Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

2021/2022

STYPENDIUM Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

 

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr 30 Rektora UwB z dnia 27.09.2019r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwesytetu w Białymstoku
  • Komunikat nr 8 Rektora UwB z dnia 27.09.2019r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia Rektora UwB nr 30
  • Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Rodzaje stypendium:

Student=doktorant może ubiegać się o następujące świadczenia, przyznane ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1)    stypendium socjalne,
2)    stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3)    zapomogę,
4)    stypendium rektora.

Świadczenia, o których mowa przeznaje rektor lub komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna.

 

Tryb postępowania:

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania  świadczeń określa Rektor /Harmonogram na roku akademicki 2021/2022/.

Wnioski o przyznanie stypendium socjolnego, stypendium rektora, zapomogi powinny być wypełnione i zarejstrowane przez studenta w wersji elektornicznej
w USOSweb UwB oraz złożone w Sekretaracie Studiów Doktoranckich w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych powinien być wypełniony i zarejtrownay przez studenta=doktoranta w wersji elektronicznej
w USOSweb UwB oraz zlożony w Sekcji-Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

 

Termin składania wniosków: 04.11.2021 r. do godz. 14.30