Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Publikacje pracowników Katedry z lat 2011-2017:

 

Prof. Dr hab. Marek Proniewski

 1. M. roniewski, „Cohesion of the European regional space”, [w:] Europa XXI Vol. 30, IGIPZ PAN, 2016.
 2. M. Proniewski, Gospodarka surowcowa, planowanie, równość, (w: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa Famielec, Andrzej Szplit, PTE Warszawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016.
 3. M. Proniewski, „Paradygmaty rozwoju regionalnego (przegląd teorii)”, [w:] Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, red. R.Ciborowski, R.Dziemianowicz, A.Kargol-Wasiluk, M.Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 4. M. Proniewski, „Jaka polityka i scenariusze rozwoju regionu podlaskiego”, [w:] Regionalizacja - Polityka – Etyka” T. 1, red. A.Bocian. M. Proniewski, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2015.
 5. M. Proniewski, „Koncepcja analizy potencjałów i regionalnych specjalizacji (propozycja ujęcia syntetyzującego)”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka tom V, red. A. F. Bocian i P. Piątkowski, Białystok, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014.
 6. M. Proniewski, „Polityka rozwoju regionów peryferyjnych”, [w:] Optimum. Studia ekonomiczne nr 6 (72), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014.
 7. M. Proniewski, M. Proniewski, „Kapitał ludzki i społeczny jako determinanty innowacyjnej gospodarki regionalnej”, [w:] Przestrzeń & Regiony nr 3, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2014.
 8. M. Proniewski, „Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej”, [w:] Kwartalnik „Ekonomia i Prawo”, T.XIII, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013.
 9. M. Proniewski, Opieratiwnyje programy w stranach ewrosojuza. Primiery izbrannych issledowanii, JurSaPrint, Grodno 2013.
 10. M. Proniewski, „Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Unii Europejskiej a kapitał ludzki”, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z.Strzelecki, P.Legutko-Kobus, „Studia KPZK PAN”, t. CLII, Warszawa 2013.
 11. M. Proniewski, „Poziom, dynamika i zróżnicowanie  rozwoju gospodarczego regionów UE”, (w:) Fundusze europejskie w polityce spójności, red. A. Augustyn, H. Ostapowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , Białystok 2013.
 12. M. Proniewski, „Rozwój społeczno-gospodarczy europejskiej przestrzeni regionalnej”, [w:] Globalizacja –Polityka-Etyka tom IV , red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , Białystok 2013.
 13. M. Proniewski, „Polityka spójności Unii Europejskiej w aspekcie regionów peryferyjnych”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka tom 2, red. A. F. Bociana, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012.
 14. M. Proniewski, Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2012.
 15. M. Proniewski, Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza Raportu, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 16. M. Proniewski, Diagnozy, analizy i modelowanie rozwoju. Foresight regionalny  Województwo Podlaskie 2020 Plus, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 17. M. Proniewski, Synteza raportu. Foresight regionalny Województwo Podlaskie 2020 Plus, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 18. M. Proniewski, Metodologia i literatura badań. Foresight regionalny Województwo Podlaskie 2020,  Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 19. M. Proniewski, Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 20. M. Proniewski, Megatrendy i scenariusze rozwoju. Foresight regionalny  Województwo Podlaskie 2020 Plus, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Białystok 2012.
 21. M. Proniewski, „Foresight regionalny jako metoda zarządzania strategicznego. Koncepcje europejskie  i polskie z uwzględnieniem województwa podlaskiego”, [w: „Przestrzeń & Regiony”, nr 1, WSFiZ, Białystok 2012.
 22. M. Proniewski, „Ocena regionalnej konkurencyjności czynnikowej polskich województw”, (współautor M.Kozub-Idźkowska), [w:] „Przestrzeń & Regiony”, nr 1, WSFiZ, Białystok 2012.
 23. M. Proniewski, M. Kozub-Idźkowska, “Financial Crisis in Central and Eastern Europe - Development Differentiation in the Regions”, [w:] : Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2011, Vol. 6, Issue 1, 2011.
 24. M. Proniewski, „Foresight regionalny – zarys metodologii badań dla województwa podlaskiego”, [w:] Ekonomia. Polityka. Etyka V, red. A.F. Bociana, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011.
 25. M. Proniewski, W. Tarasiuk, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 26. M. Proniewski, M. Kozub-Idźkowska, “Clusters as an opportunity of enhancing the competitiveness of the Podlaskie region in Eastern Poland”, [w:] The 8th International Symposium, European economic recovery and regional structural transformations : Cluj-Napoca, June 24 – 25 2011 , The Romanian Regional Science Association Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca North-West Regional Development Agency, Cluj-Napoca , Editura RISOPRINT (wersja elektroniczna).

 

Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian

 1. A. F. Bocian, „Wzrost gospodarki światowej - opcja globalizacyjna” [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka V, red. A. F. Bocian, P. Piątkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 2. A. F. Bocian,  „Globalizacja : dylematy etyczne”, [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1 (67),Wydawnictwo UwB, Białystok  2014.
 3. A. F. Bocian, „Globalizacja – szansa czy zagrożenie dla świat”, [w:] Fundusze europejskie w polityce spójności, red. A. Augustyn, H. Ostapowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 4. A. F. Bocian, „Globalizacja. Dynamika procesu”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka III, red. A. F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 5. A. F. Bocian, “Processes of Globalization and the Mortgage Crisis”, [w:] From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), red. J. Kaliński, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 6. A. F. Bocian, „Globalizacja – kontekst etyczny”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka, red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 7. F. Bocian, „Strategia rozwoju Podlasia. Poszukiwanie nowego paradygmatu”, [w:] Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75. Urodzin, red. R. Dziemianowicz, A. Kargol –Wasiluk, J. Wilkin i M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 8. A. F. Bocian, „Globalizacja a etyka”, [w:] „Optimum . Studia ekonomiczne” nr 3(51), Wydawnictwo UwB, Białystok 2011.
 9. A. F. Bocian, „Makroekonomia wzrostu – uwarunkowania globalne”, [w:] Optimum. Studia ekonomiczne nr 1(49), Wydawnictwo UwB, Białystok 2011.
 10. A. F. Bocian, „Polityka gospodarcza – kontekst globalny”, [w:] Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, red. K. Pająk, J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 11. A. F. Bocian, „Globalizacja – główne problemy”, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, red. A. Chmielak, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 12. A. F. Bocian, „Ekonomia –Polityka-Etyka (Jakie relacje?)”, [w:] Ekonomia –Polityka -Etyka IV, red. A. F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.

 

Dr Arkadiusz Niedźwiecki

 1. A. Niedźwiecki, „Giełda finansowa w wycenie kapitałowej. Uwagi w zakresie wartościowania na regulowanym rynku kapitałowym”, [w:] Podlasie - wizje przemian i rozwoju: praca zbiorowa, red. Andrzej F. Bocian, Dorota Perło, Paweł Piątkowski, FPRP, Białystok 2016.
 2. Patrycjusz Ogryzek, A. Niedźwiecki, A. Harasimowicz, Rola unijnych funduszy pomocowych w rozwoju wybranych polskich regionów, TEXTER, Warszawa 2016.
 3. Czerny, H. Chłodnicka, A. Niedźwiecki, Interpretacje sprawozdań finansowych, TEXTER, Warszawa 2016.
 4. Adler, J. Chmura, M. Cieciura, K. Czechowska, D. Korenik, A. Niedźwiecki, J. Wiśniewiska , Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, TEXTER, Warszawa 2015.
 5. Filar, A. Łukasiewicz- Kamińska, I. Miciuła, G. Sobiecki, A. Niedźwiecki, J. Rakoczy, Od muszli do bitmonety: oblicza pieniądza i systemów walutowych, TEXTER, Warszawa 2014.
 6. Klastry stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim, B. Plawgo; [członkowie Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej zaangażowani w proces oceny wyników badania- w tym: Arkadiusz Niedźwiecki], Fundacja BFKK, Białystok 2014.
 7. A. Niedźwiecki, „Kapitał ludzki i społeczny- jedna z potencjalnych dziedzin zarządzania innowacyjnością regionu podlaskiego”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka III, red. A. F. Bocian, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok,
 8. A. Niedźwiecki, Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI, synteza raportu, współautorstwo, red. M. Proniewski, UwB, Białystok 2012.
 9. A. Niedźwiecki, „Zmiany w marketingu w przedsiębiorstwie Ekoekspert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Stanisław Paniczko”, [w:] Zmiany w obszarze organizacji i marketingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP- studia przypadków, red. J. Paszkowski, WSFiZ, Białystok 2012.
 10. A. Niedźwiecki, „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- dylematy w zakresie zarządzania innowacyjnością regionu podlaskiego”, [w:], Ekonomia. Polityka. Etyka VI, red. A. F. Bocian, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012.
 11. A. Niedźwiecki, „Konkurencyjność spółek notowanych na GPW w świetle koncepcji teoretycznych, Paradygmaty w naukach o zarządzaniu”, [w:] Zeszyty Naukowe OTN, WSES Ostrołęka 2011.
 12. A. Niedźwiecki, “The Analysis of Social and Economic Potential of Central and Eastern European Economies”, [w:] Social add Managerial Incentives for Future Economic Growth, red. W. Urban , Vilnius University Publishing House, Vilnius 2011.
 13. A. Niedźwiecki, „Kapitalizacja GPW jako miernik rozwoju polskiego rynku kapitałowego, kontekst regionalny”, [w:] Ekonomia. Polityka. Etyka V, red. A. F. Bocian, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2011.
 14. A. Niedźwiecki, „Dynamiczne efekty integracji a wzrost gospodarczy”, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, red. A. Chmielak, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 15. A. Niedźwiecki, (redakcja wspólnie z dr. Cz. Noworolem) Diagnoza stanu i barier modernizacji oferty edukacyjnej w woj. podlaskim. Raport z badań, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok 2011.

 

wybrane opracowania eksperckie:

 • 2013, raport z badania jakościowego i ilościowego nt. możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej na potrzeby realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński”, współautorstwo w części: „Rekomendacje w zakresie biznes planów Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w regionie podlaskim (subregion łomżyński) działających (mogących prowadzić działalność) w sektorze usług zdrowotnych oraz sektorze rolnictwa ekologicznego”, BFKK Białystok na zlecenie fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, Białystok 2013;
 • 2012, ekspertyzy w ramach projektu "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania": "Czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy międzynarodowej", UwB, Białystok 2012; "Kapitał ludzki i społeczny", UwB, Białystok 2012;
 • 2012, ekspertyza krajowa: Analiza kosztów i korzyści w zakresie innowacyjnej technologii inteligentnego budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zero energetycznego; praca społeczna wykonana na potrzeby Podlaskiego Centrum Budownictwa Pasywnego w ramach obowiązków Pełnomocnika Rektora UwB we Wschodnim Klastrze Budowlanym, Białystok 2012; analiza została wykonana w oparciu o wytyczne PO POIG;
 • 2011, ekspertyzy krajowe przygotowane wspólnie z P. Dr. J. Marcinkiewiczem:

-    Wyniki badań w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa (...) dla wdrożenia innowacyjnego projektu pt. „Pozyskanie innowacyjnej aparatury medycznej dla ośrodka urologicznego ukierunkowanego na wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych układu moczowo- płciowego oraz małoinwazyjne metody leczenie kamicy moczowej” (RPOWP), UwB, Białystok 2011;

-    Wyniki badań w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa (...) dla wdrożenia innowacyjnego projektu pt. „Zakup innowacyjnego systemu wiertniczego szansą na rozwój firmy poprzez wdrożenie nowej usługi odwiertów pionowych” (RPOWP), UwB, Białystok 2011;
-    Wyniki badań w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa (...) dla wdrożenia innowacyjnego projektu pt. „Zakup innowacyjnych urządzeń do montażu pomp ciepła i odwiertów w technologii bezwykopowej odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku” (RPOWP), UwB, Białystok 2011;
-    Wyniki badań w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa (...) dla wdrożenia innowacyjnego projektu pt. „Uzyskanie kompleksowości oferty usług poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i uruchomienie stacji kontroli pojazdów” (RPOWP), UwB, Białystok 2011;
- opracowanie wdrożeniowe: "Kreowanie i wzmacnianie proekologicznego wizerunku przedsiębiorstw"; artykuł zamieszczony na stronie internetowej PARP (Biuletyn Euro Info), autorzy: A. Niedźwiecki, S. Paniczko, Białystok 2012, (pierwotnie: http://een.org.pl/index.php/ochrona-srodowiska---spis/articles/elementy-ekomarketingu.html), obecnie: http://www.een.org.pl/index.php/ochrona-srodowiska---spis/articles/elementy-ekomarketingu-kreowanie-i-wzmacnianie-proekologicznego-wizerunku-przedsiebiorstw.html

 

Dr Paweł Piątkowski

 1. P. Piątkowski, „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w latach 2002-2014”, [w:] Podlasie – wizje przemian i rozwoju, red. Andrzej F. Bocian, Dorota Perło, Paweł Piątkowski, FPRP, Białystok 2016.
 2. P. Piątkowski, „Planowanie wieloletnie a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego”, [w:] Regionalizacja – Polityka – Etyka Tom I, (red.) A. F. Bocian, M. Proniewski, Fundacja Promocji rozwoju Podlasia, Białystok 2015.
 3. P. Piątkowski, „Dług publiczny a wieloletnia prognoza finansowa na przykładzie doświadczeń Białegostoku”, (w:) Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking, red. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak, DIFIN, Warszawa 2014.
 4. P. Piątkowski, „ Dług publiczny jako problem gospodarki światowej”, [w:] Finanse wobec problemów gospodarki światowej, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo UG, Sopot 2013.
 5. P. Piątkowski, „Etyczne aspekty długu publicznego w świetle doświadczeń kryzysu zadłużeniowego”, [w:] Globalizacja - polityka – etyka tom IV, red. Andrzeja F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 6. P. Piątkowski, „Strategie finansowania długu publicznego a ryzyko kryzysu walutowego”, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne, Nr 247/2012, Wrocław 2012.
 7. P. Piątkowski, „Dług jednostek samorządu terytorialnego w okresie pokryzysowym kierunki rozwoju”, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce, Nr 243/2012, Wrocław 2012.
 8. P. Piątkowski, Miary w procesie monitorowania Podlaskiej Strategii Innowacji w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa [red. Dorota Wyszkowska ; zespół autorski Dorota Mierzyńska, Elżbieta Misiewicz], Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012.
 9. P. Piątkowski, „Dług publiczny zjawisko globalne czy lokalne”, [w:] Globalizacja - polityka – etyka, red. Andrzej F. Bocian; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 10. P. Piątkowski, „Etyczne aspekty polityki długu publicznego”, [w:] Ekonomia - polityka – etyka. T. 4: praca zbiorowa, red. Andrzeja F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011, Białystok 2012.
 11. P. Piątkowski, „Etyczny wymiar polityki długu publicznego”, [w:] Gospodarka Narodowa, Nr 9/2011, Warszawa 2011.

 

Mgr Emilia Jankowska

 1. E. Jankowska, „Zróżnicowanie infrastruktury transportowej w kontekście polityki Unii Europejskiej”, [w:] Polityka ekonomiczna, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 450, (red.) Daniel Baier i in., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 260-271.
 2. E. Jankowska, „Badania i rozwój oraz innowacyjność w kontekście polityki unijnej”, [w:] Podlasie – wizje przemian i rozwoju, (red.) A. F. Bocian, D. Perło, P. Piątkowski, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2016, s.196-205.
 3. E. Jankowska, „Współpraca transnarodowa pod koniec okresu programowania 2007-2013”, [w:] Regionalizacja – Polityka – Etyka Tom I, (red.) A. F. Bocian, M. Proniewski, Fundacja Promocji rozwoju Podlasia, Białystok 2015, s. 113-125.
 4. E. Jankowska, „Wpływ współpracy transnarodowej na integrację teyrtorialna w Unii Europejskiej, [w:] Przestrzeń & Regiony Nr 3/2014, (red.) M. Degórski i in., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2014, s. 127-137.
 5. E. Jankowska, „Europejska Współpraca Terytorialna na obszarze Polski w świetle dokumentów ewaluacyjnych programów 2007-2013”, [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, Cz. 1: Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, (red.) J. Grabowiecki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014, s. 274-284.
 6. E. Jankowska, „Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego”, [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, red. S. C. Czupryński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 471-488.
 7. E. Jankowska, „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej, [w:] Debiut Naukowy 2012 – zrównoważony rozwój, (red.) T. Jemczura, H. A. Kretek, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2013, s. 144-151.
 8. E. Jankowska, „Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013)”, [w:] Podlaski Fundusz Stypendialny. Publikacje Naukowe Stypendystów Tom I, (red) M. Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku. Wschodni Ośrodek Technologii, Białystok 2013, s. 148-163.
 9. E. Jankowska, „Strategia rozwoju jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym (na przykładzie województwa podlaskiego)”, [w:] Finanse, rachunkowość, zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, (red.) D. Adrianowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 87-100.
 10. E. Jankowska, „Stan idealny, czyli sztuka zarządzania kapitałem klienta” [w:] Klient = Nasz Pan?, red. A. Kilon, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 79-86.
 11. E. Jankowska, „Europejska Współpraca Terytorialna w procesie integracji”, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka., Tom II, (red.) A.F. Bocian, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 217-231.
 12. E .Jankowska, „Skutki kryzysu finansowego 2007-2009 w aspekcie etycznym”, [w:] Ekonomia-Polityka-Etyka, Tom IV, (red.) A. F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 229-238.
 13. E. Jankowska, „Współpraca transgraniczna pogranicza polsko-białoruskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju”, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, (red.) P. Sochaczewski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 274-290.