Wydział Ekonomii
i Finansów

III. WYDANIE DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

  1. Absolwent po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom z oceną końcową obliczoną zgodnie z § 46 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Dyplomy wydawane są w terminie 30 dni od terminu obrony we właściwym Dziekanacie Wydziału, w dniach i godzinach pracy Dziekanatu.
  3. W przypadku planowania odbioru Dziekanat zaleca wcześniejsze telefoniczne sprawdzenie dostępności dyplomu gotowego do odbioru.
  4. Absolwent ma prawo upoważnić inną osobę do odbioru dyplomu.
  5. Odbiór dyplomu przez osoby upoważnione jest możliwy wyłącznie na podstawie jednorazowego notarialnego upoważnienia (np. w sytuacji gdy absolwent przebywa za granicą i upoważni do odbioru dyplomu kogoś z krewnych).