Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Zapisy na Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rejestracja elektroniczna do..........

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EiZ_SPPWZ&kategoria=

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia 3500 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 35 osób

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.  oraz od 2 września do 9 października 2019 r. ; pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - na bieżąco nie później niż do  9 października 2019 r. ; Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl