Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Seminaria w Zakładzie Metod Ilościowych

10 grudnia godz. 9.30-11.30  za pośrednictwem ZOOM

Seminarium Otwarte organizowane przez Zakład Metod Ilościowych przy współudziale Katedry Badań Operacyjnych UK, Katedry Informatyki Teoretycznej PB

Prowadzący:

Dr Marzena Filipowicz-Chomko, PB, Katedra Informatyki Teoretycznej

Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych UK,

Dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UK, Katedra Badań Operacyjnych

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, Zakład Metod Ilościowych

Temat seminarium:" Myślenie heurystyczne i błędy poznawcze a wspomaganie podejmowania decyzji- pomiar i badania eksperymentalne"

 

Podczas seminarium będą prezentowane wyniki badań cząstkowych  realizowanych w ramach   projektu nt.: Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów (UMO-2016/21/B/HS4/01583)

 

Uwaga!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o wysłanie maila do kierownika Zakładu Metod Ilościowych (Roszkowska Ewa e.roszkowska@uwb.edu.pl),z prośbą o  uzyskanie linku na platformę ZOOM.

 

Seminarium w dniu 8 października 2020 r., godz. 17:00, za pośrednictwem ZOOM

Prowadzący: mgr Ewa Piotrowska-Lipska

 

Temat seminarium: "Pomiar poziomu innowacyjności w ujęciu regionalnym"

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki rozprawy, której celem było przedstawienie własnej kompleksowej koncepcji pomiaru poziomu innowacyjności z wykorzystaniem odpowiednio dobranego zestawu metod statystyczno-ekonometrycznych, a także przeprowadzenie empirycznej weryfikacji zaproponowanego podejścia do oceny przestrzennego zróżnicowania województw w Polsce ze względu na poziom innowacyjności w latach 2005–2017. Problem badawczy obejmuje aspekt definiowania innowacyjności, z uwzględnieniem przełożenia na dane statystyczne, oraz problem metodologiczny związany z wypracowaniem zestawu odpowiednio dobranych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych, które dostarczą w miarę pełnego kompleksowego obrazu poziomu innowacyjności w badanej jednostce w ujęciu statycznym i dynamicznym.Określono główne filary innowacyjności i wskazano cechy diagnostyczne je opisujące. Na podstawie odpowiednio dobranych danych statystycznych przeprowadzono wielowymiarowe analizy poziomu innowacyjności województw Polski w latach 2006, 2011 i 2017. z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego bezwzorcowych (z miarą klasyczną i miarą pozycyjną opartą na medianie) i wzorcowych (metoda Hellwiga, TOPSIS i mediana Webera) oraz metod grupowania nieliniowego (analiza skupień Warda). W ramach wystąpienia zostaną przedstawione główne wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań.  

Uwaga!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o wysłanie maila do kierownika Zakładu Metod Ilościowych (Roszkowska Ewa e.roszkowska@uwb.edu.pl),z prośbą o  uzyskanie linku na platformę ZOOM.

 

 

Seminarium w dniu 21 lipca 2020 r., godz. 15:00, za pośrednictwem ZOOM

Prowadzący: Dariusz Witkowski (SGH)

 

Temat seminarium: "Ocena wpływu struktury sieci produkcyjnej na transmisję szoków wewnątrz sieci"

Optymalizacja procesu produkcji skutkuje rozbudową powiązań pomiędzy firmami, zarówno pod względem liczby połączeń, jak i ich intensywności. Taka współzależność w  sektorze przedsiębiorstw implikuje, że szoki dotykające pojedyncze przedsiębiorstwo mogą mieć konsekwencje wykraczające poza ramy danej firmy.  Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki rozprawy, której celem było zweryfikowanie występowania zależności pomiędzy wybranymi charakterystykami definiującymi strukturę sieci produkcyjnej a odpornością poszczególnych podmiotów oraz sieci jako całości na zaburzenia występujące w toku procesu produkcyjnego. Problem przedstawiony w rozprawie badano za pomocą modelu wieloagentowego. W ramach wystąpienia zostaną przedstawione główne wyniki pracy: narzędzie badawcze pozwalające na badanie wpływu struktury sieci produkcyjnej na transmisję szoków wewnątrz sieci oraz konkluzje wynikające z jego zastosowania.    

Uwaga!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o wysłanie maila do kierownika Zakładu Metod Ilościowych (Roszkowska Ewa e.roszkowska@uwb.edu.pl),z prośbą o  uzyskanie linku na platformę ZOOM.

 

 

Seminarium w dniu 25 lutego 2020 r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: mgr Katarzyna Wardzińska, 

 

Temat seminarium: "Metoda DEA (Data Envelopment Analysis) – obszary zastosowań"

 

Seminarium w dniu 14 stycznia 2020 r., godz. 16:45, pok. 205

Prowadzący: mgr Paweł Konopka, 

 

Temat seminarium: "Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw"

 

Seminarium w dniu 3 grudnia 2019 r., godz. 16:45, pok. 305

Prowadzący: dr Elżbieta Majewska, dr Paweł Jamróz, 

 

Temat seminarium: "Dynamiczne miary integracji oparte na głównych składowych na przykładzie rynków giełdowych strefy euro"

 

 

Seminarium w dniu 14 maja 2019 r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: dr Iwona Skrodzka

 

Temat seminarium: "Wykorzystanie menadżera bibliografii "Zotero" w pracy naukowej"

 

Seminarium w dniu 2 kwietnia 2019 r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: mgr Katarzyna Wardzińska

 

 

Temat seminarium: "Zastosowanie metody DEA w badaniach ekonomicznych”. Podczas wystąpienia zaprezentowana zostanie nieparametryczna metoda DEA (Data Envelopment Analysis). Podane zostaną przykłady jej zastosowania m.in. do oceny efektywności przedsiębiorstw i ich klasyfikacji. Przedstawione zostanie narzędzie informatyczne wykorzystywane do pomiaru efektywności metodą DEA tj.  Banxia Frontier Analyst (BFA).

 

Seminarium w dniu 26 marzec 2019 r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: mgr Regina Lasakevic

 

 

Temat seminarium: "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy)". Problem badawczy, sformułowane hipotezy, zastosowane w pracy metody, które posłużyły do wertyfikacji hipotez oraz wnioski.

 

Seminarium otwarte w dniu 19 lutego 2019 r., godz. 15:30, pok. 305

Prowadzący: mgr Grzegorz Koronkiewicz

 

 

Temat seminarium: „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin w kontekście położenia przy granicach administracyjnych województw”

 

Seminarium w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: mgr Julita Fiedorczuk

 

Temat seminarium: "Pomiar kapitału intelektualnego krajów Unii Europejskiej"

 

Seminarium w dniu 11 grudnia 2018r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: mgr Katarzyna Wardzińska. 

 

Temat seminarium: Prezentacja dorobku oraz zainteresowań naukowych. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej "Modelowanie ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami prawa (RODO)"

 

 

Seminarium w dniu 27 listopada 2018r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: dr Marzena Filipowcz-Chomko

 

Temat seminarium: Wspomaganie negocjacji elektronicznych za pomocą metod holistycznych - system eNego 

 

 

Seminarium w dniu 13 listopada 2018r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: Grzegorz Koronkiewicz

 

Temat seminarium: Różnice w rozwoju gospodarczym regionów leżących przy granicach województw. 

 

 

Seminarium w dniu 22 maja 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: mgr Paweł Konopka

 

Temat seminarium: Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw.

 

Semianrium dotyczyć będzie rozprawy doktorskiej.

 

Seminarium w dniu 14 kwietnia 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: dr Elżbieta Misiewicz oraz dr Paweł Jamróz

 

Temat seminarium: Program statystyczy R

Omówiony zostanie program R jako środowisko do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.
 
 

 

 

Seminarium w dniu 24 kwietnia 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: dr Iwaona Skodzka

 

Temat seminarium: Czynniki inteligentnego rozwoju krajów Unii Europejskiej.

 
 

Seminarium w dniu 8 maja 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: mgr Regina Klukowska

 

Temat seminarium: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy).

 
 

 

Seminarium w dniu 20 lutego 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: dr Elżbieta Majewska

 

Temat seminarium: Integracja rynków finansowych

Omówione zostaną wybrane metody pomiaru poziomu integracji rynków finansowych, m.in. oparte na głównych składowych. Przedstawione będą również wyniki analizy wpływu globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 na integrację różnych grup rynków akcji.
 
 
 
 

 

Seminarium w dniu 20 marca 2018 r., godz. 13.00-15.00,

  1. Warszawska 63, Białystok, s. 201

 

 

 

Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia

i Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

 zapraszają na 

Seminarium naukowe nt.

 

Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości biogospodarczej

 

 

Moderator: dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB, Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Program:

  1. Siła ekonomii – Ekonomia siły. Kilka refleksji o polityce gospodarczej. – dr hab. Andrzej F. Bocian, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  2. Uwarunkowania przestrzenne przedsiębiorczości regionalnej – dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Zakład Otoczenia Biznesu, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  3. Model rozwoju przedsiębiorczości biogospodarczej – dr Dorota Perło, Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  4. Instytucje parkowe a rozwój przedsiębiorczości biogospodarczej na przykładzie województw: lubelskiego i podlaskiego – dr Agnieszka Komor, Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  5. Dyskusja
 

 

Seminarium w dniu 16 stycznia 2018r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

Temat seminarium: Wspomaganie  negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów

 
 
 

Seminarium w dniu 5 grudnia 2017r., godz. 15:00

Prowadzący: mgr Regina Klukowska 

 

Temat seminarium: Wielowymiarowa analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacyjności w okręgach Litwy w latach 2006-2014

 
Omówione zostaną wyniki badań dotyczące rynku pracy, poziomu gospodarczego, poziomu społeczno-technicznego, ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz innowacyjności w ujęciu regionalnym dla Litwy, obejmując lata 2006-2014. W danym opracowaniu wykorzystane zostaną metody porządkowania liniowego (Perkal'a, Hellwig'a, Topsis) oraz metoda Ward'a.

 

 

Seminarium w dniu 14 listopada 2017r., godz. 15:00

Prowadzący: Paweł Konopka

 

Temat seminarium: Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do oceny finansowania startów indywidualnych działalności gospodarczych.

 

Na seminarium 14 listopada 2017r. przedstawiona zostanie propozycja zastosowania metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do oceny finansowania startów indywidualnych działalności gospodarczych. Finansowanie to może mieć formę bezzwrotną, np. dofinansowania lub formę zwrotną, np. bezzwrotnej pożyczki. Z uwagi na charakter zmiennych traktowanych jako kryteria decyzyjne proponowany model oceny będzie modelem integrującym różne metody wielokryterialne.