Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Ważnym elementem systemu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia jest informowanie studentów o nietolerowaniu przejawów patologicznych zjawisk związanych z procesem kształcenia. Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest przedmiot Ochrona własności intelektualnej, w ramach którego omawiane są między innymi zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich wskazując przy tym na naganność przepisywania tekstów autorskich i traktowania ich jako własne. Ponadto, prowadzący seminarium w trakcie zajęć poruszają zagadnienia zasad etycznych przy pisaniu prac dyplomowych. Zgodnie z §1 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Otwartego Systemu Antyplagiatowego, od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie pisemne prace dyplomowe podlegają sprawdzeniu za pomocą programu antyplagiatowego OSA. Studenci są także informowani o zasadach etycznych na egzaminach/zaliczeniach.

Na system zapobiegania zjawiskom patologicznym składa się szereg dokumentów wydanych w ramach Uczelni i Wydziału, m.in.:

  1. Regulamin Studiów UwB, obowiązujący od dnia 1 października 2015 r. wprowadzony uchwałą nr 1723 Senatu UwB z dnia 29 kwietnia 2015 r.
  2. Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie Otwartego Systemu Antyplagiatowego.
  3. Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.
  4. Zarządzenie Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 3/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie procedury przenoszenia zajęć dydaktycznych oraz zastępstw.
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.