Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Uchwała nr 2891 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

 https://bip.uwb.edu.pl/download/64/39654/2891.pdf

 

Program Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość przedsiębiorstw obejmuje następujące bloki tematyczne:

Rachunkowość finansowa (110 godz.)

 • teoretyczne podstawy, podstawowe zasady, cechy jakościowe, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji, normy prowadzenia rachunkowości, organizacja i kontrola wewnętrzna;
 • zasady ogólne prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumenty księgowe, okresy sprawozdawcze, inwentaryzacja, dokumentacja rachunkowości;
 • zagadnienia rachunkowości finansowej, w szczególności dotyczące wyceny i ewidencji: składników aktywów trwałych (wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, aktywów finansowych, należności długoterminowych); składników aktywów  obrotowych (zapasów, należności, inwestycji krótkoterminowych), przychodów i kosztów, ustalenia i podziału wyniku finansowego, kapitałów własnych i obcych oraz innych aspektów  rachunkowości przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach.

Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy (20 godz.)

 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań;
 • analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego.

Rachunek kosztów (20 godz.)

 • rodzaje i metody kalkulacji kosztów;
 • szacowanie kosztów;
 • klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

System podatkowy (20 godz.)

 • podatki bezpośrednie i pośrednie w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zasady wykonywania podatków;
 • kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych;

Ubezpieczenia społeczne (5 godz.)

 • składki ZUS i fundusze pokrewne;
 • zasiłki z zabezpieczenia społecznego.

Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy (20 godz.)

 • elementy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki zakładu pracy i pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • elementy prawa cywilnego: własność i inne prawa rzeczowe, umowy i zobowiązania umowne, spółka cywilna, formy wymagane dla ważności czynności prawnych;
 • elementy prawa administracyjnego, w tym postępowanie administracyjne;
 • elementy prawa o działalności gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia prawa handlowego, powstawanie oraz funkcjonowanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności podmiotów gospodarczych.

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia (2 godz.)

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone w formie angażującej Słuchaczy. Wykłady realizowane są w formie multimedialnej. Słuchacze uczestniczą ponadto w ćwiczeniach, warsztatach, oraz rozwiązują studia przypadków bazujące i odwołujące się do praktyki gospodarczej.