Wydział Ekonomii
i Finansów

Stawki stypendiów są ustalane zgodnie z harmonogramem na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2020 r.

Komunikat nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2020 r.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 
do   600,99 zł 700
601,00 zł   -   700,99 zł 600
701,00 zł   -   800,99 zł 500
801,00 zł   -   1050,00 zł 400

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 
zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim 100
zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
150
(100 student + 50 małżonek/dziecko)

  

Miesięczne stawki stypendium Rektora
Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia (stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu) 900

II - III rok studiów I stopnia

I - II rok studiów II stopnia

do 484,99 pkt 900
od 485 pkt 1300

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 450 zł/m-c

(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2020/2021 - do 1000 zł.