Wydział Ekonomii
i Finansów

SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
Aktualności
 

2019/2020

Stypendium doktoranckie

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.08.2017r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich


 

 

 

  1. Stypendium doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2017 r. poz. Poz. 1696) może być przyznane:
    1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
    2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który:
  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
  • wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
  1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa wniosek do Rektora, Wykaz Osiągnięć Doktoranta (Załącznik nr 1A) oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
  2. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Finansów UwB sporządza listę (łączną dla wszystkich roczników) według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i opiniuje do Rektora doktorantów do przyznania stypendium (w ramach przyznanej Wydziałowi liczby stypendiów).
 
 
Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 
 

 

Wniosek doktoranta o stypendium

Załącznik 1A Zestawienie osiągnięć Doktoranta

Załącznik 1C Wykaz dokumentów do stypendium

Załącznik 1D Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Komunikat w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich