Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 1. Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu kraśnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu grodzieńskiego na Białorusi - (Bogusław Plawgo)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2015 ; 299
 2. „Ewaluacja pt.: Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? : raport końcowy - ([współaut. Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo])
  Warszawa: Podlaska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015 ; 132 s.
 3. Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach - (Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk-Kochańska)
  W: Problemy Zarządzania, (2015), vol 13, nr 1 (50), t. 1, s. 197-219
 4. Wpływ struktur klastrowych na konkurencyjność przedsiębiorstw - (Bogusław Plawgo)
  W: Granice strukturalnej złożoności organizacji / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Sylwester Gregorczyk
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2014, s. 119-130
 5. Wpływ polityki spójności na rozwój Polski Wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej : monografia wielu autorów / pod red. J. Pawła Gieorgicy
  Warszawa: Europa, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne, 2014, s. 269-288
 6. Doświadczenia i perspektywy polityki rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu / red. nauk. Jan Stachowicz, Maria Nowicka-Skowron, Ludmila. A. Voronina
  Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2014, s. 303-320
 7. Polityka rozwoju klastrów w Polsce - (Mariusz Citkowski ; [red. nauk. Bogusław Plawgo ; Fundacja BFKK])
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014 ; 487, [2] s, 24 cm
 8. Klastry : stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim - (Bogusław Plawgo ; Fundacja BFKK ; [członkowie grupy roboczej ds. polityki klastrowej zaangażowani w proces oceny wyników badania: Mariusz Citkowski, Daniel Górski, Roman Kaczyński, ... , Arkadiusz Niedźwiecki, ...])
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014 ; 230 s.
 9. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014 : raport z badania - (Bogusław Plawgo)
  Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014 ; 248 s.
 10. Analysis of womens's activity in SMEs in Poland and potential scenarios of future development - (Bogusław Plawgo, Adam Tomanek, Alina Szepelska)
  W: Female Entrepreneurship - Evidence from Germany and the Baltic Sea Region abd analysis of women's activity in SMEs in Poland / [Max Hogeforster (ed.) ; Christina Boll, Elisabeth Bublitz, David Heller, Dörte Nitt-Drießelmann and Boguslaw Plawgo, Adam Tomanek, Alina Szepelska ; Baltic Sea Academy]
  Hamburg: Baltic Sea Academy e. V., 2014, s. 139-309
 11. The Development of Companies Owned by Women - (Bogusław Plawgo)
  W: Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum / [Max Hogeforster, Philipp Jarke (ed.) ; Baltic Sea Academy]
  Hamburg: Baltic Sea Academy e. V., 2014, s. 18-32
 12. Developmetal barriers to women's entrepreurship - (Bogusław Plawgo)
  W: Development of the enterprises' competitiveness in the context of demographic challenges / [Marzena Grzesiak, Anita Richert-Kaźmierska (ed.) ; Baltic Sea Academy]
  Hamburg: Baltic Sea Academy e. V., 2014, s. 26-39
 13. Cluster Benchmarking in Poland - Edition 2014 - (Bogusław Plawgo)
  Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014 ; 265 s.
 14. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu : raport końcowy - ([współaut. Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo])
  Warszawa, 2013 ; 186 s.
 15. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - raport z badań - (Bogusław Plawgo, Tomasz Klimczak, Paweł Czyż, Ryszard Boguszewski, Agnieszka Kowalczyk)
  Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013 ; 148 s.
 16. Startery podlaskiej gospodarki : analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego : sektor biotechnologii - (red. Magdalena Klimczuk-Kochańska ; [zesp. badawczy Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Adam Wyszkowski, Justyna Żynel-Etel] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku]. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych)
  Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy, 2011 ; 113 s.
 17. Determinanty rozwoju lokalnego na obszarze problemowym Polski Wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych : wybór referatów konferencyjnych / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011, s. 106-123
 18. Wnioski i rekomendacje - (Bogusław Plawgo)
  W: Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) / red. Bogusław Plawgo
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2011, s. 111-114
 19. Charakterystyka gmin Polski Wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) / red. Bogusław Plawgo
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2011, s. 13-30
 20. Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) - (red. Bogusław Plawgo)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2011 ; 118 s.
 21. Wsparcie klastrów z Polski wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: UE Fundusze Strukturalne, Nr 11, (2010)
 22. Wykorzystanie funduszy europejskich przez klastry Polski Wschodniej - (Bogusław Plawgo)
  W: UE Fundusze Strukturalne, Nr 10, (2010), s. 65-70
 23. Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w stosunku do społeczności lokalnej i środowiska naturalnego a konkurencyjność przedsiębiorstwa - (Bogusław Plawgo)
  W: Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia / Z. Heidrich (red.)
  Piaseczno: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2010, s. 41-52
 24. Administracyjne, prawne i organizacyjne uwarunkowania w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - (K. Pieńkowski, Bogusław Plawgo)
  W: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim / K. Pieńkowski (red.)
  Białystok: Wydawnictwo Fundacji Innowacyjnej Gospodarki, 2010, s. 151-165
 25. Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw - (Bogusław Plawgo)
  W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 588, (2010), s. 495-504
 26. Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw - ([aut. Bogusław Plawgo, Janusz Kornecki])
  Warszawa: PARP, 2010 ; 242 s.
 27. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej : raport - ([red. nauk. Bogusław Plawgo ; aut. Ewa Bojar et al.] ; Fundacja BFKK)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010 ; 128 s.
 28. Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie : raport - ([Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski] ; Fundacja BFKK)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010 ; 125 s.
 29. Ekspertyza „Rodzaj wspieranych projktów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych" - ([kierownik projektu Bogusław Plawgo, współaut. Mariusz Citkowski et al.])
  Białystok, 2009 ; 365 s.
 30. Wpływ inicjatyw klastrowych na innowacyjność regionu - (Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk)
  W: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy / A. Nowakowska (red.)
  Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 141-156
 31. Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych - (Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk)
  W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej / pod red. Małgorzaty Juchniewicz
  Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009, s. 375-381
 32. The food sector cluster of Podlasie – study of cluster enterprise case - (Bogusław Plawgo)
  W: Clusters Politics Management Good clustering Practices in The World / E. Bojar (ed.)
  Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009, s. 119-132
 33. Innowacyjność a powiązania sieciowe przedsiębiorstw - (B. Plawgo, M. Kliczuk)
  W: Innowacyjność polskiej gospodarki. Poziom i uwarunkowania wzrostu / pod red. Kazimierza Meredyka, Jerzego Sikorskiego, Krzysztofa Turowskiego
  Suwałki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, 2009, s. 305-315
 34. Metodologia badań CSR - (B. Plawgo, A. Sosnowicz)
  W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : raport z badań / red. nauk. Bogusław Plawgo
  Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009, s. 27-36
 35. Społeczna odpowiedzialnośc biznesu a konkurencyjność - (Bogusław Plawgo)
  W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : raport z badań / red. nauk. Bogusław Plawgo
  Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009, s. 234-260
 36. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) - (Bogusław Plawgo)
  W: Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie / red. nauk. Jerzy Paszkowski
  Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009, s. 65-76
 37. Modele zarządzania publicznego - (Bogusław Plawgo)
  W: Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj
  Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 180-186
 38. Dobre praktyki przedsiębiorczości : [człowiek najlepsza inwestycja] - (red. nauk. Bogusław Plawgo ; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
  Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2009 ; 179 s.
 39. Strategiczne zarządzanie rozwojem - (Bogusław Plawgo, Mariusz Citkowski)
  W: Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj
  Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 209-218

Dr Dariusz Perło

 1. Inteligentne specjalizacje a rozwój zrównoważony - (Dariusz Perło)
  W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 416, (2016), 4, s. 136-144
 2. Wpływ zintegrowanych inwestycji terytorialnych na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przykład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - (Dariusz Perło, Dorota Perło)
  W: Podlasie - wizje przemian i rozwoju : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana, Doroty Perło, Pawła Piątkowskiego
  Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, 2016, s. 50-68
 3. What Kinds of Skills Are Expected by Portuguese and Polish Employers? - (Olgierd Swiatkiewicz, Dariusz Perło, Dorota Perło)
  W: Journal of Intercultural Management, Vol. 7, (2015), No. 1, s. 5-21
 4. Clusters and smart specializations - (Dariusz Perło)
  W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 394, (2015), s. 100-108
 5. Workers’ skills valued by organizations : A comparative analysis based on data from Portugal and Poland - (Olgierd Swiatkiewicz, Dariusz Perło & Dorota Perło)
  W: Values in Shock : The role of contrasting management, economic, and religious paradigms in the workplace / Edited by: Jorge F. S. Gomes and Joaquim P. Coelho
  Shreveport: ISSWOV - International Society for the Study of Work & Organizational Values Department of Management and Marketing, Louisiana State University Shreveport, 2014, s. 371-379
 6. Wykorzystanie metod analizy strategicznej przedsiębiorstw w budowie strategii rozwoju jednostki terytorialnej - (Dariusz Perło)
  W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 135, (2014), s. 77-88
 7. Analiza statystyczna funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej - (Dariusz Perło, Dorota Perło)
  W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, Vol 44, (2013), No 2, s. 209-230
 8. Model promocji zatrudnienia w zawodach niszowych - (Cz. 6.1Schemat monitorowania i promocji zawodów niszowychDariusz Perło)
  W: Innowacyjne metody promocji zatrudnienia w zawodach ginących, niszowych i mało popularnych / red. nauk. Józef Jacek Hordejuk, Michał Skarzyński ; [Fundacja BFKK]
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013, s. 486-491
 9. Model promocji zatrudnienia w zawodach niszowych - (Cz. 5.1Schemat adaptacyjności rzemiosła niszowegoDariusz Perło)
  W: Innowacyjne metody promocji zatrudnienia w zawodach ginących, niszowych i mało popularnych / red. nauk. Józef Jacek Hordejuk, Michał Skarzyński ; [Fundacja BFKK]
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013, s. 480-485
 10. Analiza zróżnicowań poziomu rozwoju województw Polski Wschodniej w kontekście "strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" - (Dariusz Perło)
  W: Optimum$$vVol. 1, 2012, Nr 6(60), s. 204-234
 11. Rozwijanie kluczowych kompetencji jako sposób wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich - (red. nauk. Dariusz Perło)
  Łomża: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, 2010 ; 83 s.
 12. Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości - (Dariusz Perło)
  W: Dobre praktyki przedsiębiorczości : [człowiek najlepsza inwestycja] / red. nauk. Bogusław Plawgo
  Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2009, s. 25-36
 13. Rola uczelni w rozwoju przedsiębiorczości - (Dariusz Perło, Krystyna Kubik)
  W: Dobre praktyki przedsiębiorczości : [człowiek najlepsza inwestycja] / red. nauk. Bogusław Plawgo
  Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2009, s. 37-40
 14. Zarządzanie jakością w administracji - (Dariusz Perło)
  W: Nauka administracji / red. Barbara Kudrycka, B. Guy Peters, Patrycja Joanna Suwaj
  Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 197-208

Dr Mariusz Citkowski

 1. Wyzwania w zarządzaniu organizacjami sieciowymi - perspektywa klastrowa - (Mariusz Citkowski)
  W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, T. XVII, Zeszyt 7, Część III, s. 151-164
 2. „Ewaluacja pt.: Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? : raport końcowy - ([współaut. Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo])
  Warszawa: Podlaska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015 ; 132 s.
 3. Standardy zarządzania klastrem - (red. Maciej Piotrowski ; [aut. Mariusz Citkowski et al.])
  Warszawa: Podlaska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015 ; 63 s.
 4. Polityka rozwoju klastrów w Polsce - (Mariusz Citkowski)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2014 ; 487, [2] s.
 5. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu : raport końcowy - ([współaut. Mariusz Citkowski, Bogusław Plawgo])
  Warszawa, 2013 ; 186 s.
 6. Analiza wybranych źródeł informacji oraz opracowanie dobrych praktyk, propozycji standardów zarządzania klastrem i wskaźników spełnienia standardów oraz instrukcji stosowania standardów : część diagnostyczna - (red. Maciej Piotrowski ; [aut. Mariusz Citkowski et al.])
  Warszawa: Podlaska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013 ; 109 s.
 7. Kierunki doskonalenia potencjału ludzkiego w zakresie funkcji organizacyjnej Zarządzania Rozwojem Lokalnym - (Mariusz Citkowski)
  W: Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) / red. Bogusław Plawgo
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2011
 8. Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie : raport - ([Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski] ; Fundacja BFKK)
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010 ; 125 s.
 9. Luka pomiędzy rzeczywistym a pożądanym zakresem wykorzystywania organizacyjnych narzędzi ZRL - (Mariusz Citkowski)
  W: Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej : raport / [red. nauk. Bogusław Plawgo ; aut. Ewa Bojar et al.] ; Fundacja BFKK
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2010
 10. Ekspertyza „Rodzaj wspieranych projktów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych" - ([kierownik projektu Bogusław Plawgo, współaut. Mariusz Citkowski et al.])
  Białystok, 2009 ; 365 s.
 11. W jakim kierunku? Projektowanie kierunków reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w województwie podlaskim - (Mariusz Citkowski)
  W: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w kontekście potencjałów rozwoju województwa podlaskiego / [red. M. Juchnicka, M. Skarżyński] ; Fundacja BFKK
  Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2009

Dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

 1. Open Innovation and Technology Transfer in Polish Enterprises - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Journal of Management and Financial Sciences, 2016, Volume IX, Issue 24 (June 2016), s. 179-193
 2. Research and Development Channel of Technology Transfer in Innovativeness of United States, United Kingdom, Germany and Poland - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Asian Journal of Business and Management, 2016, Vol 4, No 1, s. 43-48
 3. Research and development activity and innovativeadvancement of European enterprises - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: International Journal of Innovative Research and Development$$vVol 5, Issue 1, 2016, s. 142-147
 4. Companies R&D activityas a factor of technology transfer in Middle - East European countries - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Journal of Economy and entrepreneurship$$vVol. 9, Nom. 12-2, 2015, s. 1166-1170
 5. Dynamika zmian innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska ; IX Kongres Ekonomistów Polskich
  Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 117-133
 6. Determinanty rozwoju e-usług w administracji publicznej w Polsce - (Agnieszka Aleksiejczuk, Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Ekonomia i Zarządzanie. Economics and Management$$vVolume 7, 2015, Issue 1, s. 32-43
 7. Conditions for Innovativeness of Industrial Entrepreneurs in Poland - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 9, (2014), ISSUE 2, s. 93-107
 8. Conditions for Innovativeness of Industrial Entrepreneurs in Poland - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Contemporary issues in economy : growth perspectives in Europe? : VII International Conference on Applied Economics, 24 - 25 May 2013 / ed. by Adam P. Balcerzak ; Polish Economic Society Branch in Toruń ; Institute of Economic Research ; Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management
  Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
 9. Znaczenie innowacji produktowych i procesowych w rozwoju przedsiębiorstw województwa podlaskiego - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Publikacje naukowe stypendystów / T. 2 / red. nauk. Marek Proniewski
  Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, 2013, s. 107-116
 10. Formy TT w sektorze MSP - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Publikacje naukowe stypendystów / T. 2 / red. nauk. Marek Proniewski
  Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, 2013, s. 86-94
 11. Innowacje a funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych z województwa podlaskiego - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Obszary innowacyjnego wzrostu regionu : od badań do praktyki / [red. nauk. Renata Przygodzka]
  Białystok: [b. w.], 2012, s. 99-118
 12. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim - (Karina Sachpazidu-Wójcicka)
  W: Optimum, 2010, nr 3(47), s. 298-315

mgr Monika Garwolińska

 1. Diagnoza zjawiska przemocy w gminie Juchnowiec Kościelny, współautor, Instytut Badań i Analiz Vivade, Białystok 2016
 2. Popyt pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach studiów podyplomowych, współpraca w zakresie przeprowadzenia badań, Białystok 2015
 3. Atrakcyjność inwestycyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, współautor, BOF, Instytut Badań i Analiz Vivade, Białystok 2014
 4. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, współautor, , Instytut Badań i Analiz Vivade, Białystok 2014
 5. Analiza sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w ramach produktu pt. PODLASKI ABSOLWENT, w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Instytut Badań i Analiz Vivade, Białystok 2014

Zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców powiatu augustowskiego, Instytut Badań i Analiz Vivade, współautor, Białystok 2014