Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Imię i nazwisko doktoranta

Tytuł rozprawy doktorskiej

Imię i nazwisko promotora/promotora pomocniczego

Data nadania stopnia

Łukasz Patryk Zegarowicz

Efektywność instrumentów polityki fiskalnej
wspierających działalność badawczo-rozwojową

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB 2022
Beata Gładkowska- Chocian

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB 2022

Angelika Andrzejczyk

Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 2022
Mateusz Łajewski

Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami)

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 2021
Marta Dawidziuk

Makrootoczenie a płynność finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce

Prof. dr hab. Kazmierz Meredyk 2021
Edyta Polkowska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a dynamika eksportu

Dr hab. Anna Chmielak 2021
Julita Paszko

Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego Unii Europejskiej

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 2021
Ewa Piotrowska - Lipska

Pomiar poziomu innowacyjności w ujęciu regionalnym

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB 2021
Emilia Jankowska- Ambroziak

Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego

Prof. dr hab. Marek Proniewski 2020
Paulina Tumiel-Góralska

Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk 2020
Paweł Konopka

Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji
w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB 2020
Anna Matel Czynniki różnicujące status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB 2019
Bogusław Adam Chmielak Modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 2019
Mariusz Dąbrowski Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB 2019
Kamil Waligóra Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 2019
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 2019
Regina Lašakevič  Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy) Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB 2019
Izabela Stalończyk System wsparcia kapitału intelektualnego przez organizacje działające na terenie gminy Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko 2019
Kinga Karpińska Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 2019
Ewelina Mielech Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB 2019
Katarzyna Łyszczarz Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 2019
Marcin Adam Sobotka Próg rentowności a innowacyjność przedsiębiorstwa Prof. dr hab Kazimierz Meredyk 2018
Małgorzata Karpińska-Karwowska Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko 2018
Wojciech Demianiuk Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski Wschodniej Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB 2018
Agnieszka Ertman Elastyczność płac jako czynnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce otwartej Prof. dr hab. Kazimierz Stanisław Meredyk 2018
Anna Wierzbicka Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski 2018
Anna Śleszyńska-Świderska Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego Dr hab. Jerzy Leonard Borowski, prof. PWSZ w Suwałkach 2018
Sylwia Serwatka-Bober Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce Dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP w Bydgoszczy 2018
Jolanta Woronko Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 2017
Monika Sadowska Przedsiębiorczość indukowana a rozwój działalności gospodarczej Prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski 2017
Andrzej Kondej Wpływ zróżnicowania dochodów konsumentów na rozwój przedsiębiorstw handlowych branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) w Polsce Dr hab. Anna Chmielak 2017
Łukasz Siemieniuk Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej w Polsce Prof. dr hab. Jerzy Sikorski 2017
Natalia Aleksandra Białek Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem Dr hab. Piotr Paweł Pysz, prof. WSFiZ 2017
Maciej Dąbrowski Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB 2017

Izabela Senderacka

Transfer technologii a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego

Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

2017

Bugowski Łukasz Karol

Źródła endogenicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

2017

Dąbrowska Edyta

Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji długotrwale bezrobotnych

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

2017

Kopijkowski-Gożuch Artur

Analiza dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2017

Karczewska Zofia Magdalena

Instrumenty racjonalizacji finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie samorządu terytorialnego

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

2016

Lewkowicz-Grzegorczyk Katarzyna

Rola podatku od dochodów osobistych w systemie redystrybucji dochodów

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

2016

 

Łuniewski Artur

Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności przedsiębiorstw sektora  gospodarki odpadami

Prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski

2016

Sachpazidu-Wójcicka Karina

Transfer technologii a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

2016

Stypułkowski Wojciech

Wpływ kapitału społecznego na rozwój regionalny

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

2016

Ejdys Stanisław

Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie miasta Olsztyna

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

2015

Fiedorczuk Monika

Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

2015

Kaczanowska Ewelina

Subwencja ogólna w aspekcie dysproporcji i wyrównania potencjału dochodowego gmin

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

2015

Łogwiniuk Katarzyna Maria

Sektor usług teleinformatycznych a rozwój gospodarczy Polski

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

2015

Roszkowska Dorota

Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność gospodarki na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

2015

Rutkowska Ewelina Ewa

Model współczesnego przedsiębiorstwa usługowego

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2015

Grajewska Monika

Redukcja obciążeń fiskalnych a stabilność wzrostu gospodarki polskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2014

Karpowicz Joanna

Wsparcie ze środków publicznych a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Dr hab.  Anna Chmielak, prof. UwB

2014

Kropiwnicki Leszek

Instytucjonalne i organizacyjne aspekty rozwoju usług pośrednictwa finansowego w Polsce

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2014

Owczarczuk Magdalena

Sprawność instytucji jako czynnik napływu kapitału

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2014

Truszkowska-Kurstak Monika

Analiza finansowa jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi w gminie

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

2014

Busłowska Anna

Wpływ infrastruktury kolejowej na zrównoważony rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

2013

Citkowski Mariusz

Polityka rozwoju klastrów w Polsce

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

2013

Ostapowicz Hubert

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin województwa podlaskiego)

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

2013

Rogalska Joanna Agnieszka

Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionalny na przykładzie Polski Wschodniej

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2013

Żuralska Anna

Instytucja nadzoru finansowego w obliczu kryzysu finansowego XXI wieku

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2013

Jamróz Paweł

Metody analizy a efektywność polskiego rynku akcji

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2012

Kilon Jarosław

Strategie inwestycyjne a efektywność giełdowego rynku finansowych kontraktów terminowych w Polsce

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

2012

Kostecka-Tomaszewska Luiza

Konkurencyjność gospodarki a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Chin

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

2012

Lucinska Justyna

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie

dr hab. Marek Proniewski

2012

Misiewicz Elżbieta Izabela

Racjonalność zachowań podatników a zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2012

Piątkowski Paweł

Finansowanie długu publicznego a poziom inflacji w Polsce

prof. dr hab. Andrzej  Bocian

2012

Skrodzka Iwona

Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru kapitału ludzkiego

Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2012

Zemski Henryk

Kolektywizacja rolnictwa na Wileńszczyźnie

Prof. dr hab. Czesław Noniewicz

2012

Iwacewicz-Orłowska Anna

Ekonomiczne determinanty zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

2011

Kowalczuk Andrzej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiej gospodarki

Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian

2011

Kupiec Ewa

Skuteczność polityki Unii Europejskiej w zakresie poprawy spójności społeczno-ekonomicznej

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2011

Łangowska Dorota

Transfer technologii i jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

2011

Marcinkiewicz Jacek

Polityka finansowa a wybrane indeksy giełdowe (na przykładzie gospodarki polskiej)

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2011

Olszewska Dorota

Czynniki wiarygodności zakładów ubezpieczeń społecznych w ocenie klientów indywidulanych i instytucjonalnych

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

2011

Powichrowska Bogumiła Marta

Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw województwa podlaskiego

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

2011

Prystrom Joanna Ewa

Innowacyjność a funkcjonowanie rynku pracy na przykładzie gospodarki szwedzkiej

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

2011

Skibicka-Sokołowska Elwira Sandra

Programy rozwoju regionalnego jako podstawa alokacji funduszy europejskich

 prof. dr hab. Marek Proniewski

2010

Szymańska Katarzyna

Rozwój rynku żywności ekologicznej

Dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

2010

Wierzbicka Katarzyna

Polski rynek kapitałowy a efektywność funduszy inwestycyjnych

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

2010

Zalewska-Bochenko Agnieszka

Samoobsługa klienta a rozwój instytucji bankowych w Polsce

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

2010

Dziekański Paweł

Skuteczność polityki pieniężnej w ograniczaniu i stabilizacji inflacji w Polsce w latach 1990-2005

Dr hab. Piotr Bury

2009

Juszkiewicz Wiesława

Ekonomiczne przesłanki ekologizacji rolnictwa Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)

Dr hab. Eugeniusz Kośmicki

2009

Niedek Mikołaj Stefan

Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

2009

Rogaski Bogdan

Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

2009

Sokół Ewa

Mikroekonomiczne uwarunkowania kooperacji jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

2009

Stelmach-Leoniuk Helena

Ewolucja funkcji banków komercyjnych w gospodarce współczesnej a rozwój lokalny

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2009

Wyszkowski Adam

Efektywność jako kryterium kształtowania systemu podatkowego

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

2009

Augustyn Anna

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych w procesie rozwoju lokalnego (na przykładzie miast woj. podlaskiego)

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2008

Ejsmont Aneta

Czynniki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

2008

Furman Łukasz

Wpływ systemu podatkowego na szarą strefę

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2008

Kowalczuk Piotr

Sezonowość stóp zwrotu z akcji a struktura inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2008

Niedźwiedzicki Arkadiusz Marcin

Giełda papierów wartościowych jako instytucja alokacji kapitału w Polsce

Dr hab. Marek Proniewski

2008

Piekutowska Agnieszka

Bariery handlowe a możliwości rozwoju krajów rozwijających się

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2008

Piotrowska Alina

Dystrykty przemysłowe i ich wpływ na konkurencyjność regionów (na przykładzie gospodarki włoskiej)

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

2008

Szczerbińska Katarzyna

Prognoza dynamiki rynku pracy w Polsce w latach 2006 - 2012

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2008

Żukowski Bogdan

Wpływ podatku dochodowego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w latach 1992 - 2003

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2008

Filipiuk Monika

Pomoc publiczna dla sektora MSP w aktywizacji obszarów wiejskich

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2007

Giegiel Adam

Kapitał niematerialny a tempo wzrostu gospodarczego (na przykładzie państw OECD)

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2007

Harasimowicz Aldona

Kapitał intelektualny a konkurencyjność regionu podlaskiego.

Dr hab. Marek Proniewski

2007

Kargol Aneta

Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2007

Mikulska Teresa

Budżetowanie kosztów jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2007

Ochrymiuk Anna

Zdolność podatkowa przedsiębiorstw a polityka fiskalna państwa w okresie transformacji polskiego systemu gospodarczego.

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2007

Skąpska Elżbieta

Rozwój sektora usług a dynamika gospodarki narodowej

Dr hab. Zdzisław Czajka

2007

Stasiewicz Eliza

Ekonomiczne i społeczne determinanty polityki antyinflacyjnej w II i III Rzeczypospolitej.

Prof. dr hab. Czesław Noniewicz

2007

Tarasiuk Wojciech

Efektywność placówek banku detalicznego.

Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

2007

Dębowski Tomasz

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie województwa podlaskiego).

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2007

Madras-Kobuz Beata

Metody analizy i prognozowania rozwoju sektora bankowego w Polsce.

Prof. dr hab. Andrzej Bocian

2006

Okuń Maria

Podatki i opłaty lokalne w procesie tworzenia gospodarki finansowej gminy.

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2006

Tokajuk Ewa

Konsolidacja w polskim sektorze bankowym po 1995 roku.

Prof. dr hab. Andrzej Bocian

2006

Wildowicz Anna

System wartości a skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2006

Wyszkowska Dorota

Metody analizy rynku nieruchomości rolnych (na przykładzie województwa podlaskiego).

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2006

Dębkowska Katarzyna

Metody analizy rynku nieruchomości rolnych (na przykładzie województwa podlaskiego).

Prof. dr hab. Ryszard Grabowski

2005

Grzybowska Agnieszka

Struktura usług a rozwój sektora bankowego (na przykładzie bankowości komercyjnej).

Prof. dr hab. Jan Wojciech Florkowski

2005

Jankowska Iwona Anna

Struktura produkcji a konkurencyjność zewnętrzna polskiej gospodarki.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2005

Perło Dariusz

Analiza czynników determinujących rozwój regionu na przykładzie województwa podlaskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Bocian

2005

Piekarska Ewa

Wpływ kapitału zagranicznego na równowagę bilansu płatniczego Polski i stan rezerw w latach 1990-2002.

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2005

Przychocka Iwona

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Dr hab. Jerzy Leonad Borowski, prof. UwB

2005

Sienkiewicz Jolanta

Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego w Polsce w latach 1995-2003.

Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. UwB

2005

Turowski Krzysztof

Sektor wysokiej techniki a konkurencyjność polskiej gospodarki.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2005

Widelska Urszula

Procesy integracji pionowej a rozwój branży tekstylno-odzieżowej w Polsce.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2005

Zalesko Elżbieta

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę polskiego eksportu.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2005

Gardocka - Jałowiec Anna

Inwestycje a instytucja kultury ekonomicznej (na przykładzie gospodarki polskiej).

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2004

Grześ Anna

Restrukturyzacja jako czynnik poprawy efektywności przedsiębiorstw na przykładzie spółek pracowniczych województwa podlaskiego.

Dr hab. Jerzy Leonad Borowski, prof. UwB

2004

Jankowski Jerzy

Spółdzielczość mieszkaniowa a polityka mieszkaniowa państwa w latach 1989-2000.

Prof. dr hab. Grzegorz Marian Brodziński

2004

Ostrowska Dorota

Wpływ kapitałowego systemu ubezpieczeń społecznych na poziom oszczędności w Polsce.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2004

Perło Dorota

Źródła finansowania rozwoju regionalnego na przykładzie województwa podlaskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Bocian

2004

Romatowski Maciej

Deficyt budżetowy i dług publiczny jako czynnik nierównowagi w gospodarce.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2004

Warelis Alina

Efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego jako czynnik rozwoju rynku usług leasingowych.

Prof. dr hab. Edward Nowak

2004

Zalesko Marian

Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce.

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2004

Cudowska-Sojko Anna

Stopa akumulacji a wzrost gospodarki polskiej.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2003

Dobrzańska Bożena Maria

Ekorozwój jako podstawa strategii obszarów przyrodniczo cennych.

Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

2003

Dzun Andrzej

Przesłanki rozwoju handlu zagranicznego Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

2003

Letko Dorota Agnieszka

Samodzielność finansowa gminnego samorządu terytorialnego.

Dr hab. Jan Zarzecki, prof. WSE

2003

Olechnicka Agnieszka

Szanse regionów peryferyjnych w warunkach gospodarki informacyjnej.

Prof. dr hab. Jerzy Grzegorz Gorzelak

2003

Omieciuch Joanna

Procesy koncentracji w handlu wewnętrznym w Polsce.

Dr hab. Jerzy Leonad Borowski, prof. UwB

2003

Sidorowicz Leszek

Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych (na przykładzie wschodniej granicy Polski).

Dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

2003

Sokołowska Dorota

Funkcja produkcji jako narzędzie analizy techniki i postępu technicznego.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2003

Sokół Barbara

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych (w świetle badań w regionie białostockim).

Dr hab. Andrzej Jasiński, prof. UwB

2003

Bagieńska Anna

Mechanizm różnicowania dochodów ludności z pracy najemnej w Polsce w latach 1990-1998.

Dr hab. Ryszard Horodeński, prof. WSE

2002

Gołębiowska Alicja

Źródła finansowania jako czynnik rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych.

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2002

Kondratiuk-Nierodzińska Monika

Innowacje produktowe a konkurencyjność firmy.

Dr hab. Andrzej Jasiński, prof. UwB

2002

Tomanek Adam

Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego (na przykładzie gospodarki niemieckiej po II wojnie światowej).

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2002

Tomaszewski Jakub

Interwencja państwa a transformacja gospodarki współczesnej.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

2002

Bołtromiuk Artur

Stan i kierunki rozwoju działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

2001

Ignatiuk Sławomir

Strategia modernizacji mleczarstwa w regionie podlaskim.

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2001

Sulima Elżbieta

Ekonomiczne następstwa bezrobocia na przykładzie województwa białostockiego w latach 1990-1995.

Dr hab. Ryszard Horodeński, prof. WSE

2001

Backiel Krystyna

Strategie marketingowe w rozwoju rynku ubezpieczeń na życie (na przykładzie firm z województwa podlaskiego).

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

2000

Dyhdalewicz Anna

Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie przemysłu włókienniczego w makroregionie północno-wschodnim Polski w latach 1992-1996).

Dr hab. Józef Szabłowski, prof. WSFiZ

2000

Michalczuk Grażyna

Strategie finansowania majątku firmy (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych województwa białostockiego w latach 1994-1996).

Dr hab. Józef Szabłowski, prof. WSFiZ

2000

Mierzyńska Dorota

Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

2000

Wit-Sosińska Małgorzata

Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Dr hab. Ewa Bojar, prof. PL

2000

Bakier Barbara

Struktura gospodarki narodowej a mechanizm konkurencji.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

1999

Czarniewski Sławomir

Potencjał produkcyjny a konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

1999

Gruszewska Ewa

Majątek trwały a stopa wzrostu gospodarczego.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

1999

Potiopa Joanna

Bezrobocie młodzieży i możliwości jego ograniczenia (na przykładzie województwa siedleckiego).

Dr hab. Barbara Kożuch

1999

Snarska-Sadowska Cecylia

Kierunki i dynamika zmian w strukturze zatrudnienia w regionie północno-wschodniej Polski.

Dr hab. Ryszard Horodeński

1999

Ciborowski Robert

Innowacje techniczne a system funkcjonowania gospodarki (na przykładzie Wielkiej Brytanii).

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

1998

Mochnaczewski Piotr

Funkcjonowanie regionów przygranicznych w Polsce - założenia a realizacja.

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

1998

Piechowicz Bożena

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni kółek rolniczych w okresie transformacji (na przykładzie woj. siedleckiego).

Dr hab. Antoni Kożuch

1998

Zalejski Jarosław

Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem Public Relations (na przykładzie przedsiębiorstw białostockich).

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

1998

Orłowska Aldona

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zagospodarowania ziemi z gospodarstw państwowych przez rolników indywidualnych.

Dr hab. Eugeniusz Niedzielski

1997

Binkiewicz Lucjana

Pracochłonność chowu bydła mlecznego w gospodarstwach Wileńszczyzny

Prof. dr hab. Czesław Noniewicz

1996

Gołaszewska – Kaczan Urszula

Strategie małych przedsiębiorstw w okresie wprowadzania gospodarki rynkowej (na przykładzie województwa białostockiego).

Dr hab. Józef Szabłowski

1996

Przygodzka Renata

Zasoby pracy a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Dr hab. Barbara Kożuch

1996

Roman Antoni

Przedsiębiorstwo a postęp techniczny w procesie transformacji gospodarki rosyjskiej.

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

1996

Sadowski Adam

Tworzenie gospodarstw rolnych na terenie woj. suwalskiego w 1991-1993.

Prof. dr hab. Jan Gajewski

1996

Truskolaski Tadeusz

Zagospodarowanie transportowe jako czynnik rozwoju miast Polski północno-wschodniej.

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

1996

Poniatowicz Marzanna

Procesy urbanistyczne na przykładzie Polski północno-wschodniej.

Dr hab. Leszek Kupiec

1995