Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB – Kierownik Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego

Przygodzka, Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 369.

Przygodzka, Efektywność sektora publicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4(40), 2008, s. 153-169.

Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 319.

 


 

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

Kozłowska-Burdziak, Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 301.

Kozłowska-Burdziak, Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w  województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2007, ss. 125.

Kozłowska-Burdziak, Instrumenty wspólnej polityki rolnej a przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolniczych Podlasia, Roczniki Naukowe Seria, T. XVII, z. 5, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 2015, s. 152-157.

Kozłowska-Burdziak M., Gardocka-Jałowiec A., Asymmetry and allocation of disposable income of rural and urban households in Poland in 2006-2015, Intercathedra. Scientific Quarterly of The Economics Departments of European Universities 2017, nr 33/3, s. 22-29.

Kozłowska-Burdziak M., Gardocka-Jałowiec A., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2018, nr 1(91), s. 55-66.

 


 

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Gardocka-Jałowiec A., Jakość czasu w pracy farmaceuty, Manager Apteki 2018, nr 1(98) Luty, s. 52-55.

Gardocka-Jałowiec A., Kozłowska-Burdziak M., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2018, nr 1(91), s. 55-66.

Gardocka-Jałowiec A.,Funkcje konsumpcji i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki, Konsumpcja i Rozwój nr 1/2018, s. 5-14.

Gardocka-Jałowiec A., Czas w konsumpcji,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2017,ISSN 2083-8611 nr 326, s. 41-54.

Gardocka-Jałowiec A., Wierzbicka K., Analysis of the attractiveness of the polish market for venture capital funds, e-Finanse vol 13, nr 3, 2017, s. 15-23.

Gardocka-Jałowiec A., Kozłowska-Burdziak M., Asymmetry and allocation of disposable income of rural and urban households in Poland in 2006-2015, Intercathedra. Scientific Quarterly of The Economics Departments of European Universities 2017, nr 33/3, s. 22-29.

Gardocka-Jałowiec A., Innowacje wobec wyzwań odpowiedzialności za zdrowie [w:] Odpowiedzialność za zdrowie, red. D. Głowacka, H. Mruk, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2017, s. 139-150.

Gardocka-Jałowiec A., Zachowania nabywcze e-konsumentów – znaczenie, uwarunkowania, wyzwania dla handlu IBRKiK,  Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017, Raporty IBRKiK, Warszawa 2017, s. 51-69.

Gardocka-Jałowiec A., Recenzja książki Małgorzata Bartosik-Purgat (Ed.), 2017. Consumer behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, WN PWN SA, Warszawa, pp. 282, Economics and Business Review nr 4, 2017, s. 131-133.

Gardocka-Jałowiec A., Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015.

Gardocka-Jałowiec A., Ograniczenia skali działalności innowacyjnej w Polsce [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, red. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska,  PTE, Warszawa 2015, s. 281-298 [ISBN 978-83-88700-98-9] IX Kongres Ekonomistów Polskich nt. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Gardocka-Jałowiec A. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, „Ekonomista” nr 1, 2012, s. 79-99.

Gardocka-Jałowiec A., Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 412.

Gardocka-Jałowiec, Neuroeconomic Conditioning of the Influence of a Market Demand of Consumers on an Innovative Character of Polish Companies, “Contemporary Economics” Quarterly of University of Finance and Management In Warsaw, Volume 5 Issue 1 March 2011, s. 70-83.