Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

A. Kierowanie projektami badawczymi:

 • Kierownik badań statutowych nt.: Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego od 2012 do dziś
 • Kierownik tematu realizowanego w ramach badań własnych nt. Finanse publiczne a rolnictwo, 2002-2008, Katedra Historii i Teorii Pieniądza.
 • Prowadzenie badań własnych nt. Analiza porównawcza systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce i w wybranych krajach, 2001-2005, WSE w Białymstoku.

 B. Uczestnictwo w projektach, programach międzynarodowych lub krajowych:

 • 2015-2018, Jean Monnet Networks project No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK, Sustainable Land Management Network. Rola: członek zespołu
 • 2016-2017, Polityki publiczne europejskiej jakości - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Rola: uczestnik projektu
 • 2014-2016, Diamentowy grant nt. Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, finansowany ze środków MNiSW nr 0246/DIA/2014/43. Rola: ekspert
 • 2012, udział w badaniach statutowych nt.: Good governance a finanse publiczne: analiza rozwiązań stosowanych na świecie – próba aplikacji w Polsce, Katedra Skarbowości.
 • 2006, udział w badaniach IERiGŻ PIB w ramach Programu Wieloletniego nt.: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE, IERiGŻ PIB.
 • 2001-2005, udział w badaniach statutowych nt. Ewolucja finansów publicznych w Polsce, Katedra Historii i Teorii Pieniądza;
 • 1999-2001, udział w badaniach statutowych nt. Uwarunkowania oraz możliwości gospodarowania na obszarach chronionych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa.
 • 1996-1998, udział w badaniach statutowych nt. Zmiany zachodzące we wsi i rolnictwie po 1989 r. oraz dalsze kierunki rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia na przykładzie pn.-wsch. regionu Polski, Katedra Ekonomiki Rolnictwa.
 • 1993-1995, udział w grancie Komitetu Badań Naukowych KBN nr 0619/S3/93/04 nt. Kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w regionie na przykładzie północno-wschodniego regionu Polski, Katedra Ekonomiki Rolnictwa.

 C. Współpraca z otoczeniem gospodarczym:

 • 2011, Ekspert przy realizacji projektu nt.: Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-094 zawartej z MNiSW. Charakter uczestnictwa: Autor wykładu nt. System zapewniania jakości kształcenia. Autor opracowania naukowego nt. System zapewniania jakości kształcenia na przykładzie Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 2010-2011, Kierownik projektu współfinansowanego ze środków NBP dotyczącego utworzenia studiów podyplomowych Przedsiębiorczość dla nauczycieli, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Charakter uczestnictwa: kierownik studiów i wykładowca.
 • 2010-2011, Przewodnicząca Komisji Stypendialnej oraz redaktor monografii naukowej przygotowanej w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania, finansowanego ze środków EFS oraz ze środków Budżetu Województwa Podlaskiego (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji), Uniwersytet w Białymstoku.

 D. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców:

 • 2017, opracowanie projektu wytycznych programowych dotyczących realizacji działań zdefiniowanych w ramach procesu określania specjalizacji regionalnych stanowiących instrument wsparcia przedsiębiorstw w procesach dostosowawczych i związanych w szczególności z procesem wdrażania innowacji, które będą miały zastosowanie w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, przewidzianego w RPOWP 2014-2020. Współautor dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec
 • 2010, Kierownik projektu badawczego nt.: Przeprowadzenie badań innowacyjności firmy oraz przygotowanie ekspertyzy zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4.2, „TOMAS CONSULTING” T. Perkowski Spółka Jawna.
 • 2010, Kierownik projektu badawczego pn.: Przeprowadzenie ekspertyzy na temat innowacyjności Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego, Grupa Rutkowski.
 • 2009, Kierownik projektu pn.: „Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego”, w wyniku którego przeprowadzono na zlecenie WUP w Białymstoku dwie analizy kluczowych sektorów województwa podlaskiego w ramach produktu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”.
 • 2007-2008, Ekspert i recenzent raportu przygotowanego podczas realizacji projektu pt. Podlaski klaster przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach Działania 2.6 ZPORR, PWSIiP, Łomża.
 • 2003, Współautor ekspertyzy realizowanej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
 • 2000-2003, Udział w badaniach nt. Doskonalenie i rozwój systemu finansowego w Polsce, WSE w Białymstoku
 • 2001, Współautorstwo „Strategii zrównoważonego rozwoju Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl do 2010 roku” opracowanej na zlecenie Zarządu Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl.
 • 1999-2000, Współautorstwo ekspertyzy realizowanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska nt. Problemy społeczne i ekonomiczne kontraktu dla Puszczy Białowieskiej oraz Koncepcja zrównoważonego rozwoju gmin Puszczy Białowieskiej, Instytucja kierująca projektem IRWiR PAN.

 


Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

A. Kierowanie projektami badawczymi:

 • Projekt naukowy: Uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce – realizowany w ramach badań własnych (BW). Projekt realizowany od roku 2012 do chwili obecnej. Rola: Kierownik i wykonawca

 B. Uczestnictwo w projektach, programach międzynarodowych lub krajowych:

 • 2009-2012, Asystent ds. studiów podyplomowych, realizowanych w ramach projektu nt. Dydaktyka- praktyka kluczem do przyszłości współfinansowanych ze środków UE - w czasie trwania projektu uruchomiono 8 kierunków studiów podyplomowych.

 C. Współpraca z otoczeniem gospodarczym:

 • 2012, Udział w badaniach: Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia - w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego: Wsparcie rozwoju zielarstwa w województwie podlaskim Umowa ROR.II/KSOW-29/12. Współautor dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB.
 • 2009, Udział w badaniach pn. Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego realizowanych przez Instytut Badań i Analiz Vivade oraz firmę PM Group na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

 D. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców:

 • 2012, ekspertyza nt. Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia – na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Współautor dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB.
 • 2009, ekspertyza nt. Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego realizowanych przez Instytut Badań i Analiz Vivade oraz firmę PM Group na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 


Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

A. Kierowanie projektami badawczymi:

 • Od 01.06.2017 do 31.12.2018 projekt pt. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku (w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017) finansowany ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • W 2017 r. projekt pt. Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne (w ramach umowy nr 548/P-DUN/2016) finansowany ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • W 2012 r. projekt naukowy nt. Dekonsumpcja a poziom życia ludności w Polsce w latach 2000-2010, realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców (BMN-417), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rola: kierownik i wykonawca.

 B. Uczestnictwo w projektach, programach międzynarodowych lub krajowych:

 • Start-Up Academy, projekt UwB w programie  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. 
 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat Honorowy pełni Minister Edukacji Narodowej.Charakter uczestnictwa: wykładowca od 2012 r. Przeprowadzone wykłady: 
  • 10.2014, wykład nt. Młody ekonomista, Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
  • 05.2014, wykład nt. Od czego zależy rozwój i dobrobyt?, Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
  • 11.2013, wykład nt. Pomiar dobrobytu gospodarczego. Idealny miernik dobrobytu gospodarczego. Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet
   w Białymstoku.
  • 05.2012, wykład nt. Dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate? Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
 • Akademia Młodego Ekonomisty, projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat Honorowy pełni Minister Edukacji Narodowej.Charakter uczestnictwa: wykładowca od 2012 r. Przeprowadzone wykłady:
  • 10.2016, wykład nt. Wahania koniunktury gospodarczej. Ożywienie i recesja w gospodarce. Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet
   w Białymstoku.
  • 04.2014, wykład nt. Czy w ekonomii 2+2 =4? Jak liczą ekonomiści? Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
  • 03.2013, wykład nt. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
  • 10.2012, wykład nt. Kształtowanie się cen. Dlaczego ceny się zmieniają? Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
  • 03.2012, wykład nt. Czy w ekonomii 2+2 =4? Jak liczą ekonomiści? Miejsce: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
 • Leonardo da Vinci, 2007-2008, projekt InIT (In)nowacyjna baza (I)nformacyjna przedstawiająca perspek(T)ywy i możliwości odnoszące się do rynku edukacji i pracy, finansowany z funduszy Wspólnot Europejskich oraz Partnerów Projektu InIT. Numer projektu: PL/06/B/F/PP/174007. Charakter uczestnictwa: ekspert ds. badań i analiz.

 C. Współpraca z otoczeniem gospodarczym:

 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - stanowisko specjalisty ds. oceny i wyboru projektów - 2018 r.;
 • Konsorcjum IRC Polski Północno-Wschodniej, Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia (NEPIRC), projekt międzynarodowy finansowany ze środków własnych i 6-ego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu 01.04.2004 - 31.03.2008 r., nr kontraktu 003464 (IRC60).
  Charakter uczestnictwa: 2006 r. ekspert ds. badań naukowych w projekcie Centrum Przekazu Innowacji – Polska Północno-Wschodnia.

 D. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców:

 • 2017, opracowanie projektu wytycznych programowych dotyczących realizacji działań zdefiniowanych w ramach procesu określania specjalizacji regionalnych stanowiących instrument wsparcia przedsiębiorstw w procesach dostosowawczych i związanych w szczególności z procesem wdrażania innowacji, które będą miały zastosowanie w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, przewidzianego w RPOWP 2014-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego. Współautor dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB;
 • 2011, opracowania wykonane w ramach realizacji projektu Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, budżet państwa oraz środków Samorządu Województwa Podlaskiego. Jednostka organizacyjna: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii;
 • 2006, wykonanie pełnej wersji Studium Wykonalności na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku. Studium Wykonalności nt. „Rozwój regionalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę stacji naukowo-dydaktycznej Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku zlokalizowanej w Gugnach, gm. Trzcianne”. Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna; Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna. Projekt realizowany był od 14.10.2005r. do 01.03.2008r. (Z/2.20/I/1.3.1/16/06);
 • 2004-2008, wykonanie pełnych wersji Studiów Wykonalności w ramach współpracy z ECDS Polska spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Studia Wykonalności dla projektów w zakresie infrastruktury drogowej i obiektów kubaturowych realizowane w ramach:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP),
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 7 program operacyjny służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju NPR/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF).