Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Jakość kształcenia obok działalności naukowo-dydaktycznej jest kluczowym elementem działania WEiZ. Celem polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci WEiZ posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne cenione na rynku pracy oraz dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia. Jest to zgodne z głównym celem polityki zapewnienia jakości kształcenia UwB – wspieranie działań ukierunkowanych na osiąganie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

Projakościowa działalność WEiZ ukierunkowana na doskonalenie koncepcji kształcenia, realizowana jest w następujących obszarach:

 1. edukacja studentów, poprzez:
  • zapewnianie spójności realizowanych programów kształcenia z Polskimi Ramami Kwalifikacji;
  • przekazywanie wiedzy opartej o aktualny stan nauki oraz aktualne kierunki jej rozwoju, zarówno na podstawie światowych doświadczeń, jak i badań prowadzonych przez pracowników WEiZ;
  • ciągłe monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia;
  • poszerzanie i aktualizację oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy;
  • dostosowywanie oferty edukacyjnej do oczekiwań studentów – indywidualizacja procesu kształcenia poprzez zwiększenie liczby przedmiotów swobodnego wyboru w programach studiów w ramach specjalności;
  • tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez angażowanie studentów w projekty badawcze;
  • działalność popularyzatorską w zakresie upowszechniania wiedzy, współpracę międzyuczelnianą w kraju i za granicą;
  • wspieranie działalności kół naukowych, wprowadzenie systemu motywacyjnego opartego o stypendia, utrzymywanie międzynarodowej współpracy, w szczególności w obszarze kształcenia; zapewnianie studiującym kontaktu z kadrą o bogatym doświadczeniu praktycznym zdobytym poza uczelnią, o wysokich kompetencjach naukowych i dydaktycznych oraz stwarzanie środowiska stymulującego potrzebę nauki i rozwoju, a także propagowanie postawy zaangażowania w podejmowaną pracę, cechującą się otwartością umysłu i interdyscyplinarnym podejściem do problemów badawczych i aplikacyjnych;
 2. rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, poprzez zapewnienie warunków do:
  • rozwoju naukowego poprzez umożliwienie kontaktu z uznanymi w kraju i za granicą naukowcami z dziedziny i dyscypliny właściwych kierunkom studiów realizowanych na WEiZ;
  • doskonalenia umiejętności dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej WEiZ (tworzenie warunków do: wymiany dydaktycznej kadry pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, odbywania szkoleń i staży);
 3. infrastruktura naukowo-badawcza i dydaktyczna, poprzez zapewnianie standardów lokalowych i zaplecza dydaktycznego na WEiZ zgodnych z potrzebami studentów i pracowników (m.in. nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, dostęp do technologii informacyjnych; aktualizowanie księgozbioru biblioteki i rozszerzanie dostępu do elektronicznych baz danych);
 4. organizacja zarządzania jakością, poprzez:
  • monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów kształcenia i uczenia się, ocenę jakości programów studiów, ocenę jakości metod i warunków prowadzenia zajęć;
  • włączenie interesariuszy wewnętrznych (studentów, pracowników) i interesariuszy zewnętrznych w proces budowania (opracowywania i doskonalenia) koncepcji kształcenia;
  • określanie, wdrażanie i monitorowanie usług administracyjnych w zakresie obsługi studentów i absolwentów Uczelni;
  • monitorowanie jakości kształcenia poprzez cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów i absolwentów uczelni;
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z Biurem Karier;
  • monitorowanie rozwoju kadry naukowo-badawczej połączone z badaniem warunków do rozwoju naukowego, doskonalenia kompetencji dydaktycznych i społecznych, przestrzegania dobrych obyczajów w nauce.

Za jakość kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności WEiZ: władze, nauczyciele, pracownicy administracji, studenci.