Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA KONWERSATORIA SEMINARIA PRAKTYKI
1 2 3 4 5
 6 7
 8
Moduł 1. Rynek pracy
1 Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy 4 4        
2 Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy) 4 4        
3 Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy 8 8        
4 Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa 6 6        
5 Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy 6 6        
Moduł 2: Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego
6 Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa 8 8        
7 Etyka w pracy doradcy zawodowego  4 4        
8 Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów z niepełnosprawnością, (wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym) 8 4   4    
Moduł 3: Kompetencje społeczne i aspekty psychologiczne w pracy doradcy
9 Psychologia różnic indywidualnych  12 4   8    
10 Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka 10 4   6    
11 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy 8 2 6      
12 Coaching w pracy doradcy 10 2 8      
Moduł 4: Warsztat pracy doradcy zawodowego
13 Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy 6   6      
14 Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego 4 4        
15 Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym  8     8    
16 Testy stosowane w poradnictwie zawodowym  14   14      
17 Praca z grupą w poradnictwie zawodowym 16   16      
18 Metody stosowane w poradnictwie grupowym 10   10      
19 Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości  8 4 4      
20 Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego 12   12      
21 Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym 12   12      
22 Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą  6     6    
23 Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej 6   6      
Moduł 5. Doradztwo zawodowe nauczycieli
24 Diagnozowanie potencjałów uczniów na danym etapie edukacyjnym
10    10   8  
 25 Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10 5 5      
 26 Metodyka  prowadzenia zajęć (na danym etapie edukacyjnym) z zakresu doradztwa w procesie doradczym 16 6 10      
 27 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 11 2 4     5
 28 Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 11 2 4     5
29
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 4 4        
 30 Szkoła jako środowisko autokreacji ucznia 16 6 10      
 31 Metodyka planowania przez uczniów (na danym etapie edukacyjnym) własnego rozwoju i podejmowana decyzji edukacyjno-rozowjowych 16 6 10      
32
Działalność informacyjno-kooperacyjna doradcy zawodowego w szkole 4 4        
 33 Praktyka na danym etapie edukacyjnym 50         50
 34 Seminarium dyplomowe - praca projektem 12       12  
OGÓŁEM   350 99 147 32 12 60