Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

PROGRAM

Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 1. Zna główne modele przywództwa oraz rozumie wady i zalety poszczególnych postaw lidera w organizacji.
 2. Ma wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej oraz rozumie znaczenie zastosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w osiąganiu celów organizacji.
 3. Zna podstawy teoretyczne rachunkowości zarządczej oraz rozumie sposoby wykorzystywania narzędzi rachunkowości do zbierania danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji bieżących i rozwojowych.
 4. Ma wiedzę na temat rynku finansowego oraz kapitałowego oraz rozumie działanie mechanizmów kształtujących popyt i podaż na tych rynkach.
 5. Zna metodologię pisania projektów, a także techniki i metody zarządzania działaniami projektowymi oraz rozumie znaczenie środków strukturalnych UE dla pozyskiwania finansowania projektów.
 6. Ma wiedzę teoretyczną na temat kapitału ludzkiego, w szczególności ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych w organizacji oraz rozumie modele zarządzania zasobami ludzkimi.
 7. Zna podstawy teoretyczne działalności logistycznej ora rozumie przebieg i efekt procesów transportowych z uwzględnieniem podziału na logistykę zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji.
 8. Zna zasady oraz metodologię opracowywania biznes planu oraz rozumie jego znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej.
 9. Zna metody i techniki oddziaływania na nabywcę usług i wyrobów oraz rozumie rolę klienta i rynku w planowaniu działalności przedsiębiorstwa.
 10. Ma wiedzę na temat technik negocjacyjnych oraz rozumie metody ich zastosowania w osiąganiu celów organizacji.
 11. Zna przepisy prawa pracy, w szczególności przepisy wykonawcze w tym zakresie, oraz rozumie prawne uwarunkowania zatrudnienia.
 12. Zna sposoby i narzędzia kształtowania stosunków organizacji z otoczeniem oraz rozumie zasady budowania dobrego wizerunku.
 13. Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania rynku nieruchomości oraz rozumie mechanizm działania tego rynku.
 14. Ma wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz rozumie praktyczne aspekty funkcjonowania systemu prawa podatkowego.
 15. Zna system zamówień publicznych w Polsce, w szczególności ramy prawne regulacji UE oraz rozumie zakres praw i obowiązków osób zarządzających podmiotami udzielającymi zamówień (zamawiający) oraz podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (wykonawca).

 

Absolwent nabywa następujące umiejętności:

 1. Potrafi opracować biznes plan przedsięwzięć.
  i podmiotów gospodarczych oraz zastosować metody i narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej w biznes planie.
 2. Posiada umiejętność opracowywania strategii marketingowej oraz wykorzystywania odpowiednich metod i narzędzi w celu zebrania informacji i danych rynkowych, a następnie przeprowadzenia krytycznej oceny i interpretacji zebranych informacji.
 3. Potrafi wykorzystać instrumenty finansowe w celu osiągania pożytków, dywersyfikować portfel aktywów jako ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, stosować instrumenty ubezpieczeniowe oraz obracać instrumentami rynku kapitałowego (akcje, obligacje, inne).
 4. Potrafi formułować problemy zarządcze oraz zastosować metody i narzędzia rachunkowości w procesie rozwiązywania tych problemów.
 5. Posiada umiejętność zastosowania procedur wydatkowania środków publicznych, w szczególności dotyczących różnych odmian przetargu.
 6. Potrafi dobrać instrumenty finansowe w ramach funduszy strukturalnych UE do poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.
 7. Posiada umiejętność przygotowywania i prowadzenia negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron oraz stosowania odpowiednich technik i strategii negocjacyjnych.
 8. Potrafi kształtować relacje organizacji z otoczeniem oraz budować pozytywny wizerunek poprzez zastosowanie technik komunikacyjnych.
 9. Wykorzystuje metody organizacji działalności gospodarczej oraz zastosować instrumenty i techniki zarządzania, w tym odnoszące się do motywacji i budowania morale organizacji.
 10. Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi w organizacji, w szczególności zastosować metody i techniki z zakresu oceny, rozwoju oraz wynagradzania pracowników.
 11. Potrafi budować pozycję lidera w zespole w oparciu o doskonalenie własnych umiejętności oraz ukierunkować innych członków zespołu do podnoszenia własnych umiejętności.

 

Absolwent jest gotów do:

 1. Prawidłowo identyfikuje szanse i zagrożenia planowania działalności gospodarczej wynikające z uwarunkować gospodarczych i społecznych.
 2. Ma świadomość mocnych i słabych stron wszystkich stron negocjacji oraz jest gotów do przyjęcia postawy umożliwiającej współpracę w trakcie prowadzonych negocjacji.
 3. Jest przygotowany do krytycznej oceny wyników analizy oraz weryfikacji wyników z ogólnymi standardami rachunkowości.
 4. Ma świadomość ryzyka wynikającego z zastosowania instrumentów na rynku kapitałowym oraz finansowym oraz zasadności korzystania z doradztwa i opinii ekspertów z zakresu inżynierii finansowej.
 5. Ma świadomość podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych oraz środków ochrony prawnej przysługującej uczestnikom przetargu.
 6. Jest gotów do przyjęcia roli lidera w organizacji oraz przewodzeniu zespołowi w dynamicznych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
 7. Jest przygotowany do wypełnienia oczekiwań klientów oraz wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w warunkach konkurencji rynkowej.
 8. Ma świadomość odpowiedzialności wynikającej ze sposobu organizacji i zarządzania zespołem, aktywnie i świadomie zarządza zasobami ludzkimi oraz rozwija styl zarządzania zorientowany na cele, ludzi i pracę w zespole.
 9. Jest gotów do budowania wizerunku organizacji poprzez wypełnianie zobowiązań społecznych oraz podejmowanie działań na rzecz interesu publicznego.
 10. Ma świadomość znaczenia funduszy strukturalnych dla lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.
 11. Jest gotów do odpowiedzialnego przyjęcia określonej roli w zespole, rozwijania dorobku zawodowego oraz motywowania podwładnych lub współpracowników do rozwoju zawodowego opartego o zasady etyki.