Wydział Ekonomii
i Finansów

SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
Aktualności

SYSTEMEM STYPENDIALNYM objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora. Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymywać będą stypendia w następującej wysokości:

  • Minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2371,70 zł brutto (2104,65 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3083,21 zł brutto (2736,04 zł netto),
  • Minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 3653,70 zł brutto (3242,29 zł netto), a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4749,81 zł brutto (4214,98 zł netto).

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego
w roku akademickim 2019/2020
dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

 


Inne stypendia

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1

 


Stypendia w ramach NCN

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

 

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej NAWA. LINK: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej

 

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin; e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46 

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko; e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 85