Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Regulamin Biblioteki Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku

Przepisy ogólne:

 1. Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku udostępnia swoje zbiory na miejscu, w Czytelni wszystkim osobom osobom zainteresowanym.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:
  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  2. studenci wszystkich rodzajów studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
 3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku ich uszkodzenia lub zagubienia, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Bibliotekarz może przyjąć od czytelnika jako ekwiwalent za zagubioną książkę inne wydawnictwo, spełniające wymogi polityki gromadzenia zbiorów Biblioteki.
 4. Po zakończeniu roku akademickiego, lub w przypadku przerwania studiów, studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania zobowiązani są uzyskać w indeksie oraz na karcie obiegowej pieczątkę i podpis bibliotekarza, potwierdzając w ten sposób uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. W przypadku odejścia z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, pracownicy zobowiązani są uzyskać na karcie obiegowej pieczątkę i podpis bibliotekarza, potwierdzając w ten sposób uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
 7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 23.05.2007 r.

Czytelnia:

 1. Osoby korzystające z Czytelni Biblioteki Wydziału Ekonomii i Zarządzania zobowiązane są do:
  1. zgłoszenia się do dyżurującego bibliotekarza i wpisania się do zeszytu odwiedzin,
  2. pozostawienia na czas korzystania z Czytelni legitymacji studenckiej lub innego ważnego dowodu tożsamości,
  3. zgłoszenia materiałów własnych, wnoszonych do Czytelni,
  4. zachowania ciszy i porządku w Czytelni.
 2. Czytelnik samodzielnie wyszukuje w katalogu komputerowym lub kartkowym sygnatury książek i wypełnia rewersy. Informacji dotyczących korzystania z katalogów udziela dyżurujący bibliotekarz.
 3. Jednorazowo realizowanych jest pięć rewersów. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może określić mniejszą lub większą liczbę rewersów.
 4. Czas oczekiwania na książki z oznaczeniem "A" przy sygnaturze może zostać wydłożony do trzydziestu minut.
 5. Książki i czasopisma mogą być wyniesione z Czytelni tylko za zgodą bibliotekarza, na czas nieprzekraczający dwóch godzin. W wyjatkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wydłużenie tego czasu.

Wypożyczalnia:

 1. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje się na podstawie:
  1. legitymacji studenckiej lub indeksu (studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania)
  2. dowodu osobistego (pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania).
 2. Każdą zmianę adresu lub danych osobowych czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 3. Zamówienia książek do wypożyczenia czytelnik dokonuje wyłącznie poprzez system komputerowy.
 4. Czytelnik samodzielnie kontroluje stan swojego konta oraz dokonuje przedłużenia wypożyczonych książek poprzez system komputerowy. W przypadku informacji systemu o jakichkolwiek nieprawidłowościach, powinien niezwłocznie zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza.
 5. W momencie wypożyczenia książek czytelnik jest informowany o obowiązującej go dacie zwrotu. W przypadku przekroczenia podanego terminu, konto czytelnika zostaje zablokowane na czas proporcjonalny do okresu przetrzymania książek. Czas karnej blokady konta rozpoczyna się od dnia zwrotu książek i nie obejmuje przerwy wakacyjnej.