Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
L.P. NAZWA ZAJĘĆ KOD
ZAJĘĆ
USOS
punkty ECTS Egzamin / Zaliczenie Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
  PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
1 'Część ogólna prawa cywilnego' '330-SPW-1COPC' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
2 'Podstawy prawa rzeczowego' '330-SPW-1PPR' 2 'ZAL-OCENA' 12 12  
3 'Podstawy prawa zobowiązań' '330-SPW-1PPZ' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
4 'Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego' '330-SPW-1WZZP' 1 'ZAL' 4 4  
5 'Podstawy prawa i postępowania administracyjnego' '330-SPW-1PPPA' 1 'ZAL' 4 4  
6 'Źródła informacji o nieruchomościach' '330-SPW-1ZIN' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
7 'Gospodarka przestrzenna' '330-SPW-1GP' 1 'ZAL' 6 6  
8 'Gospodarka nieruchomościami' '330-SPW-1GN' 2 'ZAL-OCENA' 12 12  
9 'Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze' '330-SPW-1GMPS' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
10 'Gospodarka rolna, leśna i i wodna' '330-SPW-1GRLW' 1 'ZAL' 4 4  
11 'Ochrona danych osobowych' '330-SPW-1ODO' 1 'ZAL' 2 2  
12 'Zamówienia publiczne' '330-SPW-1ZP' 1 'ZAL' 4 4  
  PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
13 'Podstawy ekonomii' '330-SPW-1PE' 1 'Zal' 6 6  
14 'Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości' '330-SPW-1EPRN' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
15 'Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji' '330-SPW-1OEEI' 1 'ZAL' 8 4 4
16 'Elementy finansów i bankowości' '330-SPW-1EFB' 1 'ZAL' 6 6  
17 'Podstawy matematyki finansowej' '330-SPW-1PMF' 1 'ZAL' 6 6  
18 'Podstawy statystyki i ekonometrii' '330-SPW-1PSE' 1 'ZAL-OCENA' 10 6 4
19 'Elementy rachunkowości' '330-SPW-1ER' 1 'ZAL' 4 4  
  PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
20 'Podstawy budownictwa' '330-SPW-1PB' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
21 'Przegląd technologii w budownictwie' '330-SPW-1PTB' 1 'ZAL' 6 6  
22 'Proces inwestycyjny w budownictwie' '330-SPW-1PIW' 1 'ZAL' 4 4  
23 'Eksploatacja nieruchomości' '330-SPW-1EN' 1 'ZAL' 6 6  
24 'Podstawy kosztorysowania' '330-SPW-1PK' 1 'ZAL' 4 4  
  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE
25 'Status prawny rzeczoznawcy majątkowego' '330-SPW-1SPRM' 1 'ZAL' 4 4  
26 'Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych' '330-SPW-1OZRM' 1 'ZAL' 2 2  
27 'Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy' '330-SPW-1SZEZ' 1 'ZAL' 2 2  
28 'Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości' '330-SPW-1WPWN' 1 'ZAL' 4 4  
29 'Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny' '330-SPW-1WNPW' 1 'ZAL' 6 6  
30 'Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce' '330-SPW-1PMTW' 4 'EGZ' 26 16 10
31 'Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych' '330-SPW-1WPR' 1 'ZAL-OCENA' 10 6 4
32 'Wycena nieruchomości zurbanizowanych' '330-SPW-1WNZ' 1 'ZAL-OCENA' 10 8 2
33 "Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami" '330-SPW-1WGR' 1 'ZAL-OCENA' 8 6 2
34 'Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych' '330-SPW-1WNL' 1 'ZAL' 6 4 2
35 'Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych' '330-SPW-1WNS' 3 'EGZ' 22 14 8
36 'Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością' '330-SPW-1WMU' 1 'ZAL' 4 4  
37 'Wycena masowa' '330-SPW-1WM ' 1 'ZAL' 2 2  
38 'Dokumentacja procesu wyceny' '330-SPW-1DPW' 1 'ZAL' 4 4  
  'UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE'
39 'Doradztwo na rynku nieruchomości' '330-SPW-1DRN' 1 'ZAL' 4 4  
40 'Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia' '330-SPW-1BHW'   'ZAL' 2 2  
  SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN
41 'Seminarium dyplomowe' '330-SPW-1SEMW' 4 'ZAL-OCENA' 10    
OGÓŁEM   50   288 242 36