Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Jakość kształcenia obok działalności badawczo-dydaktycznej jest kluczowym elementem działania WEiF. Celem polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci WEiF posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne cenione na rynku pracy oraz dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia. Jest to zgodne z głównym celem polityki zapewnienia jakości kształcenia UwB – wspieranie działań ukierunkowanych na osiąganie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

Projakościowa działalność WEiF ukierunkowana na doskonalenie koncepcji kształcenia, realizowana jest w następujących obszarach:

 1. edukacja studentów (doktorantów), poprzez:
  • zapewnianie spójności realizowanych programów studiów z Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK);
  • przekazywanie wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz aktualnych kierunkach jej rozwoju, zarówno na podstawie polskich i światowych doświadczeń, jak i badań prowadzonych przez pracowników WEiF;
  • ciągłe monitorowanie i doskonalenie programów studiów;
  • poszerzanie i aktualizację oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami rynku pracy;
  • dostosowywanie oferty edukacyjnej do oczekiwań studentów (doktorantów) – indywidualizacja procesu kształcenia poprzez zwiększenie liczby przedmiotów swobodnego wyboru w programach studiów w ramach specjalności/specjalizacji;
  • tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez angażowanie studentów (doktorantów) w realizację projektów badawczych;
  • działalność popularyzatorską w zakresie upowszechniania wiedzy, współpracę międzyuczelnianą w kraju i za granicą;
  • wspieranie działalności kół naukowych, wprowadzenie systemu motywacyjnego opartego na stypendiach, utrzymywanie międzynarodowej współpracy, w szczególności w obszarze kształcenia;
  • zapewnianie kontaktu z kadrą o bogatym doświadczeniu praktycznym zdobytym poza uczelnią, o wysokich kompetencjach naukowych i dydaktycznych oraz stwarzanie warunków stymulujących potrzebę nauki i rozwoju, a także propagowanie postawy zaangażowania w podejmowaną pracę, cechującą się otwartością umysłu i interdyscyplinarnym podejściem do problemów badawczych i aplikacyjnych;
 2. rozwój kadry badawczo-dydaktycznej, poprzez zapewnienie warunków do:
  • rozwoju naukowego poprzez umożliwienie odbywania staży naukowych krajowych i zagranicznych oraz wymiany doświadczeń z naukowcami zajmującymi się dyscyplinami właściwymi kierunkom studiów realizowanych na WEiF;
  • doskonalenia umiejętności dydaktycznych (tworzenie warunków do: wymiany kadry dydaktycznej pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, odbywania szkoleń i staży);
 3. rozwój kadry dydaktycznej, poprzez zapewnienie warunków do:
  • doskonalenia umiejętności dydaktycznych (tworzenie warunków do: wymiany kadry dydaktycznej pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, odbywania szkoleń i staży);
 4. infrastruktura naukowo-badawcza i dydaktyczna, poprzez zapewnianie zasobów lokalowych i zaplecza dydaktycznego na WEiF zgodnych z potrzebami studentów i pracowników (m.in. nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, dostęp do technologii informacyjnych; aktualizowanie księgozbioru biblioteki i rozszerzanie dostępu do elektronicznych baz danych);
 5. organizacja systemu zapewnienia jakości, poprzez:
  • monitorowanie i analizę procesu kształcenia, w tym weryfikację i walidację efektów uczenia się, ocenę jakości programów studiów, ocenę jakości metod i warunków prowadzenia zajęć;
  • włączenie interesariuszy wewnętrznych (studentów, pracowników) i interesariuszy zewnętrznych w proces budowania (opracowywania i doskonalenia) koncepcji kształcenia;
  • określanie, wdrażanie i monitorowanie usług administracyjnych w zakresie obsługi studentów (doktorantów), słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów WEiF;
  • monitorowanie jakości kształcenia poprzez cykliczne badania jakości kształcenia wśród studentów (doktorantów), słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów WEiF;
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z Biurem Karier UwB;
  • monitorowanie rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej połączone z badaniem warunków do rozwoju naukowego, doskonalenia kompetencji dydaktycznych i społecznych, przestrzegania dobrych obyczajów w nauce.

Za jakość kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności WEiF: władze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci.