Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Przetwarzanie danych osobowych w związku z kształceniem zdalnym


Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu w Białymstoku informuje o przekazaniu danych osobowych użytkowników usługi Microsoft 365 do Microsoft Corporation.

Przekazanie danych nastąpiło na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Microsoft Corporation z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie niezbędnym do obsługi udostępnionego narzędzia. Dane osobowe użytkowników zostaną wykorzystane przez Microsoft Corporation w celu wywiązania się z zobowiązań związanych ze świadczoną usługą, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach umownych, w szczególności wspomnianej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Usługodawca, tzn. Microsoft Corporation, zapewnia stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie ze względu na fakt, że Microsoft Corporation jest podmiotem podejmującym działania o zasięgu ogólnoświatowym, dopełniono również wymaganych prawem procedur dotyczących przetwarzania danych poza obszarem EOG, tj. usługodawca zobowiązał się do przestrzegania standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą przewidzianą w RODO.

Szersze informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 85 745 71 76, e-mail: iod@uwb.edu.pl.