Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 Wybrane publikacje pracowników Katedry
 

 

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB:

 • Michalczuk Grażyna, Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich,  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Nr 299.

 • Michalczuk Grażyna, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa : luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

 • Michalczuk Grażyna, Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako obszar innowacyjności przedsiębiorstwa, “Współczesne Zarządzanie” 2012, Nr 3.

 • Michalczuk Grażyna, Widelska Urszula, Hidden Intangible Assets in Value Creation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business’ 2013, Vol. 7 (1).

 

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB:

 • Siemieniuk Nina, Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001

 • Siemieniuk Nina, Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG, Studia Ekonomiczne nr 4(44), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009

 • Siemieniuk Nina, Deterministic chaos in modeling economic processes, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, Nr 234 · 2015 (współautor T. Siemieniuk)

 

Dr Ewa Tokajuk:

 • Tokajuk Ewa, Sikorski Jerzy (red.), Rynki finansowe : wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010

 • Tokajuk Ewa, Europejska integracja walutowa i jej wpływ na polski sektor bankowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse - Nowe Wyzwania Teorii i Praktyki. Bankowość” 2011, Nr 171

 • Tokajuk Ewa Możliwości inwestycyjne gospodarstw domowych na polskim rynku finansowym, „Optimum” 2011, nr 1

 • Tokajuk Ewa, Bankowe i pozabankowe formy inwestowania oszczędności na polskim rynku finansowym, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, Tom 27

 

Dr Teresa Mikulska:

 • Mikulska Teresa, Koszty zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość, pod red. J. Adamek, J. Zuchewicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 396, Wrocław 2015 (współautor G. Michalczuk). 

 • Mikulska Teresa, Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania finansami gminy,  [w:] „Rachunkowość w teorii i praktyce” Zeszyty Naukowe Nr 668 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 41, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011

 • Mikulska Teresa, Budżetowanie kosztów jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Praca doktorska, Białystok 2007

 • Mikulska Teresa, Strategie merchandisingowe przedsiębiorstw handlowych, [w:] J. Sikorski(red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001

 

Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko:

 • Zalewska-Bochenko Agnieszka, Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 jako instrument kształtujący rynek pracy w województwie podlaskim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, Nr 160

 • Zalewska-Bochenko Agnieszka, Białostocka Karta Miejska jako przykład innowacyjnego narzędzia zarządzania komunikacją miejską na terenie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, Nr 402

 • Zalewska-Bochenko Agnieszka, Michalczuk Grażyna,  Platforma e-PUAP jako przykład elektronizacji usług administracji publicznej dla ludności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 450

 • Zalewska-Bochenko Agnieszka, Financial Security in Electronic Banking “Intercathedra” 2016, Nr 31/1

 

Dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk:

 • Lewkowicz – Grzegorczyk Katarzyna, Realizacja zasady sprawiedliwości na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych, „Optimum”2011, nr 1

 • Lewkowicz – Grzegorczyk Katarzyna, Progresja podatkowa a redystrybucja dochodów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 271

 • Lewkowicz – Grzegorczyk Katarzyna, Wildowicz-Giegiel Anna, Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce na tle krajów UE-28, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 439

 

Dr Łukasz Siemieniuk:

 • Siemieniuk Łukasz, System SYMFONIA jako przykład zintegrowanego systemu informatycznego w rachunkowości, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 1(49),Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011

 • Siemieniuk Łukasz,, Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic Entrepreneurship Development in Poland, Oeconomia Copernicana, Volume 7 (2016), Issue 1

 • Siemieniuk Łukasz, Infrastructure as a determinant of enterprise development within the academic environment in Poland, [in.] Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (ed.), “Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, Published by: EuroMed Press 2016

 

Mgr Julita Fiedorczuk:

 • Michalczuk Grażyna, Fiedorczuk Julita, Significance of Skandia Achievements in the Development of Approaches to Conceptualization and Assessment Models of National Intellectual Capital, “Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki” 2016, Nr 5(83

 • Michalczuk Grażyna, Fiedorczuk Julita, Kapitał intelektualny kraju (NIC) – konceptualizacja podejść, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 44

 • Michalczuk Grażyna, Fiedorczuk Julita, Analysis of Conceptualization and Taxonomy of Division of National Intellectual Capital (NIC), "Enterpreunership and Managemnet" 2017, Nr XVIII

 

Mgr Magdalena Tekień:

 • Tekień Magdalena, Rozwój i struktura sektora usług faktoringowych w Polsce, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2016, Nr 4(15)

 

Mgr Urszula Konarzewska:

 • Michalczuk Grażyna, Konarzewska Urszula, Mikulska Teresa, Raport zintegrowany jako przykład nowego podejścia do sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, „Przedsiębiorstwo & Finanse" 2017, Nr 3(18)