Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Monografie:

2006, J. Grabowiecki, Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-320.

2000, J. Grabowiecki, Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 1-222.

2006, J. Grabowiecki, Keiretsu Groups: Their Role in the Japanese Economy and Reference Point (or a paradigm) for Other Countries, IDE-JETRO, Tokyo, s. 1-79.

Artykuły naukowe:

2018, J. Grabowiecki,  M. Fiedorczuk, Aktualne tendencje współpracy transgranicznej Polski i Białorusi w obszarze wymiany handlowejVesnik Grodzenskaga dzâržaŭnaga ŭniversitèta imâ Ânki Kupaly Seryâ 5. Èkanomika. Sacyâlogiâ. Biâlogiâ. - Tom 8, No 3 2018.

2017, J. Grabowiecki, M. Dąbrowski, Abenomics and Its Impact on The Economy of Japan, Optimum. Economic Studies, Nr 5(89), s. 23-35. 

2017, A. Piekutowska, J.  Grabowiecki, Migration and the Labour Market – the Case of Poland and the Baltic States, Olsztyn Economic Journal, 12 (3/2017), s. 247-260.

2016, J. Grabowiecki, M. Dąbrowski, Wpływ katastrof naturalnych na międzynarodowe łańcuchy dostaw japońskich grup keiretsu, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Rok 20, Nr 3 ; Tom 3, s. 97-103.

2016, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Economic and financial crises and changes in corporate governance in Russia. Part 2, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 15, No. 3/2016, s. 307-316.

2016, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Economic and financial crises and changes in corporate governance in Russia. Part 1, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 15, No. 3/2016, s. 295-305.

2014, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Current tendencies in corporate governance system in Russia, „Ekonomia i Prawo”, Vol. 13 2014, No. 3, s. 341-357.

2013, J. Grabowiecki,  M. Fiedorczuk, Wymiana handlowa regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego, „Europa Regionum”, Tom XVI, Szczecin, s. 115-131.

2012, J. Grabowiecki, Zaibatsu conglomerates as organizational innovations a path of modernization Japan’s economy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 256, s. 132-143.

2011, J. Grabowiecki, Przyczyny regresu japońskich grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 166, Polityka ekonomiczna, J. Sokołowski, M. Sosnowski (red. nauk.), Wrocław, s. 176-188.

2011, J. Grabowiecki, Japanese keiretsu Groups: Their Origins, Development and Restructuring, [w:] Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Nr 2/1, Gdańsk, s. 83-99.

2010, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Specyfika nadzoru korporacyjnego w Rosji, “Optimum. Studia Ekonomiczne”, Nr 2, s. 115-137.

2009, J. Grabowiecki, Japoński model społeczno-gospodarczy jako wzorzec dla krajów Azji Wschodniej, “Optimum. Studia Ekonomiczne”, Nr 4, s. 195-203.

2006, J. Grabowiecki, Japanese Keiretsu Groups in Transition, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, Nr 3, s. 46-84.

Rozdziały w monografiach:

2015, J. Grabowiecki, Abenomika – przełom czy kontynuacja w modelu społeczno-gospodarczym Japonii, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: wyzwania integracji i rozwoju, E. Molendowski, A. Mroczek (red. nauk.), Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 45-61.

2014, J. Grabowiecki, Abenomika jako nowa polityka gospodarcza przezwyciężenia stagnacji w Japonii, [w:] Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, A. Budnikowski, A. Kuźnar (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 341-351.

2014, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Wymiana handlowa z zagranicą potencjalny czy rzeczywisty czynnik rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce : IX Kongres Ekonomistów Polskich, M. Gorynia, S. Rudolf (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 415-426.

2014, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Struktura geograficzna wymiany handlowej województw Polski Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Transgraniczność jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie województwa podlaskiego). Tom I. Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy wschodnich regionów przygranicznych, I. Przychocka, A. Ejsmont, K. Kucab-Bąk (red. nauk.), PWSZ w Suwałkach, Suwałki, s. 47-59.

2012, J. Grabowiecki, Japan’s Economic Stagnation. From Economic „Miracle” to „Stumble”, [w:] From the Great Depresion to the Global Financial Crisis, J. Kaliński, M. Zalesko (eds.), Bialystok University Press, Bialystok, p. 193-205.

2012, J. Grabowiecki, Struktura geograficzna wymiany handlowej województwa podlaskiego, [w:] Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, J. Grabowiecki (red. nauk.), BFKK, Białystok, s. 86-113.

2012, J. Grabowiecki, Wartość i dynamika wymiany handlowej województwa podlaskiego, [w:] Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, J. Grabowiecki (red. nauk.), BFKK, Białystok, s. 36-61.

2012, J. Grabowiecki, Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, [w:] Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, J. Grabowiecki (red. nauk.), BFKK, Białystok, s. 10-35.

2012, J. Grabowiecki, Konglomeraty zaibatsu jako prototyp współczesnego systemu korporacyjnego Japonii, [w:] Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 341-367.

2012, J. Grabowiecki, U. Zakladnaya, Znaczenie surowców energetycznych w eksporcie Rosji do Polski, [w:] Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku : implikacje dla Polski, K. Falkowski, J. Olszyński (red. nauk.), Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 383-395.

2011, J. Grabowiecki, System korporacyjny Japonii w nowych uwarunkowaniach rozwojowych, [w:] Kultura Kazein, Rozważania wartościami ciągłego doskonalenia, G. Wróbel (red. nauk.), Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów, s. 39-65.

2011, J. Grabowiecki, «FAIR TRADE» В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТОКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ TОРГОВЛИ ОСНОВАННОЙ НА ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ, [w:] ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И РЕГИОНОМ, Сборник научных статей, В 2 частях, Часть 2, Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, s. 182-189.

2011, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Polsko-białoruska wymiana handlowa. Stan i perspektywy, [w:] Polska w handlu międzynarodowym, Materiały z Konferencji Naukowej z Okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora Pawła Bożyka, J. Misala (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 109-127.

2011, J. Grabowiecki, Wymiana handlowa województwa podlaskiego z Białorusią, [w:] Ekonomia, polityka, etyka, A.F. Bocian (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 82-100.

2010, J. Grabowiecki, Japońskie grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w dobie globalizacji, [w:] Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 63-84.

2009, J. Grabowiecki, Stagnacja gospodarcza i reformy strukturalne w Japonii, [w:] Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, J. Kaliński i M. Zalesko (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 269-288.

2009, J. Grabowiecki, Czy handel sprawiedliwy rozwiąże problemy krajów południa?, [w:] Podlasie regionem przyszłości, A.F. Bocian (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 217-229.

2009, J. Grabowiecki, I. Janiuk, Japanese Keiretsu groups as normative model for Central and Eastern European economies, [w:] Konkurentocposobnost predpriatij i regionow w globalnoj ekonomikie. Sbornik naucznych statiej, Czast 2, Ministerstwo Obrazowanija Respubliki Bełorus, Grodienskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet, Grodno, s.  168-174.

2008, J. Grabowiecki, Rola państwa i sektora publicznego w Japonii, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, R. Przygodzka (red. nauk.), Wydawnictwo UwB, Białystok 2006, s. 24-44.

2007, J. Grabowiecki, R. Ciborowski, Czynniki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa podlaskiego, [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów, S. Pangsy-Kania (red. nauk.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 157-170.

2007, J. Grabowiecki, Handel, [w:] Potencjał rozwoju regionalnego – województwo podlaskie, B. Plawgo (red. nauk.), BFKK, Białystok 2007, s. 78-102.

2007, J. Grabowiecki, R. Ciborowski, Wymiana handlowa Polski z Białorusią, [w:] Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowowschodniej, R. Ciborowski, J. Grabowiecki (red. nauk.), Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 169-178.

2007, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do UE, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok, s. 219-235.

2006, J. Grabowiecki, Uwarunkowania i mechanizmy regionalnej integracji gospodarczej w krajach Azji Wschodniej, [w:] Rozwój regionalny a rozwój społeczny, A. Bocian (red.), Wydawnictwo UwB, Białystok 2006, s. 138-151.

Redakcja monografii naukowych:

2015, Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 1-362.

2014, Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 2. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

2014, Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

2012, J. Grabowiecki (red. nauk.), Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do UE, BFKK, Białystok, s. 1-314.

2007, J. Grabowiecki, R.W. Ciborowski (red. nauk.), Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-227.

2006, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, (red. nauk.), Nowe uwarunkowania instytucjonalne a rozwój współpracy gospodarczej z  krajami bałtyckimi, Białorusią, Rosją i Ukrainą, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2 (30), Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-237.

2004, W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red. nauk.), Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód a rozwój współpracy transgranicznej, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-561.

2003, W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red. nauk.), Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 1-690.

2002, W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red. nauk.), Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok, s. 1-556.

2001, H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red. nauk.), Współpraca gospodarcza Polska-Wschód. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-389.

2000, H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red. nauk.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok, s. 1-440.

 

Dr Agnieszka Piekutowska

Monografie:

Agnieszka Piekutowska, "Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy", Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

Agnieszka Piekutowska “Labour immigration in the European Union”, wyd. Aspra, Warszawa 2012.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

2018, A. Piekutowska, E. Kużelewska, Economic Refugees: An Analysis of the Phenomenon in the Context of the EU Migration Crisis, w: Irregular Migration as a Challenge for Democracy / Ed. by Elżbieta Kużelewska, Amy Weatherburn and Dariusz Kloza, Cambridge, United Kingdom : Intersentia Ltd, s. 125-138.

2018, A. Piekutowska, Economics of free trade agreements: winners and losers, w: Legal Implications of Trade Liberalization Under SAAs and CEFTA / ed. by Dušan V. Popovič, Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Law, s. 235-248.

2018, A. Piekutowska, M. Fiedorczuk, Immigration from the CIS countries to Russia in the context of the economic crisis in the Russian Federation, Oeconomia Copernicana. - Volume 9 Issue 4 December 2018 (2018), s. 677-694.

2018, A. Piekutowska, Selektywna polityka migracyjna ukierunkowana na pozyskanie wysko wykwalifikowanej kadry a konkurencyjność państwa przyjmującegoStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 352, s. 163-173.

2018, M. Poniatowicz, A. Piekutowska, The Fiscal Effects of Economic Immigration on Subnational Government Finance in Poland9th RSEP International Social Sciences Conference / Editors M. Veysel Kaya, Patrycja Chodnicka-Jaworska ; University of Washington Rome Cente, Rome : Yargi Publishing House.

2017, A. Piekutowska, Wpływ kryzysu gospodarczego na migracje międzynarodowe na przykładzie Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy, red. A. Szpulak, PN 498/2017, Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

2017, A. Piekutowska, E. Kużelewska, Migracje międzynarodowe w XXI wieku. Nowe trendy i wyzwaniaTEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 12/3, s. 11-22.

2017, A. Piekutowska, J.  Grabowiecki, Migration and the Labour Market – the Case of Poland and the Baltic States, Olsztyn Economic Journal, 12 (3/2017), s. 247-260.

2017, E. Kużelewska, A. Piekutowska, Refleksja na temat referendum w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro, Przegląd Sejmowy. nr 2(139), s. 105-122.

2016, A. Piekutowska, Wolny handel a migracje: wpływ liberalizacji wymiany handlowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej, Ekonomia XXI Wieku. - 3(11), s. 25-36.

2016, E. Kużelewska, A. Piekutowska, Doświadczenia i polityki państw Unii Europejskiej wobec uchodźców i imigrantów – perspektywa porównawcza, Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / red. K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska.

2016, A. Piekutowska, M. Fiedorczuk, Federacja Rosyjska jako kraj docelowy migracji międzynarodowych,  Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Rok 20, Nr 3 ; Tom 3, s. 49-59.

2016, A. Piekutowska, Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Nr 13, s. 27-38.

2016, A. Piekutowska, Uchodźstwo ekonomiczne - analiza zjawiska w świetle kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Nr 3, s. 153-160.

2016, A. Piekutowska, E. Kużelewska, Participation of V4 Women in the European Parliament and its institutions, Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries/ Ed. by Magdalena Musiał-Karg and Elżbieta Lesiewicz.

2016, A. Piekutowska, Mały ruch graniczny – konsekwencje dla regionów przygranicznych, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 2, s. 99-114.

2016, A. Piekutowska, Prawa wyborcze imigrantów refleksje na tle instytucji obywatelstwa europejskiego, Białostockie Studia Prawnicze, Nr 20A, s. 183-191.

2015, A. Piekutowska, E. Kużelewska, Economic and Monetary Union as an Example of Differentiated Integration, Yearbook of Polish European Studies, s. 165-192.

2015, A. Piekutowska, Towards the Democratization of the EU? Strengthening prerogatives of the European Parliament in the case law of the court of Justice of the European Union, w: European Judicial Systems as a Challenge for Democracy pod red. E. Kużelewska, D. Kloza, I. Kraśnicka, F. Strzyczkowski, Intersentia: Cambridge – Antwerp-Portland, s. 57-67.

2015, A. Piekutowska, “Post-accession labor emigration – varied experience of the Visegrad Group Member States” w: “Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union”, pod red. A. Piekutowska, I. Wrońska, wyd. Aspra, Warszawa, s. 105-116.

2015, A. Piekutowska, Czy Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych. Uwagi na tle kształtowania się zjawiska imigracji zarobkowej Unii Europejskiej, w: Uchodźcy. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka. Pod red. W. Pływaczewski, M. Ilnicki, Olsztyn, s. 109-121.

2015, A. Piekutowska, Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej a proces integracji Polski ze strefą euro – wybrane zagadnienia, w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, pod. Red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.  291-297.

2015, A. Piekutowska Czy Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych. Uwagi na tle dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Społeczne oblicza Europy XXI wieku. Pod red. B. Koszel, D. Mierzejewski, Z. Popławski, PWSZ w Pile, Piła, s. 317- 330.

2014, A. Piekutowska, „Europejski Mechanizm Stabilności jako odpowiedź na kryzys w strefie euro,” w: „Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej” pod red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa.

2014, A. Piekutowska, T. Dubowski, From Rivalry Toward Cooperation. Integration within European Economic Area, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 5(71), str. 16-29.

2014, A. Piekutowska, T. Dubowski, „Negocjacje wieloletnich ram finansowych  Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczego”, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(70), str. 121 – 134.

2014, A. Piekutowska, ”Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej”, Zarządzanie i Finanse Vol. 12/2014, Nr 3, część 2, str. 93 – 109.

2014, A. Piekutowska, T. Dubowski, „Legitymizacja władzy Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne” Przegląd Politologiczny, nr 4, s. 109-120.

2013, A. Piekutowska, R. Kamiński, I. Wakuluk, Analysis of the character and selected socio-economic aspects of implementing agreements on local border traffic on Poland’s border with Ukraine and Russia -results of qualitative research”,  w: “Local order traffic on the Polish section of the European Union external border”: pod red. M. Zdanowicz, wyd. Aspra, Warszawa.

2013, A. Piekutowska, „Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla państw członkowskich – Europejski Mechanizm Stabilności”, w: „Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego”, pod red. C. Kosikowski, wyd. Temida 2, Białystok.

 

Dr Monika Fiedorczuk

Artykuły naukowe:

2019, M. Fiedorczuk, Ewolucja systemu gospodarczego Rosji: uwarunkowania, etapy i perspektywy zmian, „Annales. Ethics in Economic Life”, Vol. 22, No. 2, s. 101-116.

2019, A. Piekutowska, M. Fiedorczuk, Relacje między wymianą handlową a migracjami w Federacji Rosyjskiej, Optimum. Economic Studies. Nr 3(97), s. 62-75.

2018, A. Piekutowska, M. Fiedorczuk, Immigration from the CIS countries to Russia in the context of the economic crisis in the Russian Federation, Oeconomia Copernicana. - Volume 9 Issue 4 December 2018 (2018), s. 677-694.

2018, M. Fiedorczuk, Polsko-rosyjska wymiana handlowa a sankcje ekonomiczne i embargo, Ekonomia Międzynarodowa, 22 (2018), s. 32-43.

2018, J. Grabowiecki,  M. Fiedorczuk, Aktualne tendencje współpracy transgranicznej Polski i Białorusi w obszarze wymiany handlowejVesnik Grodzenskaga dzâržaŭnaga ŭniversitèta imâ Ânki Kupaly Seryâ 5. Èkanomika. Sacyâlogiâ. Biâlogiâ. - Tom 8, No 3 2018.

2017, M. Fiedorczuk, The Specifcity of Boards of Directors in Russian Companies, Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - (2017), 25 (4), s. 96-118.

2017, M. Fiedorczuk, Banks and corporate sector in Russia – the evolution and current state of relations in a corporate governance context, Bank i Kredyt, 48 (5), s. 463-482.

2017, M. Fiedorczuk, Rosyjski rynek kontroli korporacyjnej – ewolucja i rola w systemie nadzoru korporacyjnego, Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2017, Nr 6(90), s. 155-171.

2017, M. Fiedorczuk, Perspektywy rozwoju gospodarki Rosji w kontekście aktualnego kryzysu gospodarczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy, red. A. Szpulak, PN 498/2017, Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

2016, A. Piekutowska, M. Fiedorczuk, Federacja Rosyjska jako kraj docelowy migracji międzynarodowych, „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”, Rok 20, Nr 3/2016, tom III.

2016, M. Fiedorczuk, Sankcje ekonomiczne a wymiana handlowa Rosji w warunkach kryzysu gospodarczego, Ekonomia XXI Wieku. - 3(11), s. 121-131.

2016, M. Fiedorczuk, Inwestorzy instytucjonalni w systemie nadzoru korporacyjnego w Rosji – wstępne wyniki badań, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Nr 101/2016.

2016, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Economic and financial crises and changes in corporate governance in Russia. Part 2, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 15, No. 3/2016.

2016, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Economic and financial crises and changes in corporate governance in Russia. Part 1, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 15, No. 3/2016.

2016, M. Fiedorczuk, Informal institutions in corporate governance system in Russia, “Annales. Ethics in Economic Life”, Vol. 19, No. 4, s. 101-111.

2016, M. Fiedorczuk, Kryzys gospodarczy w Rosji jako efekt oddziaływania czynników międzynarodowych i wewnętrznych trudności gospodarczych, „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”, Rok 20, Nr 3/2016, tom II, s. 125-134.

2016, M. Fiedorczuk, Ustawodawstwo w systemie nadzoru korporacyjnego na przykładzie Rosji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 5(796), s. 101-112.

2016, M. Fiedorczuk, Własność państwowa a model nadzoru korporacyjnego w Rosji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 263, s. 136-153.

2015, M. Fiedorczuk, Struktura własności w rosyjskich grupach kapitałowych – wyniki badań, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, nr 1, s. 117-134.

2014, M. Fiedorczuk, Grupy kapitałowe w Rosji – geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, Nr 4(70), s. 212-230.

2014, M. Fiedorczuk, J. Grabowiecki, Current tendencies in corporate governance system in Russia, „Ekonomia i Prawo”, Vol. 13 2014, No. 3, s. 341-357.

2013, J. Grabowiecki,  M. Fiedorczuk, Wymiana handlowa regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego, „Europa Regionum”, Tom XVI, Szczecin, s. 115-131.

2013, M. Fiedorczuk,  Systemy nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – geneza, podobieństwa, różnice, perspektywy, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Tom 11, nr 1, s. 179-193.

2013, M. Fiedorczuk,  Struktura własności i prawa akcjonariuszy jako mechanizm nadzoru korporacyjnego na przykładzie spółek rosyjskich, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Tom 11, nr 2, s. 113-126.

2012, M. Fiedorczuk,  Nadzór korporacyjny jako czynnik modernizacji przedsiębiorstw - na przykładzie Polski i Rosji, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Tom 10, nr 1, s. 41-52.

2011, M. Fiedorczuk, Znaczenie grup kapitałowych w Rosji, „Gospodarka Narodowa”, Nr 11-12, s. 61-81.

2010, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Specyfika nadzoru korporacyjnego w Rosji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, Nr 2, s. 115-137.

Rozdziały w monografiach:

2014, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Struktura geograficzna wymiany handlowej województw Polski Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Transgraniczność jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie województwa podlaskiego). Tom I. Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy wschodnich regionów przygranicznych, I. Przychocka, A. Ejsmont, K. Kucab-Bąk (red. nauk.), PWSZ w Suwałkach, Suwałki, s. 47-59.

2012, M. Fiedorczuk, Rynek kapitałowy jako mechanizm nadzoru korporacyjnego w Rosji, [w:] Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, P. Urbanek (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 367-379.

2012, M. Fiedorczuk, Przemiany w sektorze przedsiębiorstw w Rosji w aspekcie nadzoru korporacyjnego, [w:] Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, K. Falkowski, J. Olszyński (red. nauk.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 287-300.

2012, M. Fiedorczuk, Struktura towarowa wymiany handlowej województwa podlaskiego, [w:] Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, J. Grabowiecki (red. nauk.), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok, s. 62-85.

2009, M. Fiedorczuk, Ośrodki wspierania innowacji w Polsce, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki: poziom i uwarunkowania wzrostu, K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red. nauk.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Suwałki, s. 219-233.

2007, M. Fiedorczuk, Fundusze strukturalne a eksport Polski Wschodniej, [w:] Podlasie – strategia zmian, A.F. Bocian (red., nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 254-267.

2007, J. Grabowiecki, M. Fiedorczuk, Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do UE, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok, s. 219-235.

 

Mgr Mariusz Dąbrowski

Artykuły naukowe:

2017, M. Dąbrowski, Renminbi a globalne aspiracje Chińskiej Republiki Ludowej, Przegląd Geopolityczny, tom 21, s. 150-157.

2017, J. Grabowiecki, M. Dąbrowski, Abenomics and Its Impact on The Economy of Japan, Optimum. Economic Studies, Nr 5(89), s. 23-35.

2016, J. Grabowiecki, M. Dąbrowski, Wpływ katastrof naturalnych na międzynarodowe łańcuchy dostaw japońskich grup keiretsu, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Rok 20, Nr 3 ; Tom 3, s. 97-103.

Rozdziały w monografiach:

2015, M. Dąbrowski, Kulturowe bariery wchodzenia na rynki krajów Azji Wschodniej, w: Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 193-200.