Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku utrzymuje ścisłe kontakty 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca instytucjonalna obejmuje m.in. wspólne projekty, konferencje, staże studentów, wykłady realizowane przez praktyków gospodarczych czy promocję nowoczesnych rozwiązań biznesowych.

Mając świadomość korzyści wynikających ze współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, Wydział Ekonomii i Finansów pozostaje otwarty na rozwiązania 
i inicjatywy pogłębiające tę współpracę.

Podmioty zainteresowane współpracą w Wydziałem Ekonomii i Finansów prosimy 
o kontakt:

 

Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia

dr Agnieszka Piekutowska

e-mail: piekutowska@uwb.edu.pl

Dyżur Dziekański: wtorek w godzinach 8.00-9.00, pok.109

Telefon: (85) 745-77-09