Wydział Ekonomii
i Finansów

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

 kontakt do przewodniczącego SKNST 792-021-036

media społecznościowe:

https://www.facebook.com/SKNST

 

Opiekun koła naukowego

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

 

Przewodniczący koła naukowego

Tomasz Wojsz

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2011 roku. Celami działalności są:

- umożliwianie członkom koła rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach,

- upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej,

- realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów członków Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, popularyzacja ich indywidualnych osiągnięć i wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

 

Koło realizuje cele poprzez:

- organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

- udział w pracach naukowo-badawczych,

-  organizację wyjazdów poza miasto Białystok i za granicę na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

-  wydawanie publikacji, broszur, ulotek i informatorów związanych z tematyką samorządową,

- współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Koła na poziomie krajowym i międzynarodowym,

- wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Koła.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja seminarium naukowego nt. „Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku”, które odbyło się 10 maja 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbyła się 11 maja 2016 r.  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy ogólnopolskiej debaty i konferencji naukowej nt. „Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi”, które odbyły się 27 maja 2014 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 4 czerwca 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Finanse samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu”, która odbyła się 5 czerwca 2012 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!