Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Badania prowadzone przez pracowników Katedry są wykorzystywane przy realizacji procesu dydaktycznego. Pozwalają również na przygotowanie publikacji naukowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także przy pisaniu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Projekty realizowane:

  • dr hab. Robert Ciborowski, „Sieć Enterprise Europe Network” - projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme),
  • dr hab. Robert Ciborowski, „BioNEXT - The role of bioenergy in the future energy system” - realizowany przez The Norwegian Business School; finansowany przez Research Council of Norway,
  • dr hab. Robert Ciborowski, „Zarządzanie wynikami badań naukowych i prac rozwojowych” – finansowany w ramach programu „Inkubator innowacyjności plus” – finansowany przez MNiSW,
  • dr Luiza Kostecka-Tomaszewska – „Międzynarodowe przepływy kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a bezpieczeństwo ekonomiczne na przykładzie ChRL” (zrealizowany)
  • dr Dorota Roszkowska – „Wpływ rewolucji technologicznej na przebieg procesów innowacyjnych”,
  • dr Magdalena Owczarczuk – „Instytucje nieformalne a napływ kapitału” (zrealizowany)
  • dr Luiza Kostecka-Tomaszewska – "Rola polityki przemysłowej w procesie rozwoju gospodarczego Chin",
  • dr Magdalena Owczarczuk – „Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej
  • mgr Kinga Karpińska / mgr Anna Protasiewicz - "Wpływ innowacji w sektorze usług na zmiany strukturalne rynku pracy w województwie podlaskim"


W ramach Katedry realizowane są cykliczne konferencje naukowe:
- „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” na temat: „Historia, zacofanie, rozwój. 1050 lat polskiej państwowości i gospodarki”, (z Katedrą Skarbowości),
- „Konwencje naukowe i metodyka badań ekonomicznych” (z Zakładem Zrównoważonego Rozwoju),
- „Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału”
- "Współczesne problemy ekonomiczne w badanich młodych naukowców"