Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
L.P. NAZWA ZAJĘĆ KOD
ZAJĘĆ
USOS
punkty ECTS Egzamin / Zaliczenie Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
  PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
1 'Część ogólna prawa cywilnego' '330-SPW-1COPC' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
2 'Podstawy prawa rzeczowego' '330-SPW-1PPR' 2 'ZAL-OCENA' 12 12  
3 'Podstawy prawa zobowiązań' '330-SPW-1PPZ' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
4 'Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego' '330-SPW-1WZZP' 1 'ZAL' 4 4  
5 'Podstawy prawa i postępowania administracyjnego' '330-SPW-1PPPA' 1 'ZAL' 4 4  
6 'Źródła informacji o nieruchomościach' '330-SPW-1ZIN' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
7 'Gospodarka przestrzenna' '330-SPW-1GP' 1 'ZAL' 6 6  
8 'Gospodarka nieruchomościami' '330-SPW-1GN' 2 'ZAL-OCENA' 12 12  
9 'Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze' '330-SPW-1GMPS' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
10 'Gospodarka rolna, leśna i i wodna' '330-SPW-1GRLW' 1 'ZAL' 4 4  
11 'Ochrona danych osobowych' '330-SPW-1ODO' 1 'ZAL' 2 2  
12 'Zamówienia publiczne' '330-SPW-1ZP' 1 'ZAL' 4 4  
  PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
13 'Podstawy ekonomii' '330-SPW-1PE' 1 'Zal' 6 6  
14 'Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości' '330-SPW-1EPRN' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
15 'Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji' '330-SPW-1OEEI' 1 'ZAL' 8 4 4
16 'Elementy finansów i bankowości' '330-SPW-1EFB' 1 'ZAL' 6 6  
  PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
17 'Podstawy budownictwa' '330-SPW-1PB' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
18 'Przegląd technologii w budownictwie' '330-SPW-1PTB' 1 'ZAL' 6 6  
19 'Proces inwestycyjny w budownictwie' '330-SPW-1PIW' 1 'ZAL' 4 4  
20 'Eksploatacja nieruchomości' '330-SPW-1EN' 1 'ZAL' 6 6  
  POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
21 'Pośrednik w obrocie nieruchomościami' '330-SPW-1PON' 1 'ZAL-OCENA' 8 8  
  OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
22 'Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami' '330-SPW-1UPON' 1 'ZAL' 6 6  
23 'Procedury w obrocie nieruchomościami' '330-SPW-1PON' 2 'EGZ' 20 14 6
24 'Podatki i opłaty związane z nieruchomościami' '330-SPW-1POZP' 1 'ZAL' 4 4  
25 'Pośrednik na rynku finansowym' '330-SPW-1PRF' 1 'ZAL-OCENA' 10 10  
26 'Notariusz w obrocie nieruchomościami' '330-SPW-1NWON' 1 'ZAL' 6 6  
  'UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE'
39 'Doradztwo na rynku nieruchomości' '330-SPW-1DRN' 1 'ZAL' 4 4  
40 'Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia' '330-SPW-1BHW' 0 'ZAL' 2 2  
  SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN
41 'Seminarium dyplomowe' '330-SPW-1SEMW' 2 'ZAL-OCENA' 8    
OGÓŁEM   32   206 188 10