Wydział Ekonomii
i Finansów

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementami (wczytuje plik),
 • wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w przypadku kandydata z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji, wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów w dyscyplinach naukowych: biologia, chemia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii i spisu treści, kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści i rozdziału lub kserokopia strony tytułowej czasopisma artykułu i spisu treści,
  • zaświadczenia o czynnym udziale w konferencjach naukowych lub seminariach,
  • zaświadczenie o udziale w projekcie badawczym,
  • zaświadczenie o odbytym stażu naukowym lub uczestniczeniu w szkole,
  • zaświadczenie o odbyciu wyjazdu stypendialnego,
  • zaświadczenie opiekuna koła naukowego o działalności w kole naukowym,
  • zaświadczenie o przyznanych przez MNiSW nagrodach lub stypendiach,
  • zaświadczenie o działalności popularyzującej naukę.
 1. Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu.
 2. Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej:
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz suplementami),
  • oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.