Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zapisy na Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa  odbywa się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EiZ_SPDiOZ&kategoria=

 

 

 Wyniki rekrutacji są dostępne i widoczne w systemie IRK po zalogowaniu się na indywidualne konto

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail:  j.wiszniewska@uwb.edu.pl
 
  1. Czas trwania studiów podyplomowych: 2/3 semestry

Założenia ogólne: Studia w wersji 2 semestralnej  (Moduły 1-4) przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowe i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Studia w wersji 3 semestralnej (Moduły 1-5) pozwalają zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przez nauczycieli oraz osoby, które nie są nauczycielami a mają przegotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w jednostkach edukacyjnych.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy i występujące na nim niedopasowanie kompetencyjne  wpływa na wykreowanie nowych potrzeb w odniesieniu do pracy doradców zawodowych. Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę z klientem zarówno w orientacji, jak też i w reorientacji edukacyjnej i zawodowej. Realizacja programu studiów wyposaża absolwenta w kwalifikacje i kompetencje, które pozwolą uzyskać usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu: teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania osób w rozwoju zawodowym, wspierania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik. Program studiów uwzględnia interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z najnowszymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery oraz realizowania usług doradczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (TIK). Podczas realizacji zajęć w semestrze I i II uczestnicy nabędą kompetencje pracy z wykorzystaniem narzędzi doradczych opracowanych przez NFDK oraz udoskonalą warsztat pracy z grupą. Moduły są komplementarne i tworzą spójny model kompetencji doradczych z dominacją zajęć praktycznych wzbogacających warsztat pracy doradcy zawodowego. Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji związanych z możliwością pełnienia roli nauczyciela doradcy zawodowego mogą zrealizować semestr 3 współtworzony i współprowadzony wspólnie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 350, w tym:
  3. A) doradca zawodowy: 190 + 12 (seminarium) – semestr I i II
  4. B) nauczyciel doradca zawodowy: 88 + 60 (praktyki) + 12 (Seminarium) semestr III

Opłata za studia dwusemestralne 3250 zł (płatna w czterech ratach)

Opłata za studia trzysemestralne 4600 zł (płatna w sześciu ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Limit miejsc 35 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   do 31 października 2019 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 4 listopada 2019 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30).

Ogłoszenie wyników:   na stronie  IRK 5  listopada 2019 r.