Wydział Ekonomii
i Finansów

 

 

 

                                  Potencjalni promotorzy 2019/2020

                               Dyscyplina:  PEDAGOGIKA

 

 

Imię i nazwisko promotora, kontakt

Zakres badań, tematyka badawcza

prof. dr hab.

Cudowska Agata

 

agata.c@friend.pl

Wartości, orientacje życiowe, aspiracje, postawy twórcze i twórczość ucznia, studenta, nauczyciela. Edukacja w świecie współczesnym, systemy szkolne, kultura organizacyjna szkoły, relacje podmiotów w edukacji. Porównawcze studia edukacyjne. Dialogiczne i fenomenologiczne ujęcia wychowania.

prof. dr hab.

Harbatski Andrei

 

a_gorbatski@mail.ru

Działalność naukowo-badawcza mieści się w obszarze antropologii pedagogicznej i antropologii społeczno-kulturowej. Kierunki moich działań dotyczą różnych obszarów działalności człowieka w przestrzeni pedagogicznej, społecznej, historycznej oraz antropologicznej. W obszarze moich zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się również zagadnienia związane z etyką chrześcijańską i moralnością.

prof. dr hab.

Konopczyński Marek

 

m.konopczynski@uwb.edu.pl

 

prof. dr hab.

Kryńska Elwira Jolanta

 

elwirajolanta@wp.pl

Przedmiot badań związany jest z jedną z podstawowych nauk pedagogicznych –  historią wychowania; Poszukiwania badawcze dotyczą najnowszych dziejów oświaty i wychowania: okresu II Rzeczypospolitej, czasów II wojny światowej i okupacji Polski oraz pierwszych lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Są to zagadnienia bezpośrednio związane z: - oświatą szkolną i pozaszkolną, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej, jak też problematyką edukacji i funkcjonowania kultur narodowych - niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej, a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się obowiązującej interpretacji rzeczywistości w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”, - z interpretacją historyczną myśli pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych ideałów i wzorów osobowych, a ponadto- kultura edukacji akademickiej

prof. dr hab.

Nikitorowicz Jerzy

 

jerzyniki@wp.pl

Człowiek i  jego kultura  w warunkach wielokulturowości; problemy ustawicznie  kształtującej  się tożsamości, postaw wobec innego i jego kultury w kontekście pamięci przeszłości ,  doświadczeń codzienności   i  wyobrażanej   przyszłości. Socjalizacja i  wychowanie  w zróżnicowanych kulturowo  rodzinach i  społecznościach  lokalnych 

prof. dr hab.

Sobecki Mirosław

 

m.sobecki@uwb.edu.pl

 

dr hab.

Bajkowski Tomasz

 

t.bajkowski@uwb.edu.pl

psychopedagogiczna diagnoza różnych środowisk wychowawczych;manaliza systemów rodzinnych; transmisja międzygeneracyjna; proces kształtowania się tożsamości młodzieży; analiza procesów psychoterapeutycznych

dr hab.

Borawska-Kalbarczyk Katarzyna

 

borawska@uwb.edu.pl

 

dr hab. , prof. UwB

Danilewicz Wioleta

 

w.danilewicz@interia.pl

 

dr hab., prof. UwB Głoskowska-Sołdatow Małgorzata

 

glos_sol@o2.pl

 

dr hab. ,prof. UwB

Halicki Jerzy

 

jhalicki@uwb.edu.pl

 

dr hab., prof. UwB Jaszczyszyn Elżbieta

 

e.jaszczyszyn@uwb.edu.pl

Obszar badań:  pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna. Tematyka badawcza: jakość edukacji, a zwłaszcza: 1) innowacje pedagogiczne; 2) idea otaczania szczególną troską i wsparciem dziecięcej aktywności o charakterze praktycznym, jak i umysłowym (np. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, kompetencje interpersonalne,  gry w edukacji, obywatelskość); 3) Jakość pracy nauczyciela

dr hab., prof. UwB

Karpińska Anna

 

anna_karpinska@wp.pl

 

dr hab.

Korzeniecka-Bondar Alicja

 

alibon@uwb.edu.pl

Codzienne doświadczenia nauczycieli; funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej

dr hab.

Krajewska Anna

ankraj3@wp.pl

Dydaktyka szkoły wyższej; jakość kształcenia w szkole wyższej i jej podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania – współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów; zaangażowanie studentów w studia; kształcenie ukierunkowane na studentów; ewaluacja pracy własnej przez nauczyciela – sprzężenie zwrotne i refleksja w procesie kształcenia w szkole wyższej.

dr hab., prof. UwB

Misiejuk Dorota

 

dmisieju@uwb.edu.pl

Interesuje się problematyką tożsamości kulturowej grup i jednostek  pochodzących z mniejszości oraz zagadnieniach wzajemnego współżycia i komunikowania się  w warunkach społecznych wielokulturowości. Obszarem badawczym sa zmiany kulturowe, które maja znaczenie dla procesu socjalizacji młodego pokolenia. Związane są z postawami wobec odmienności, tożsamością kulturową oraz nowym standardem społeczno – kulturowym.

dr hab., prof. UwB

Muszyńska Jolanta

 

jolamusz@uwb.edu.pl

Obszar badań: pedagogika społeczna,                  Tematyka badawcza: lokalny kapitał społeczny , poczucie wspólnotowości, relacje społeczne w przestrzeni lokalnej, lokalna partycypacja obywatelska

dr hab.

Sakowicz-Boboryko Agnieszka

 

agsak@wp.pl

 

dr hab.

Sawicki Krzysztof

 

k.sawicki@uwb.edu.pl

Nieprzystosowanie społeczne, patologie społeczne,  oddziaływania z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji (w środowisku otwartym i w placówkach izolacyjnych w tym penitencjarnych) oraz readaptacji. Preferowany model badawczy: badania jakościowe (terenowe, wykorzystywanie wywiadów pogłębionych). 

dr hab.

Sosnowski Tomasz

 

t.sosnowski@uwb.edu.pl

 

dr hab.

Wróblewska Halina Monika

 

h.wroblewska@uwb.edu.pl

Pedagogika zdolności, Pedagogika twórczości, podmiotowe i edukacyjne uwarunkowania rozwoju zdolności, Twórcze kompetencje osób dorosłych, Wyznaczniki sukcesu edukacyjnego i zawodowego

dr hab.

Wróblewska Urszula

 

wroblewskau@poczta.onet.pl

Działalność edukacyjna mniejszości narodowych i grup wyznaniowych w xx wieku: ● opieka społeczna w XX wieku w Polsce i na świecie, ●Przemiany obrzędowości szkolnej, ● dawne gry, zabawy we współczesnej praktyce edukacyjnej, ● obrazy dzieciństwa zachowane w pamięci, ● Dokumenty szkolne: Gromadzenie i wykorzystanie, ● dzieje oświaty w regionie, ● edukacja muzealna