Wydział Ekonomii
i Finansów

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego (SKNST)


Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego zostało zarejestrowane w 2011 roku. Opiekunem Naukowym Koła jest prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz.

Cele Koła Naukowego to:

 1. Umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej.
 3. Realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów członków Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, popularyzacja ich indywidualnych osiągnięć i wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego;
 • udział w pracach naukowo-badawczych;
 • organizację wyjazdów poza miasto Białystok i za granicę na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego;
 • wydawanie publikacji, broszur, ulotek i informatorów związanych z tematyką samorządową;
 • współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Koła na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Koła.

Zarząd Koła w roku akademickim 2019/2020:

 • Filip Matulewicz – przewodniczący,
 • Tomasz Wojsz – wiceprzewodniczący,
 • Karolina Jaroszewicz – sekretarz,
 • Kinga Wyszyńska – skarbnik.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do działalności w SKNST. Rekrutacja trwa cały rok!!!

Kontakt: sknst.uwb@gmail.com