Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się 19 marca 2018 roku a skończy się 30 września 2018 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc wynosi 30 osób (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów
https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2017_EiZ_BIIODO&kategoria= ). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów (odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł). Dokumenty można dostarczyć osobiście do pokoju 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30) lub przesłać pocztą tradycyjną do Kierownika studiów:

Prof. zw. dr hab. Teresa Mróz
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
pokój 229