Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Menedżerskie  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Rejestracja elektroniczna do 31 października 2021  r.

 

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2020_WEIF_SPM&kategoria=

 

Termin rozpoczęcia: listopad 2021 r.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia: 3 900 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 34 osoby - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od  16 sierpnia 2021 do 4 listopada 2021 r., pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
  • pocztą - na bieżąco, nie później niż dov 4 listopada 2021 r., Wydział Ekonomii i Finansów UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

 Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się egzaminem i wydaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl