Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Zapraszamy na XI edycję Studiów Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do 14.09.2022 r. 

Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 W przypadku wyczerpania limitu miejsc zastrzegamy możliwość zakończenia naboru. 

Link do rejestracji:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia: 3 800 zł (płatne w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 32 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 1 sierpnia 2022 r.  do 20 września 2022 r., pokój 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
  • pocztą - na bieżąco, nie później niż do 20 września 2022 r., Wydział Ekonomii i Finansów UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 104

 Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 186 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które uprawnia do wystąpienia (Dyrektor Mazowieckiej Izby Admiracji  KAS w Warszawie) o wpis na listę agentów celnych