Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe


Autor


Temat pracy habilitacyjnej


Rok nadania stopnia

Skrodzka Iwona

Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej - modelowanie PLS-SEM

2022

Sieroń Arkadiusz

Monetary Policy after the Great Recession: The Role of Interest Rates

2021

Mazurek-Kusiak

Model zachowań konsumentów na rynku turystycznym

2020

Niklewicz- Pijaczyńska Małgorzata

System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

2020

 Prystrom Joanna Ewa

"Wybrane problemy monitorowania innowacyjności gospodarek krajów UE"

 2019

Grześ Anna

"Outsourcing w kształtowaniu zatrudnieania oraz kosztów
i produktywności pracy w przedsiębiorstwach"

2018

Kondratiuk - Nierodzińska Monika

" Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce"

2018

Machaj Mateusz

„Money, Interest, and the Structure of Production: Resolving Some Puzzles in the Theory of Capital” 

2018

 Perło Dorota

"Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów"

 2018

Zimny Artur

"Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego w Polsce"

2018

Kasztelan Armand Piotr

Cykl publikacji powiązanych tematycznie „Zielona” Konkurencyjność regionów i państw – ujęcie teoretyczne, merytoryczne i empiryczne”

2017

Piontek Wojciech

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako czynnik wzrostu gospodarczego”

2017

Gardocka-Jałowiec Anna

„Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji”

2016

Staszczak Dariusz Eligiusz

„Cykl publikacji indywidualnych (bez współautorów) zatytułowany” Teoretyczne interpretacje zmian gospodarki światowej: Droga do teorii państwowo-korporacyjnej hegemonicznej stabilności”

2016

Gruszewska Ewa

„Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce”

2015

Michalczuk Grażyna

„Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej”

2015

Pieńkowski Dariusz

„Sprawiedliwość dystrybutywna w świetle optimum Pareto i idei zrównoważonego rozwoju”

2015

Miś Teresa

„Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej”

2014

Olechnicka Agnieszka

„Potencjał nauki a innowacyjność regionów”

2014

Szymańska Elżbieta

„Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych”

2014

Roszkowska-Mądra Barbara

„Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju”

2011

Sadowski Adam

„Własność a użytkowanie gruntów rolnych”

2010

Grabowiecki Jerzy

„Grupy kapitałowo-przemysłowe Keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu”

2009

Pysz Piotr

„Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej.

2009

Dziemianowicz Ryta Iwona

„Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa”

2008

Roszkowska Ewa

„Modelowanie procesów decyzyjnych negocjacji za pomocą kompleksów reguł”

2008

Kozłowska-Burdziak Mirosława

„Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Polsce w latach 1992-2002”

2007

Przygodzka Renata

„Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki”

2007

Truskolaski Tadeusz

„Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich”

2007

Poniatowicz Marzanna

„Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego(na przykładzie miast na prawach powiatu)”

2006

Kiełczewski Dariusz

„Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju”

2005

Ciborowski Robert Władysław

„Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii”

2004

Wnorowski Henryk Jan

„Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 90-tych”

2003