Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 

Pragniemy poinformować, iż  kolejne – drugi spotkanie Lokalnego partnerstwa na rzecz zarzadzania wiekiem realizowanego w ramach  ponadnarodowego  projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, w godz. 9.00-17.00 w sali 207.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach aktualnego spotkania  Lokalnego Partnerstwa tematem przewodnim będą Obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności zawodowej  Pracowników 50+ w MMŚP. W ramach dyskusji poprzedzonej mini wykładem nad poszczególnymi obszarami chcielibyśmy poznać opinie uczestników spotkania, ale przede wszystkim doświadczenia: czy i w jaki sposób elementy zarządzania wiekiem w poszczególnych obszarach realizowane są instytucjach, które już przyłączyły się do Lokalnego Partnerstwa? Jakie narzędzia w szczególności należy promować do wdrożenia w podlaskich przedsiębiorstwach? Poniżej szczegółowy program spotkania.

Spotkania Lokalnego Partnerstwa służą określeniu zasad, celów i form funkcjonowania Partnerstwa oraz wypracowanie Programu działania na rzecz upowszechnienia procedur wdrażania zarządzania wiekiem do roku 2023 w województwie podlaskim.

Wszystkich zainteresowanych aspektami zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie – serdecznie zapraszamy.

 Program 2PL NAWIGACJA 50 +

Nazwa Projektu - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Partnerzy - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; Lech Garmażernia Staropolska; Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  - Niemcy

Cel główny - Celem głównym niniejszego projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP i instytucje otoczenia biznesu we wdrażaniu zarządzania wiekiem.

Do kogo skierowany - pracowników 50+ - osób pracujących, w grupie wiekowej 50+,  zainteresowanych utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, w tym osób świadczeniem usług planowania i zarządzania karierą zawodową na rzecz pracowników niepełnosprawnych; firm z sektora MMSP - kadra zarządzająca, specjaliści Human Resources, pracownicy działów kadr zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem wiekiem personelu w firmach; instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu realizujących politykę promocji zatrudnienia, posiadających instrumenty wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej. W grupie tej znajdują się także doradcy zawodowi publicznych (urzędy pracy) oraz niepublicznych instytucji rynku pracy (agencje poradnictwa zawodowego) zajmujący się.

Planowane efekty - Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie do praktyki nowego modelu NAWIGACJA 50+, czego bezpośrednim skutkiem będzie wzrost aktywności pracowników 50+ w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach a także wzrost świadomości instytucji biorących udział w projekcie w zakresie właściwego ZZL, w tym zarządzania wiekiem.

Wartość projektu: 1 580 300,00 zł

Dofinansowanie: 1 490 064,87 złHARMONOGRAM DZIAŁANIA W PROJEKCIE NAWIGACJA 50 PLUS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NAWIGACJA 50

ZAŁ. 1_KARTA ZGŁOSZENIOWA PRACOWNIK 50

ZAŁ. 2_KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZEDSIĘBIORSTO MMSP

ZAŁ. 3_KARTA ZGŁOSZENIOWA INSTYTUCJA

 

Program 3PL NAWIGACJA 50+

Program 4PL NAWIGACJA 50+