Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 

Uchwały dostępne po zalogowaniu 

Uchwały w roku 2019

 

Uchwała Nr 682 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych w lipcu 2019 roku. POBIERZ
Uchwała Nr 667 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania od dnia 01.10.2019 r. Instytutu Zarządzania jako podstawowej jednostki organizacyjnej. POBIERZ
Uchwała Nr 666 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawe zmiany nazwy jednostki Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Wydział Ekonomii i Finansów od 01.10.2019 r. POBIERZ
Uchwała Nr 665 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Rafała Peszki na temat Analiza dostawców jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa farmaceutycznego. POBIERZ
Uchwała Nr 664 z dnia 3 czerwca 2019 r. wsprawie ponownego przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Renaty Budlewskiej nt. Tax Expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce POBIERZ
Uchwała Nr 663 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, jej dopuszczenia do publicznej obrony, zwanej dalej „obroną” oraz przyjęcia obrony mgr Reginy Lašakevič nt. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy), napisanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Roszkowskiej, prof. Uw B oraz dr Jacka Marcinkiewicza POBIERZ
Uchwała Nr 662 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Katarzyny Mazurek-Kusiak w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 661 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Katarzyny Mazurek-Kusiak POBIERZ
Uchwała Nr 629 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2020/2021 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia. POBIERZ
Uchwała Nr 628 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach podyplomowych POBIERZ
Uchwała Nr 576 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Koronkiewicza nt. Zastosowanie miary Value at Risk do analizy zmian wybranych zmiennych makroekonomicznych POBIERZ
Uchwała Nr 575 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Tumiel-Góralskiej nt. Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej POBIERZ
Uchwała Nr 574 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 572 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej o przedstawiciela z grupy studentów oraz o przedstawiciela z grupy doktorantów od dnia 14.01.2019r. do 30.09.2020 r. POBIERZ
Uchwała Nr 571 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr nt. Analiza efektywności przedsięwzięć informatycznych z zastosowaniem metody TCO POBIERZ
Uchwała Nr 570 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kamińskiego nt. Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw POBIERZ
Uchwała Nr 569 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 568 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 567 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony POBIERZ
Uchwała Nr 566 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Katarzynie Łyszczarz POBIERZ
Uchwała Nr 565 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr Joanny Ewy Prystrom w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 564 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Ewy Prystrom POBIERZ

 

Uchwały w roku 2018

 

Uchwała Nr 562 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Orientacja i doradztwo zawodowe", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planów studiów i zasad rekrutacji POBIERZ
Uchwała Nr 561 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych "Doradztwo zawodowe" POBIERZ
Uchwała Nr 560 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Waligóry nt. Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności POBIERZ
Uchwała Nr 559 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingi Karpińskiej POBIERZ
Uchwała Nr 558 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu nostryfikacyjnym dr. Jerzego Lewczuka POBIERZ
Uchwała Nr 557 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dr. Arturowi Zimnemu POBIERZ
Uchwała Nr 556 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Marzannie Poniatowicz, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 555 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Marzannie Poniatowicz, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 554 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Klim nt. Czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego POBIERZ
Uchwała Nr 553z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Renaty Magor nt. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej POBIERZ
Uchwała Nr 552 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Renaty Budlewskiej nt. Tax Expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce POBIERZ
Uchwała Nr 551 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony, zwanej dalej „komisją doktorską” mgr Katarzyny Łyszczarz, nt. „Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego POBIERZ
Uchwała Nr 550 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 549 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadania tytułu doctora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni POBIERZ
Uchwała Nr 547 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I i II stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 546 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych "Bankowość i Finanse"
POBIERZ
Uchwała Nr 545 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 404/X/17 z dnia 12 czerwca 2017, w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia studiów doktoranckich, w zakresie ekonomii od roku akademickiego 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Gabrieli Meredyk nt. Integracja gospodarcza a rozwój Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1992-2012 POBIERZ
Uchwała Nr 543 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania dr hab. Mirosławy Kozłowskiej-Burdziak, prof. UwB do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Szydlik nt. Zdrowotne potrzeby społeczeństwa a efektywność polskiego systemu opieki zdrowotnej POBIERZ
Uchwała Nr 542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Reginy Lašakevič POBIERZ
Uchwała Nr 540 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydzialu Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 539 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia nauczycieli ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania. POBIERZ
Uchwała Nr 538 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Mądrej na temat: "Kooperacja między sektorami jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw" POBIERZ
Uchwała Nr 537 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przedłużenia złożenia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Waszczuk nt. Budżet zadaniowy jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych (na przykładzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku) POBIERZ
Uchwała Nr 536 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Chmielaka nt. Modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu POBIERZ
Uchwała Nr 535 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Renat Budlewskiej nt. Tax Expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce POBIERZ
Uchwała Nr 534 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Stalończyk POBIERZ
Uchwała Nr 533 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Anny Matel nt. Determinanty decyzji konsumbcyjnych i inwestycyjnych nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie podlaskim POBIERZ
Uchwała Nr 532 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania dr hab. Renaty Przygodzkiej, prof. UwB do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr. Karola Puszko nt. Kwota mleczna a rozwój polskiego mleczarstwa POBIERZ
Uchwała Nr 531 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania dr hab. Renaty Przygodzkiej, prof. UwB do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Andrzejczyk nt. Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej POBIERZ
Uchwała Nr 530 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie konieczności uzupełnienia dokumentacji dotyczących postępowania nostryfikacyjnego dr. Jerzego Lewczuka POBIERZ
Uchwała Nr 529 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziecinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dr Dorocie Perło POBIERZ
Uchwała Nr 528 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dr. Mateuszowi Machajowi POBIERZ
Uchwała Nr 527 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dzidzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dr Monice Kondratiuk - Nierodzińskiej POBIERZ
Uchwała Nr 526 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie studiów, programie i efektach kształcenia Studiów Podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych od cyklu kształcenia 2018/2019 POBIERZ
Załącznik 1: Plan studiów POBIERZ
Załącznik 2: Program studiów POBIERZ
Załącznik 3: Efekty kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 525 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia społeczne na Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych od cyklu kształcenia 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 524 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 523 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 522 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 521 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 520 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Łyszczarz POBIERZ
Uchwała Nr 519 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu habilitacyjnego dr. Jerzego Lewczuka, powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego POBIERZ
Uchwała Nr 518 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie propozycji wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doctora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Goryni POBIERZ
Uchwała Nr 517 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Renaty Jolanty Kuźmienko POBIERZ
Uchwała Nr 516 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Marcinowi Adamowi Sobotce POBIERZ
Uchwała Nr 515 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia dr Annie Grześ POBIERZ
Uchwała Nr 514 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie placówką medyczną” POBIERZ
Uchwała Nr 513 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 512 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Małgorzacic Karpińskiej-Karwowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 511 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach podyplomowych Wydziału Ekonomii i Zarzadzania POBIERZ
Uchwała Nr 510 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Artura Zimnego POBIERZ
Uchwała Nr 509 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Stalończyk POBIERZ
Uchwała Nr 508 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Wojciechowi Demianiukowi POBIERZ
Uchwała Nr 507 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Agnieszki Ertman POBIERZ
Uchwała Nr 506 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Agnieszce Ertman POBIERZ
Uchwała Nr 505 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Wierzbickiej POBIERZ
Uchwała Nr 504 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora W dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Annie Wierzbickiej POBIERZ
Uchwała Nr 503 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr Anny Wildowicz-Giegiel w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 502 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie odwołania składu komisji w postępowaniu  habilitacyjnym dr Anny Wildowicz-Giegiel w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 501 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu habilitacyjnym dr. Artura Zimnego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 500 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Artura Zimnego POBIERZ
Uchwała Nr 499 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych I,II i III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 498 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie W sprawie ustalenia stawki za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I,II,III stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 497 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2019/2020 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia  POBIERZ
Uchwała Nr 496 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie i programie studiów dla kierunku Ekonomiczno-Prawnego na poziomie pierwszego stopnia kształcenia, profil
ogólnoakademicki od cyklu akademickiego 2018/2019
POBIERZ
Uchwała Nr 495 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie i programie studiów dla kierunku Zarządzanie na poziomie drugiego stopnia kształcenia, profil ogólnoakademicki od cyklu akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 494 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie i programie studiów dla kierunku Zarządzanie na poziomie pierwszego stopnia kształcenia, profil ogólnoakademicki od cyklu akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 493 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie i programie studiów dla kierunku Ekonomia na poziomie drugiego stopnia kształcenia, profil ogólnoakademicki od cyklu akademickiego
2018/2019
POBIERZ
Uchwała Nr 492 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie i programie studiów dla kierunku Ekonomia na poziomie pierwszego stopnia kształcenia, profil ogólnoakademicki od cyklu akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 491 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie likwidacji specjalności dla kierunku Zarządzanie na poziomie pierwszego stopnia, od cyklu akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 490 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych od cyklu kształcenia 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 489 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Bezpieczeństw informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym na Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych od cyklu kształcenia 2018/2019 POBIERZ
Załącznik 1D do Uchwały Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 488 z dn. 12 marca 2018 POBIERZ
Załącznik 1C do Uchwały Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 488 z dn. 12 marca 2018 POBIERZ
Załącznik 1B do Uchwały Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 488 z dn. 12 marca 2018 POBIERZ
Załącznik 1A do Uchwały Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 488 z dn. 12 marca 2018 POBIERZ
Uchwała Nr 488 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej POBIERZ
Uchwała Nr 487 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym POBIERZ
Uchwała Nr 486 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy przedmiotu oferowanego na Kierunku Ekonomia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 485 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia nowelizacji programu i planu studiów na kierunku Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonym w jezyku angielskim - International Economic Relations na poziomie II stopnia, profil ogólnoakademicki od cyklu kształcenia 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 484 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr.  Krzysztofa Sierheja POBIERZ
Uchwała Nr 483 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Adama Sobotki, nt. „Próg rentowności a innowacyjność przedsiębiorstwa”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Meredyka POBIERZ
Uchwała Nr 482 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Karpińskiej-Karwowskiej, nt. „Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bazylego Poskrobko POBIERZ
Uchwała Nr 481 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ertman, nt. „Elastyczność płac jako czynnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce otwartej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Meredyka POBIERZ
Uchwała Nr 480 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, jej dopuszczenia do publicznej obrony, zwanej dalej "obroną oraz przyjęcia obrony mgr. Wojciecha Demianiuka, nt. "Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski Wschodniej", napisanej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szymańskiej, prof.PB POBIERZ
Uchwała Nr 479 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wildowicz-Giegiel w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 478 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wildowicz-Giegiel POBIERZ
Uchwała Nr 476 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców I i II stopnia kierunek: Ekonomia
POBIERZ
Uchwała Nr 475 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 474 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 473 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie liczby miejsc na poszczegóňlnych kierunkach studió stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 472 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu oferty rekrutacyjnej na poszczególnych kierunkach, poziomach i trybach studiów dotyczących rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Nr 471 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 470 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 469 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie weryfikacji składu komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Perło W dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (wyznaczenie sekretarza oraz członka komisji) POBIERZ
Uchwała Nr 468 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie weryfikacji składu komisji W postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Perło w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (odwołanie sekretarza oraz członka komisji) POBIERZ
Uchwała Nr 467 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Kondratiuk-Nierodzińskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 466 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Kondratiuk-Nierodzińskiej POBIERZ

 

Uchwały w roku 2017

 

Uchwała Nr 465 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Badań Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Załączniki 1. WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO W RAMACH BMN POBIERZ
Załączniki 2. KOSZTORYS projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 3. ROZLICZENIE FINANSOWE projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 4. RECENZJA WNIOSKU O FINANSOWANIE BADAŃ POBIERZ
Uchwała Nr 464 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wierzbickiej, nt. „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Jana Wnorowskiego POBIERZ
Uchwała Nr 463 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 462 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Grześ w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 461 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Grześ POBIERZ
Uchwała Nr 460 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Śleszyńskiej-Świderskiej, nt. „Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Leonarda Borowskiego, prof. PWSZ POBIERZ
Uchwała Nr 459 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 458 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sadowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 457 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr Doroty Perło w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 456 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Perło POBIERZ
Uchwała Nr 455 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr. Mateusza Machaja w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 454 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mateusza Machaja POBIERZ
Uchwała Nr 453 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenianowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2018 POBIERZ
Uchwała Nr 452 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenianowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2017 POBIERZ
Uchwała Nr 451 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Doradztwo zawodowe", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji. POBIERZ
Uchwała Nr 450 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej mgr Anny Kozłowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 449 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Serwatki Bober, nt. "Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce", napisanej pod kierunkiem dr hab. Zofii Wyszkowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 448 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odwołania dr hab. Marzanny Poniatowicz, prof. UwB z funkcji promotora, odwołania dr Joanny Prystrom z funkcji promotora pomocniczego i powołania dr hab. Urszuli Gołaszewskiej - Kaczan, prof. UwB do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kuzionko - Ochrymiuk nt. E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych POBIERZ
Uchwała Nr 447 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 446 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 445 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 444 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 443 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 442 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 441 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 440 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 439 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 438 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 437 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie placówką medyczną od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 436 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 435 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia społeczne od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 434 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 433 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 432 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 431 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Menedżerskich od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 430 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Komunikacji i Public Relations (RP) od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 429 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 428 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 427 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 426 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Bankowość i Rynki Finansowe od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 425 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych w lipcu 2017. POBIERZ
Uchwała Nr 424 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 404/X/2017 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB z dnia 12.06.2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia studiów doktoranckich POBIERZ
Uchwała Nr 423 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Kosińskiej POBIERZ
Uchwała Nr 422 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Sadowskiej
POBIERZ
Uchwała Nr 421 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Jolanty Woronko
POBIERZ
Uchwała Nr 420 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia Egzaminów Doktorskich w dyscyplinie dodatkowej - socjologia od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.  POBIERZ
Uchwała Nr 419 z dnia 4 września 2017  r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu POBIERZ
Uchwała Nr 418 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego od cyklu kształcenia 2017/2018.
POBIERZ
Uchwała Nr 417 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jadwigi Dudzińskiej - Głaz POBIERZ
Uchwała Nr 416 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Borkułak POBIERZ
Uchwała Nr 415 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 414 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 413 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Marcina A. Sobotki POBIERZ
Uchwała Nr 412 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 411 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 410 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 409 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 408 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Minimalnych kryteriów oceny pracownika naukowo-dydaktycznego POBIERZ
Uchwała Nr 407 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian programu i planu studiów kierunku informatyka i ekonometria od cyklu kształcenia 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 15 marca 2017 roku POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Sprawozdania Doktoranta i Zaliczenia Praktyk Zawodowych obowiązujących uczestników studiów doktoranckich w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.  POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 1 POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 2 POBIERZ
Uchwała Nr 405 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia studiów doktoranckich w zakresie ekonomii od roku akademickiego 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 1 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 2 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 3 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 4 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 5 POBIERZ
Uchwała Nr 403 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Perkowskiej-Szymanowicz POBIERZ
Uchwała Nr 402 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Sosnowicz POBIERZ
Uchwała Nr 401 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 400 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 399 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 398 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 397 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia laureatów ogólnopolskiej olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunkach: Ekonomia, Ekonomiczno-Prawny. POBIERZ
Uchwała Nr 396 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2017 POBIERZ
Uchwała Nr 395 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu i planu studiów kierunku ekobiznes od cyklu kształcenia 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Biologiczno-Chemicznego POBIERZ
Uchwała Nr 394 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu i planu studiów kierunku informatyka i ekonometria od cyklu kształcenia 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku POBIERZ
Uchwała Nr 393 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania programów i planów studiów kierunków administracyjnych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania - od cyklu kształcenia 2017/2018. POBIERZ
Uchwała Nr 392 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 391 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie, programie oraz efektach kształcenia Studiów Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 390 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji POBIERZ
Uchwała Nr 389 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji POBIERZ
Uchwała Nr 388 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego
POBIERZ
Uchwała Nr 387 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Senderackiej, nt. "Transfer technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego", napisanej pod kierunkiem dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 386 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 385 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji uchwały Nr 17/IX/14 z dnia 15.12.2014 r. dotyczącej zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 384 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2018/2019 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 383 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach podyplomowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała Nr 382 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 381 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie formuły prowadzenia zajęć w języku obcym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 380 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 379 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 378 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie upważnienia pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w stopniu doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania POBIERZ
Uchwała Nr 377 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu egzaminów doktorskich POBIERZ
Uchwała Nr 376 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych " Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu i planu studiów POBIERZ
Uchwała Nr 375 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Siemieniuka, nt "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej w Polsce" POBIERZ
Uchwała Nr 374 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Dąbrowskiego, nt " Inwestycje publiczne w edukację na rzeczprzedsiębiorczości" POBIERZ
Uchwała Nr 373 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Białek, nt. " Strefa Euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem", napisanej pod kierunkiem dr hab. Piotra Pysza, prof. WSFiZ POBIERZ
Uchwała Nr 372 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony POBIERZ
Uchwała Nr 371 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 370 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 369 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 368 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej POBIERZ
Uchwała Nr 366 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 365 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku ekonomia oraz kierunku zarządzanie. POBIERZ
Uchwała Nr 364 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I, II, III stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 363 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Wydziału EiZ nr 151/IX/14 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wszczęcia przewodu doktorskiego POBIERZ
Uchwała Nr 362 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydata mgra Łukasza Siemieniuka do stypendium ministra dla wybitnych naukowców POBIERZ
Uchwała Nr 361 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie odrzucenia wniosku mgra Karola Kalinowskiego o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ
Uchwała Nr 360 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej POBIERZ
Uchwała Nr 359 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 358 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony doktorskiej mgr. Artura Kopikowskiego - Gożuch POBIERZ
Uchwała Nr 357 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 356 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju kadry naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB na lata 2017 - 2020 POBIERZ
Uchwała Nr 355 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku Ekobiznes POBIERZ
Uchwała Nr 354 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 353 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 352 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 351 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych POBIERZ
Załącznik nr 1 - Umowa
POBIERZ
Załącznik nr 2 - Ankieta
POBIERZ
Załącznik nr 3 - Podanie
POBIERZ
Załącznik nr 4 - Regulamin praktyk
POBIERZ
Uchwała Nr 350 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB na lata 2017-2021 POBIERZ
Uchwała Nr 349 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Typowania do Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała Nr 348 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 347 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zakresu oferty rekrutacyjnej na poszczególnych kierunkach, poziomach i trybach studiów dotyczący rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 346 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 345 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 344 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej POBIERZ
Uchwała Nr 343 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Stelmaszek POBIERZ

 

Uchwały w roku 2016

 

Uchwała Nr 342 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania promotora pomocniczego, drugiego promotora i kopromotora w przewodach doktorskich POBIERZ
Uchwała Nr 341 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia laureatów i finalistów zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej, z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunkach: Ekonomia, Ekonomiczno-Prawny, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie POBIERZ
Uchwała Nr 340 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Najlepszy Artykuł Naukowy Uczestnika Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała Nr 339 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Typowania do Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała Nr 338 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania dr Elwiry Skibickiej - Sokołowskiej z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Karpińskiej - Karwowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 337 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o nostryfikacje stopnia naukowego dr hab. Grzegorza Monastyrskiego POBIERZ
Uchwała Nr 336 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 335 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 334 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Karola Bugowskiego nt. " Źródła endogenicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej", napisanej pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Truskolaskiego POBIERZ
Uchwała Nr 333 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Edyty Dąbrowskiej, nt. "Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych", napisanej pod kierunkiem dr hab. Marzanny Poniatowicz POBIERZ
Uchwała Nr 332 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Artura Kopijkowskiego - Gożucha, nt. "Analiza dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego POBIERZ
Uchwała Nr 331 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy stopnia centralnego, z postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze POBIERZ
Uchwała Nr 330 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 329 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Armanda Kasztelana POBIERZ
Uchwała Nr 328 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Armanda Kasztelana POBIERZ
Uchwała Nr 327 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych we wrześniu 2016 r. POBIERZ
Uchwała Nr 326 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 POBIERZ
Uchwała Nr 325 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 324 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych w lipcu 2016 roku POBIERZ
Uchwała Nr 323 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I, II, III stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 322 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia Egzaminów Doktorskich na kadencję 2016-2020 POBIERZ
Uchwała Nr 321 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy przedmiotu "Ekonomia opodatkowania" realizowanego na kierunku Ekonomiczno-Prawnym, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na specjalności "Działalność gospodarcza na rynku europejskim" POBIERZ
Uchwała Nr 320 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 319 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 318 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 317 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 316 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 315 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 314 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 313 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odrzucenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej nt. "Integracja ekonomiczna a rozwój Stowarzyszenia  Narodów Południowo-Wschodniej Azji w latach 1992-2012" do końca lutego 2017 r., złożonego przez mgr Gabrielę Meredyk, z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ
Uchwała Nr 312 z dnia 12 września 2016 r. w sparawie odrzucenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej nt. "Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących" do końca roku akademickiego 2015/2016, złożonego przez mgr Jolantę Woronko, z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ
Uchwała Nr 311 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania dr hab. Marzanny Poniatowicz i powołania dr hab. Ryty Dziemianowicz do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr. Katarzyny Waszczuk POBIERZ
Uchwała Nr 310 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 309 z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 308 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 307 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ