Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr hab. T. Truskolaski, prof. UwB:

 1. Truskolaski T.; Waligóra K., Local Aspects of The Triple Helix Model on The Example of Białystok [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - 2015, Nr 5(77), s. 121-137
 2. Waligóra K., Truskolaski T.; Zarządzanie strategicznymi projektami na przykładzie gospodarki odpadami w mieście Białystok [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, T. XVI, Zeszyt 4, Część I, s. 329-343
 3. Truskolaski T., Waligóra K., Zarządzanie strategiczne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2014, Nr 6(72), s. 121-136

 

Dr T. Dębowski:

 1. Dębowski, T., Investment activities of polish retirement funds on the financial market, [w:]  V. Malacka, M. Vovk, M. Svitek (red.), Mena, bankovnictvo, financne trhy, EKONOM, Bratysława 2000, s. 275-284.
 2. Dębowski, T., Biznes plan jako instrument zarządzania firmą, WSFiZ, Białystok 2003 [współautor: L. Kupiec].
 3. Dębowski, T., Ograniczenia inwestycyjne polskich banków komercyjnych na rynku papierów wartościowych, Nasz Rynek Kapitałowy nr 145, s. 126-130.

 

Dr A. Busłowska

 1. Busłowska A., Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020” [w:] Oeconomia Copernicana, Volume 5, (2014), Issue 1, s. 43-60
 2. Busłowska A., Triple helix a możliwości kreowania zrównoważonego rozwoju [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, (2014), Nr 37, s. 11-20
 3. Busłowska A., Infrastruktura kolejowa w województwie podlaskim : aspekty ekologiczne rozwoju linii kolejowej Rail Baltica [w:] Handel Wewnętrzny : Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing : Pismo Środowiska Badaczy Problemów Rynku, Nr 6, (2013), listopad-grudzień, s. 353-361

 

Mgr K. Waligóra

 

 1. Waligóra K, Developed societies = happy societies? : Growth or development – BRIC [w:] Journal of International Studies, Vol. 8, (2015), No 1, s. 193-204
 2. Waligóra K., Problemy społeczności miast a współpraca między Chinami i Unią Europejską [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015, T. CLXIV, s. 251-261
 3. Waligóra K., Public transport In EU projects on the example of the City of Bialystok [w:] Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielońskiego, 4(28), (2014), s. 395-409