Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB w celu zwiększania skuteczności i efektywności kształcenia gromadzi się, analizuje i przechowuje informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Wydział zapewnia swoim studentom dostęp do baz danych, tj. do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących treści związane z procesem kształcenia, harmonogramów zajęć, informacji dotyczących zmian w organizacji zajęć dydaktycznych. Ponadto studenci na Wydziale Ekonomii i Zarządzania mają dostęp do informacji za pomocą systemu USOSweb, w którym:

  • zamieszczane są sylabusy przedmiotów,
  • zamieszczane są oceny z zaliczeń i egzaminów,
  • dokonywana jest rejestracja i zapis na seminaria dyplomowe oraz przedmioty do wyboru,
  • przeprowadzane jest ankietowanie studentów na temat oceny jakości kształcenia,
  • zamieszczany jest przydział do grup ćwiczeniowych i wykładowych oraz nazwiska prowadzących zajęcia,
  • stan opłat i rozliczeń swego czesnego,
  • inne

Studenci mają łatwy dostęp do systemu informatycznego i sieci internetowej z każdego miejsca. Sam system oraz jego przydatność i użyteczność są ciągle monitorowane między innymi poprzez ilość rejestrowanych wejść oraz poziom ściągalności zamieszczanych materiałów. Dostęp do zasobów jest opatrzony hasłami dostępnymi dla studentów i przekazywanymi przez Dziekanat. Studenci materiały mogą pobierać w formie dokumentów elektronicznych oraz dokonywać ich wydruków i kopii.