Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

PROGRAM

Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

1. Zna zasady konstrukcji biznes planu. Zna obszary zastosowania i operowania biznes planem w działalności gospodarczej. Zna metodologię sporządzania biznes planu.

2. Zna podstawowe modele przywództwa.

3. Ma wiedzę na temat procesów zachodzących w trakcie prowadzenia negocjacji w biznesie w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny: 1) Oddziel ludzi od problemu; 2) Skoncentruj się na interesach a nie stanowiskach; 3) Poszukuj możliwości dających korzyści obu stronom; 4) Stosuj obiektywne kryteria.

4. Ma wiedzę w zakresie zarządzania organizacją oraz zna efektywne techniki komunikacji i zarządzania informacją.

5. Nabywa wiedzę z ogólnymi założeniami rachunkowości zarządczej i możliwościami jej wykorzystania w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach gospodarki rynkowej. konstrukcji biznes planu.

6. Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rynku kapitałowego.

7. Zapoznanie słuchacza z systemem zamówień publicznych w Polsce (z zaznaczeniem ram prawnych regulacji UE), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia osób zarządzających podmiotami udzielającymi zamówień (zamawiający) oraz podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (wykonawcy).

8. Wiedza z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem technik i metod zarządzania, student zdobywa wiedzę z funkcjonowania polityki regionalnej UE.

9. Ma wiedzę na temat podstawowych modeli zarządzania zasobami ludzkimi. Ma pogłębioną wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach.

10. Opanowanie podstawowych pojęć kluczowych sfer logistycznych (zaopatrzenie, transport, dystrybucja).

11. Rozumie system komunikacji.

12. Zna przepisy prawa pracy oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

13. Opanował podstawy ekonomicznych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości.

14. Posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego z położeniem nacisku na praktyczne aspekty funkcjonowania systemu prawa podatkowego.

15. Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz rozróżnia i charakteryzuje elementy otoczenia przedsiębiorstwa jak też ma wiedzę na temat przemian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich wpływu na firmę.

16. Zna metody i narzędzia kształtowania strategii marketingowej firmy.

Absolwent nabywa następujące umiejętności:

1. Umie sporządzić biznes plan dla przedsięwzięć gospodarczych i podmiotów gospodarczych oraz zastosować analizę ekonomiczno-finansową w biznes planie.

2. Potrafi budować strategie marketingową w oparciu o praktyczną wiedzę rynkową.

3. Nabywa umiejętności samodzielnej interpretacji przepisów prawa pracy.

4. Poznaje problematykę kosztów jako elementu zarządzania i podejmowania decyzji, zapoznaje się z rolą rachunkowości zarządczej w społecznej odpowiedzialności biznesu.

5. Nabywa umiejętność posługiwania się przepisami prawa podatkowego i interpretowania ich w odniesieniu do zaistniałych stanów faktycznych.

6. Nabywa umiejętności praktycznego zarządzania finansami.

7. Rozumie zjawiska i funkcje zamówień publicznych, nabywa umiejętności odróżniania procedur zamówień publicznych od innych obligatoryjnych sposobów zawierania umów.

8. Posiada umiejętność sporządzania drzewa problemów, drzewa celów, motywy logistyczne, określenia celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu.

9. Opracowuje główne składowe procesów logistycznych.

10. Posiada umiejętność planowania komunikacji.

11. Nabywa umiejętności praktycznego przygotowania i prowadzenia negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron.

12. Poznaje konkretne instrumenty zarządzania i motywacji oraz trenuje praktyczne ich zastosowanie.

13. Potrafi budować zespół oraz kierować jego pracą.

14. Ma podstawowe umiejętności z zakresu procedur doboru, oceny, rozwoju oraz wynagradzania pracowników.

15.Potrafi ocenić trendy i sytuację na rynku nieruchomości

16. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do przeprowadzania analiz  otoczenia i wnętrza firmy i potrafi  określić misję, wizję i filozofię przedsiębiorstwa.

Absolwent jest gotów do:

1. Rozpoznaje swoje mocne i słabe strony jak również mocne i słabe strony partnera w negocjacjach umożliwiających tworzenie klimatu współpracy w trakcie prowadzonych negocjacji.

2. Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności podczas rozwiązywania kazusów prawnych oraz nabywa umiejętność ich stosowania w relacjach osoba kierująca - pracownik, pracodawca - pracownik.

3. Efektywnie komunikuje się i umiejętnie podejmuje właściwe decyzje.

4. Potrafi współpracować i komunikować się z podmiotami /instytucjami działającymi na rynku nieruchomości. \

5. Potrafi zastosować i uzupełniać nabytą wiedzę.

6. Rozwija świadomość znaczenia systemu podatkowego dla prawidłowego funkcjonowania firm i zachowania zasady konkurencyjności w sferze działalności gospodarczej.

7. Potrafi współpracować w grupie odgrywając w niej różne role.

8. Kompetencje współpracy w grupie przy opracowywaniu zakresu i celów projektu, posiada umiejętność z zakresu zarządzania środkami UE.

9. Potrafi poszukać źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych i potrafi streścić i przedstawić problematykę biznes planu na forum publicznym.

10. Rozwija pojęcia odpowiedzialności w zarządzaniu i skutecznych metod jej wdrażania oraz nabiera przekonania do aktywnego i świadomego zarządzania personelem oraz rozwija styl zarządzania zorientowany na cele, ludzi i pracę w zespole.

11. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności.

12. Rozumie zasady stałego rozwoju swoich kompetencji w zakresie współpracy interpersonalnej.