Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy Zakładu łączą praktykę z pracą dydaktyczną i naukową. Kierownik Zakładu dr hab. T. Truskolaski od 2006 r. piastuje funkcję Prezydenta Miasta Białegostoku. Ponadto jest Prezesem Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponadto dr hab. T. Truskolaski jest członkiem Komitetu Regionów UE, w ramach którego zrealizował m.in. następujące działania:

  1. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów pt.: Zielona Księga „Unia Rynków Kapitałowych” przyjęta w lipcu 2015 r. (przygotowana w składzie: sprawozdawca opinii: Tadeusz Truskolaski, ekspert: Wojciech Tarasiuk, asystent członka Komitetu Regionów: Kamil Waligóra); przedmiotem opinii było stworzenie przestrzeni łączącej regiony Unii Europejskiej pod względem płynności terytorialnej kapitału i wzmacniania dostępu do finansowania MŚP.
  2. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów pt.: Wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie: perspektywa lokalna i regionalna” – na etapie konsultacji; planowany termin przyjęcia: lipiec 2017 r.; obecnie przedstawiono dokument roboczy; (przygotowywana w składzie: sprawozdawca opinii: Tadeusz Truskolaski, ekspert: Anna Daszuta-Zalewska, asystent członka Komitetu Regionów: Kamil Waligóra); podstawą dla podjęcia opinii stał się problem rozwoju lokalnego i regionalnego w aspekcie przedsiębiorstw innowacyjnych w początkowej fazie – start-up oraz tych, które dokonują wzrostu bardzo dynamicznego, tworząc miejsca pracy i budując wzrost gospodarki europejskiej – scale-up.
  3. Przygotowanie deklaracji regionów słabiej rozwiniętych (zgodnie z definicją stosowaną w ramach wsparcia finansowego z budżetu UE) odnośnie polityki spójności po 2020 r.; przyjęta w lutym 2017 r. na posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych (przewodniczący grupy: Tadeusz Truskolaski, asystent Kamil Waligóra).
  4. Przenoszenie wiedzy teoretycznej i empirycznej na regulacje w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, w postaci poprawek do opinii Europejskiego Komitetu Regionów (kilkadziesiąt poprawek do opinii m.in. na temat: „Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)”, „Osiąganie większej synergii między budżetami unijnymi, krajowymi i władz niższego szczebla”  „Turystyka siłą napędową współpracy regionalnej w UE”, „Wspólne ramy strategiczne”, „Rozwój kierowany przez lokalną społeczność”, „Wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020”, „Ocena oddziaływania terytorialnego”, „Partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich oraz sprawowanie rządów”, „Pakiet dotyczący mobilności w miastach”,  „W kierunku zintegrowanego programu rozwoju miast w Unii Europejskiej”, „Wytyczne w sprawie stosowania działań łączących skuteczność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z należytym zarządzaniem gospodarczym”, Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”, „Śródokresowy przegląd Wieloletnich Ram Finansowych (WRF)”, „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.: Ku silnej i skutecznej europejskiej polityce spójności po 2020 r.”, „Lokalny i regionalny Wymiar porozumienia w sprawie Handlu Usługami (TiSA)”, „Rola władz lokalnych i regionalnych w promowaniu wzrostu gospodarczego i działaniu na rzecz tworzenia miejsc pracy”).

Ponadto pracownicy Zakładu uczestniczyli  / uczestniczą w realizacji m.in. następujących  projektów:

  1. „Re-Generation – Limiting land consumption, intergenerational participation and innovative financing” (Ref Synergie CTE Nr 2280) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Urbact III, 2016 – 2019, (dr hab. T. Truskolaski, prof. UwB, dr. A. Busłowska w ramach Stowarzyszenia Bialostockiego Obszaru Funkcjonalnego);
  2. Rail Baltica Growth Corridor, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwój Morza Bałtyckiego 2007-2013, 2010 – 2013, (dr hab. T. Truskolaski, prof. UwB, dr. A. Busłowska);
  3. Projekt „Moja firma III edycja” w ramach Działania 6.2 POKL, 2009 (dr T. Dębowski);
  4. Projekt „Kobieta przedsiębiorcza” nr POKL. 06.02.00-20-095/10, 2011, (dr T. Dębowski);
  5. Projekt popularnonaukowy „Burza mózgów” realizowany przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii im Friedricha Augusta von Hayeka na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB w Wilnie, 2014 (dr T. Dębowski);

Projekt „Adaptacja i zatrudnienie” nr WND-POKL.08.01.02-20-016/14, 2015 (dr T. Dębowski).