głównie na stronach internetowych wydziału), w szczególności informacji o poziomach, formach i kierunkach (specjalnościach) kształcenia, ustalonych dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia programach kształcenia, sylabusach przedmiotów, harmonogramie zajęć dydaktycznych, przyznanych jednostce certyfikatach jakości kształcenia, międzynarodowej współpracy studenckiej/doktoranckiej, itp., naukowej i wymianie studenckiej, doktorskiej,

d)      organizacji zajęć

5.    Ocena mobilności studentów i doktorantów, poprzez analizę i ocenę programu dotyczącego:

a)      funkcjonującej wymiany studentów/doktorantów w ramach umów pomiędzy uczelniami,

b)      sformalizowanego systemu zasad zaliczania osiągnięć studentów/doktorantów,

c)      wykorzystania doświadczeń zdobytych przez studentów/doktorantów podczas kształcenia realizowanego na innych uczelniach pod kątem poprawy jakości kształcenia (np. uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, zmiana sposobu prowadzenia zajęć),

d) opinii przekazanych przez studentów, doktorantów przyjeżdżających (polskich i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studiów w stosunku do ich oczekiwań w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje student/doktorant – nauczyciel akademicki)

6.    Uzyskiwanie opinii absolwentów Uczelni o przebiegu odbytych studiów w oparciu o uzyskane w drodze badań ankietowych takie informacje jak: program nauczania, kadra dydaktyczna, organizacja procesu kształcenia i osiągniętych efektów edukacji.

7.    Uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów studiów wyższych w oparciu o przeprowadzane anonimowo badania ankietowe. Stanowią one podstawę do uwzględniania – w miarę możliwości – w programach kształcenia, ich aktualizowania do potrzeb rynku pracy i przyczyniają się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego przyszłych pracowników.

8.    Monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów wyższych (monitoring prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów we współpracy z wydziałami).

9.    Monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się poprzez systematyczną ocenę wszystkich etapów procedury potwierdzania efektów uczenia się pod względem ich zgodności z określonymi przez Senat zasadami, warunkami i trybem, a w szczególności ocenie:

a)      kompetencji osób biorących udział w procesie potwierdzania efektów uczenia się,

b) przestrzegania ustalonych standardów w zakresie dokumentowania poszczególnych etapów procedury potwierdzania efektów uczenia się,

c)   przestrzegania ustalonych kryteriów i metod weryfikacji efektów uczenia się dla danej kwalifikacji, ustalonej procedury odwoławczej od wyników walidacji (potwierdzania efektów uczenia się), dostępności informacji na temat kryteriów i metod weryfikacji efekt6w uczenia się.