Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Ramowy program 
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego. Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia audytu wewnętrznego (znajomość metodyki, wzorów dokumentów, zasad analizy ryzyka) oraz rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.
 
Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry.
Dni zajęć: sobota, niedziela – co dwa tygodnie.
Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów.
Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 62.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 245.
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów podyplomowych zgodnie z określonymi dla każdego przedmiotu warunkami i formą oceny (zaliczenie na ocenę, egzamin na ocenę).
Ukończenie studiów podyplomowych prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 7.
 
 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS W Ćw Forma zaliczenia
1. Podstawy ekonomii 2 7 godz. - zaliczenie
2. Finanse publiczne 4 14 godz. - egzamin
3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2 7 godz. - zaliczenie
4. Administracja publiczna 4 14 godz. - egzamin
5. Metody statystyczne w audycie 2 - 7 godz. zaliczenie
6. Szacowanie ryzyka 4 - 14 godz. egzamin
7. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa 8 21 godz. 21 godz. egzamin
8. Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w zarządzaniu jednostką sektora publicznego 2 7 godz. - zaliczenie
9. Budżet zadaniowy 2 7 godz. - zaliczenie
10. Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania 8 21 godz. 21 godz. egzamin
11. Organizacja komórki audytu wewnętrznego 2 7 godz. - zaliczenie
12. Kontrola w administracji publicznej 2 7 godz. - zaliczenie
13. Kontrola zarządcza 3 7 godz. 5 godz. zaliczenie
14. Ocena jakości audytu wewnętrznego 2 7 godz. - zaliczenie
15. Audyt zamówień publicznych 2 7 godz. - zaliczenie
16. Audyt funduszy unijnych 2 7 godz. - zaliczenie
17. Audyt nadużyć 2 3 godz. 4 godz. zaliczenie
18. Audyt systemów informatycznych 2 - 7 godz. zaliczenie
19. Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzysteniem narzędzi ACL (Applying ACL tools in accountancy and audit data analysis) 5 - 16 godz. egzamin
20. Efektywna komunikacja 2 - 7 godz. zaliczenie 
Razem 62 143 godz. 102 godz.  

 

 KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, między innymi:  prof. zw. dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. dr hab. R. Przygodzką, dr. Dominika Kościuka oraz mgr Renatę Budlewską oraz wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem.  

Danuta Kubylis
Obszar specjalizacji rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Doświadczenie zawodowe
 • kierownik działu kadr - 3 lata;
 • nauczyciel rachunkowości w liceum ekonomicznym – 6 lat;
 • Główny księgowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności - 7 lat;
 • Członek Kolegium RIO - 22 lata;
 • Obecnie audytor w jst;
 • Usługowe świadczenie doradztwa dla NIK jako biegły powoływany przy kontroli jednostek sektora finansów publicznych.
Doświadczenie dydaktyczne

Od 2000 roku współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie kształcenia kadr w tematyce: rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Aktualnie współpracuje z:

 • Uniwersytet w Białymstoku: wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku „Rachunkowość i audyt w jednostkach sektora publicznego";
 • SGH w Warszawie: wykładowca na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”;
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: Oddział w Białymstoku, Oddział w Radomiu, Oddział w Suwałkach;
 • Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr w Warszawie;
 • Centrum Szkolenia Kadr i Samorządu „Suprema Lex” w Krakowie;
 • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej w Dobrzyniewie Dużym.
Wykształcenie
 • wyższe: mgr ekonomi na SGPiS (obecnie SGH) – studia dzienne;
 • Studium pedagogiczne w Białymstoku;
 • Studia podyplomowe: - audyt przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, - prawo unii europejskiej;
 • kurs dla biegłych księgowych;
 • złożony egzamin w Ministerstwie Finansów: uprawnienia audytora wewnętrznego (na liście Ministra Finansów pod Nr 57/2004).

 

Agata Kumpiałowska
Obszar specjalizacji audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy
Doświadczenie zawodowe
 • audytor wewnętrzny;
 • Dyrektor Biura audytu w UM w Białymstoku;
 • Kierownik komórki audytu w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku od 2005 r. w obszarze audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej;
 • autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck;
 • współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.
Doświadczenie dydaktyczne
 • trener, wiele wykładów i zajęć na studiach podyplomowych, w tym kilka lat na Uniwersytecie w Białymstoku.
Wykształcenie wyższe

  

Marcin Dublaszewski
Obszar specjalizacji audyt wewnętrzny, audyt nadużyć
Doświadczenie zawodowe
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wykładowca stowarzyszony (przedmioty – Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie ryzykiem, Metodyka audytu) - 2015-2016;
 • Uniwersytet w Białymstoku (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot Audyt obszaru nadużyć) od 2013 r.;
 • Audyt-Szkolenia-Doradztwo Marcin Dublaszewski (własna działalność gospodarcza) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmioty: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Audyt IT) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego) od 2006 r.;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie (audytor wewnętrzny, koordynator zespołu) od 2005 r.;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (audytor wewnętrzny) - 2004-2005;
 • Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, o/Olsztyn.
Doświadczenie dydaktyczne
 • wykładowca na studiach podyplomowych Audyt i Kontrola Wewnętrzna, przedmioty: Zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, praktyczne aspekty realizacji audytu, audyt nadużyć;
 • trener z zakresu audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem – szkolenia dla firm;
 • wykładowca na szkoleniach doskonalących organizowanych przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Wykształcenie wyższe