Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów wyższych prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów we współpracy z Wydziałem. Przeprowadza ono badania ankietowe dotyczące losów absolwentów WEiZ, które uwzględnia ocenę odbytych studiów. Badanie losów absolwentów stanowi narzędzie pozwalające na:

  • zweryfikowanie stopnia w jakim studia na Uniwersytecie w Białymstoku przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy,
  • ustalenie stopnia teoretycznego oraz praktycznego przygotowania, a także wskazanie na elementy, które należy zmienić w celu ułatwienia startu zawodowego,
  • zweryfikowanie czy program studiów, a przez to umiejętności absolwentów, spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców,
  • ustalenie, czy kierunek studiów realizowany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB pozwala na rozwój zainteresowań studentów,
  • stworzenie podstaw do weryfikacji programów studiów.

 Adresatami badania są wszyscy absolwenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Akcja informacyjna prowadzona jest w szczególności wśród studentów 3 roku studiów I stopnia oraz studentów 2 roku studiów II stopnia.