Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 

Nazwisko doktoranta

Imię doktoranta

Data otwarcia przewodu

Tytuł rozprawy doktorskiej

Imię i nazwisko promotora

Imię i nazwisko promotora pomocniczego

Recenzent1

Recenzent2

Data obrony

Data nadania stopnia

Uwagi

Andrzejczyk

Angelika

04.07.2016

Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Beszterda

Piotr

23.04.2007

Analiza i weryfikacja metod wyceny przedsiębiorstw

dr hab. Henryk Wnorowski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 11.03.2013

Białek

Natalia

15.12.2014

Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem

dr hab. Piotr Pysz

 

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SHG

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

29.05.2017

12.06.2017

 

Borkułak

Małgorzata

09.07.2012

Ryzyko inwestycyjne a rozwój funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 10.07.2017

Borowska-Żywno

Agnieszka

12.09.2016

Rozwój technologiczny i jego wpływ na lokalny rynek pracy w wybranych regionach Unii Europejskiej

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Budlewska

Renata

09.09.2013

Tax Expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RD EiF z dnia 13.01.2020r.

Bugowski

Łukasz

10.06.2013

Źródła endogenicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej

dr hab. Truskolaski Tadeusz

 

prof. dr hab. Paweł K. Swianiewicz

dr hab. Robert Ciborowski, prof.. UwB

17.01.2017

2017

 

Busłowska

Anna

09.07.2012

Wpływ infrastruktury kolejowej na zrównoważony rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

15.07.2013

09.09.2013

 

Chmielak

Bogusław

09.09.2013

Modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

04.11.2019r.

04.11.2019r.

 

Chmielewski

Sebastian

10.03.2014

Światowy kryzys finansowy a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Citkowski

Mariusz

11.07.2011

Polityka rozwoju klastrów w Polsce

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

dr hab. Zbigniew Olesiński, prof. AFiBV

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

15.07.2013

09.09.2013

 

Dawidziuk

Marta

09.03.2015

Makrootoczenie a płynność finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

 

Dąbrowska

Edyta

18.11.2013

Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji długotrwale bezrobotnych

dr hab. Poniatowicz Marzanna

 

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

09.01.2017

2017

 

Dąbrowski

Maciej

13.05.2013

Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof.. UwB

 

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

15.05.2017

12.06.2017

 

Dąbrowski

Mariusz

04.07.2016

Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

 

Prof. dr hab. Jan Bossak;

Prof. dr hab.Stanisław Czaja

09.09.2019r.

30.09.2019r.

 

Demianiuk

Wojciech

22.02.2016

Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski wschodniej

dr hab. Szymańska Elżbieta Politechnika Białostocka

 

Dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

Prof. dr hab. Tadeusz Baczko

26.03.2018

16.04.2018

 

Dudzińska-Głaz

Jadwiga

09.07.2012

Zasoby ludzkie a aktywność jednostek samorządu terytorialnego w aplikowaniu o środki z Europejskiego funduszu społecznego.

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 10.07.2017

Durnaś

Damian

09.07.2018

Rynek pracy jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju w warunkach Europejskiej Integracji Gospodarczej

Dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. UP

 

 

 

 

 

 

Dziekański

Paweł

17.12.2007

Skuteczność polityki pieniężnej w ograniczaniu i stabilizacji inflacji w Polsce w latach 1990-2005

Dr hab. Piotr Bury

 

dr hab. Henryk Pałaszewski

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

2009

06.04.2009

 

Dziunik-Płóciennik

Małgorzata

09.05.2016

Modelowanie kosztów i korzyści środowiskowych przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Dr inż. Tomasz Poskrobko

 

 

 

 

 

Ejdys

Stanisław

19.04.2010

Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie miasta Olsztyna

prof. dr hab. Henryk Wnorowski, prof. UwB

 

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

dr hab. Marek Proniewski, prof.. UwB

30.03.2015

20.04.2015

 

Ejsmont

Aneta

10.12.2005

Eksport jako czynnik rozwoju sektora MSP w Polsce

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

2007

14.01.2008

 

Elmkvist

Magdalena

 04.03.2019

Ekonomiczno-społeczne konsekwencje  szwedzkiej polityki wobec migrantów przymusowych

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Ertman

Agnieszka

27.02.2012

Elastyczność płac jako czynnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce otwartej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

19.03.2018

16.04.2018

 

Fiedorczuk

Monika

14.01.2013

Ewolucja systemu nadzoru koorparacyjnego w Rosji

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof.. UwB

 

prof. dr hb Magdalena Jerzmbowska

dr hab. Jan Bossak, prof. SGH

26.10.2015

14.12.2015

 

Filimoniuk

Jerzy

30.05.2005

Rynek obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstw

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Filipiuk

Monika

23.05.2005

Pomoc publiczna dla sektora MSP w aktywizacji obszarów wiejskich

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

2007

21.05.2007

 

Furman

 Łukasz

23.05.2005

Wpływ systemu podatkowego na szara strefę

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

2008

14.04.2008

 

Gabińska

Magdalena

03.07.2006

Koncentracja produkcji i kapitału a stopa akumulacji wewnętrznej (na przykładzie gospodarki polskiej)

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Giegiel

 Adam

05.12.2005

Kapitał niematerialny a tempo wzrostu gospodarczego (na przykładzie państw OECD)

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

2007

02.07.2007

 

Ginc

Ernest

22.02.2016

Efektywność transportowych inwestycji infrastrukturalnych na Litwie w latach 2007-2013

dr hab. Truskolaski Tadeusz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Gładkowska-Chocian

Beata

9.10.2017

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego.

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Dr inż. Tomasz Poskrobko

 

 

 

 

 

Gołaszewski

Roderyk

10.07.2017

Parki naukowo – technologiczne Polski Wschodniej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Grajewska

Monika

09.03.2009

Redukcja obciążeń fiskalnych a stabilność wzrostu gospodarki polskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH

dr hab. Ryta Dziemianbowicz, prof. UwB

27.10.2014

15.12.2014

 

Grosz

Agnieszka

04.07.2005

Interreg jako instrument finansowania współpracy terytorialnej

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Grzybowska

Agnieszka

17.01.2005 r.

Struktura usług a rozwój sektora bankowego

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski

 

 

 

2005

04.07.2005

 

Grzymała

Zbigniew Adam

19.06.2006

Wpływ ulg od podatków bezpośrednich na dochody budżetu państwa

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 14.11.2011

Harasim

Beata

27.02.2012

Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

prof. dr hab. n. med.. Andrzej Szpak, dr hab.. Ewa Dziedzic

dr hab. Adam Sadowski

16.06.2013

 

Odmowa nadania- uchwała RW EiZ z dnia 16.10.2014

Iwacewicz-Orłowska

 Anna

12.05.2008

Ekonomiczne determinanty zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

Dr hab. Dariusz Kiełczewski

 

 

 

2011

21.02.2011

 

Jabłońska

Urszula

04.07.2016

Podatki PIT i CIT jako instrument stymulowania dochodów gminy na przykładzie gmin powiatu białostockiego w latach 2008-2015

prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski

 

 

 

 

 

 

Jabłońska

Urszula

07.07.2008

Strategie produktowo-rynkowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Jamróz

Katarzyna

21.02.2005

Działalność inwestycyjna firm ubezpieczeniowych a sprawność rynku kapitałowego

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 17.10.2011

Jamróz

Paweł

31.05.2004

Metody analizy a efektywność polskiego systemu akcji

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

 

 

 

2011

16.01.2012

 

Jankowska-Amroziak

Emilia

10.03.2014

Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego

 dr hab. Marek Proniewski

 

 

 

 

 

 

Janowski

Rafał Mariusz

19.06.2006

Wpływ sposobu poboru podatków na budżet państwa

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto

Jarzęmbska

Anna Eugenia

26.05.2015

Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

 

 

 

 

 

Jasiński

Sylwester

20.04.2015

Determinanty rozwoju obszarów funkcjonalnych turystyki wodnej w województwie podlaskim

 dr hab. Marek Proniewski

dr Paweł Piątkowski

 

 

 

 

 

Jatulewicz

Iwona

14.05.2018

Czynniki wzrostu efektywności w branży telekomunikacyjnej w Polsce

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

 

Juszczuk

Joanna

04.07.2016

Analiza wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Polsce

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

dr inż. Tomasz Poskrobko

 

 

 

 

 

Juszkiewicz

Wiesława

18.02.2008

Ekonomiczne przesłanki ekologizacji rolnictwa Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)

Dr hab. Eugeniusz Kośmicki

 

 

 

2009

06.04.2009

 

Kaczanowska

Ewelina

11.03.2013

Subwencja ogólna w aspekcie dysproporcji i wyrównania potencjału dochodowego gmin

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

prof. dr hab. Krystyna Piotrwska- Marczak

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

02.06.2015

06.07.2015

 

Kalinowski

Karol

09.06.2014

Fundusze inwestycyjne jako narzędzie poprawy efektywności przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

dr Dorota Perło

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 15.07.2019

Kamiński

Krzysztof

16.12.2013

Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Karczewska

Zofia

19.03.2012

Instrumenty racjonalizacji finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie samorządu terytorialnego

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

dr hab. Marek Dylewski

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

13.06.2016

04.07.2016

 

Kargol-Wasiluk

Aneta

10.04.2006

Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin

 

 

 

2007

19.11.2007

 

Karpińska

Kinga

04.07.2016

Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

Dr hab. Wojciech Bieńkowski  ;

Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

18.03.2019

01.04.2019 

 

Karpińska-Karwowska

Małgorzata

09.06.2014

Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

Prof. dr hab. Stanisław Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

23.04.2018

14.05.2018

 

Karpowicz

Joanna

11.06.2012

Wsparcie ze środków publicznych a rozwój MSP w Niemczech

dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

 

dr hab. Józef Olszyński

dr hab. Marek Proniewski

10.03.2013

14.04.2014

 

Khaliava

Stanislau

 09.07.2018

Konkurencyjność gospodarki Białorusi w świetle metodologii Wolrd Economic Forum

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Kierach

Maciej

17.12.2007

Wpływ procesów integracji na rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 19.10.2009

Kilon

Jarosław

23.04.2007

Strategie inwestycyjne a efektywność giełdowego rynku finansowych kontraktów terminowych w Polsce

Dr hab. Nina Siemieniu, prof. UwB

 

 

 

2012

09.07.2012

 

Kirjaka

Karol

11.05.2009

Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Klim

Izabela

14.10.2013

Czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

 

Konarzewska

Urszula

 01.04.2019

Czynniki wpływające na poziom inwestowania społecznie odpowiedzialnego w krajach Unii Europejskiej

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Kondej

Andrzej

27.02.2012

Wpływ zróżnicowania dochodów konsumentów na rzwój przedsiębiorstw handlowych branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) w Polsce

dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

 

prof. Anna Dąbrowska

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

21.09.2017

2017

 

Konopka

Paweł

10.03.2014

Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

Dr hab.Jerzy Michnik, prof. UE ;

Dr hab.Bogumił Kamiński, prof. SGH

20.01.2020r.

20.01.2020r.

 

Kopijkowski-Gożucha

Artur

22.01.2007

Rola zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

prf dr hab. Henryk Wnorowski

30.01.2017

2017

 

Kornatowski

Robert Piotr

26.02.2007

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Koronkiewicz

Grzegorz

09.03.2015

Zastosowanie miary Value at Risk do analizy zmian wybranych zmiennych makroekonomicznych

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

dr Paweł Jamróz

 

 

 

 

 

Korzątkowska (Rusiłowicz)

Justyna

14.04.2014

Źródła finansowania a efektywność procesów innowacyjnych w województwie Podlaskim

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Kosińska

Ewa

11.07.2011

Więziennictwo w aspekcie finansowania usług publicznych

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.09.2017

Kostecka

 Luiza

13.06.2011

Konkurencyjność gospodarki a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Chin

Dr hab. Robert Ciborowski

 

 

 

2012

09.07.2012

 

Kowalczuk

Andrzej

08.06.2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiej gospodarki

Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian

 

 

 

2011

16.05.2011

 

Kowalczuk

Piotr

04.07.2005

Sezonowość stóp zwrotu z akcji a struktura inwestorów na GPW w Warszawie

Dr hab. Józef Rogowski

 

 

 

2008

07.07.2008

 

Kozłowska

Anna

11.07.2011

Etnocentryzm konsumencki a rozwój handlu wewnątrzunijnego

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP,

dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

 

 

Przewód umorzono – uchwała RW EiZ z dnia 22.01.2018

Kropiwnicki

Leszek

17.12.2007

Instytucjonalne i organizacyjne aspekty rozwoju usług pośrednictwa finansowego w Polsce

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Andrzej Bień

dr hab. Tadeusz Truskolaski

19.05.2014

07.07.2014

 

Kulikowska

Justyna

06.07.2015

Controlling jakości jako czynnik efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

 

Kulikowski

Piotr

09.03.2009

Wybrane czynniki efektywności handlu żywnością w Polsce po roku 1990

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Kupiec

Ewa

05.07.2004

Skuteczność polityki Unii Europejskiej w zakresie poprawy spójności społeczno-ekonomicznej

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

 

 

 

2011

19.12.2011

 

Kuzionko-Ochrymiuk

Ewa

12.09.2016

E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

 

prof. dr hab. Piotr J. Niedzielski,

Dr hab. Joanna Ejdys, prof. PB 

23.09.2019r.

30.09.2019r.

 

Kuźma

Magdalena

 04.03.2019

Instytucje formalne nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Kuźmienko

Renata Jolanta

13.05.2013

Czynniki konkurencyjności organizatorów turystyki w Polsce

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

przewód zamknięty

Lašakevič

Regina

08.05.2017

Poziom rozwoju społeczno – gospodarczego a innowacyjność regionalna ( na przykładzie okręgów Litwy)

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

Dr Jacek Marcinkiewicz

Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE 

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

24.06.2019r.

15.07.2019r.

 

Lewkowicz

Magdalena Patrycja

07.11.2005

Integracja polski z UE a dynamika rozwoju na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Lewkowicz-Grzegorczyk

Katarzyna

09.09.2013

Rola podatku od dochodów osobistych w systemie redystrybucji dochodów

dr hab. Dziemianowicz Ryta

 

prof. dr hab. Teresa Farmulska

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

25.04.2016

13.06.2016

 

Lucinska

Justyna

11.07.2011

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie

Dr hab. Marek Proniewski

 

 

 

2012

10.12.2012

 

Łajewski

Mateusz

 01.04.2019

Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami)

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Łangowska

Dorota

19.10.2009

Transfer technologii i jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 

 

 

2011

13.06.2011

 

Łogwiniuk

Katarzyna Maria

13.06.2011

Sektor usług teleinformatycznych a rozwój gospodarczy Polski

dr hab.Nina Siemieniuk

 

prof. dr hab. Dariusz T. Dziuba

dr hab. Ewa Roszkowska

29.06.2015

13.06.2016

 

Łoniewska

Kamila

09.11.2015

Fundusze strukturalne jako instrument kreowania innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Łuniewski

Artur

14.04.2014

Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności przedsiębiorstw sektora  gospodarki odpadami

prof. Wnorowski Henryk

 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

dr hab. Anetta Zielińska

23.05.2016

13.06.2016

 

Łyszczarz

Katarzyna

06.10.2014

Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

dr Katarzyna Wierzbicka

 

 

05.12.2018

14.01.2019

 

Magor

Renata

14.10.2013

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej

dr hab. Proniewski Marek

 

 

 

 

 

przewód zamknięty

Mak

Mariusz

 09.07.2018

Koncepcja wolności i sprawiedliwości w konstrukcji opodatkowania dochodów osobistych

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Maksimczuk

Marta

 01.04.2019

Determinanty rozwoju polsko-białoruskiej wymiany handlowej

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof.UwB

 

 

 

 

 

 

Maliszewska

Ewelina

17.11.2014

Innowacyjność a poziom rozwoju Regionów Unii Europejskiej

 prof. dr hab. Marek Proniewski

Dr Arkadiusz Niedźwiedzicki

 

 

 

 

przewód zamknięty; RD WEiF; 09.12.2019

Marcinkiewicz

Jacek

31.05.2004

Polityka finansowa a wybrane indeksy giełdowe (na przykładzie gospodarki polskiej)

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

 

 

 

2011

14.03.2011

 

Matel

Anna

04.07.2016

Determinanty decyzji konsumpcyjnych i inwestycyjnych nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie podlaskim

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

dr Tomasz Poskrobko

Prof. dr hab.Ewa Maria Kucharska-Stasiak,

Dr hab. Jacek Aleksander Łaszek, prof. SGH

25.11.2019r.

25.11.2019r.

 

Mądra

Joanna

10.06.2013

Kooperacja między sektorami jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto

Meredyk

Gabriela

09.09.2013

Integracja gospodarcza a rozwój Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1992-2012

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB       Uchwała 240/IX/2015 zmiana promotora dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto

Mielech

Ewelina

12.09.2016

Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

dr hab. Grzegorz Gołębiewski, prof. AEH

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

15.04.2019

13.05.2019 

 

Misiewicz

Elżbieta Izabela

31.05.2004

Racjonalność zachowań podatników a zmiany podatku dochodowego od osób fizycznych

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

 

 

 

2012

23.04.2012

 

Molska

Anna

07.07.2008

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie województwa podlaskiego)

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Muczyński

Maciej

04.07.2016

Instytucje a ocena sprawności sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

dr Tomasz Poskrobko

 

 

 

 

 

Niedek

Mikołaj

23.04.2007

Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji

Dr hab. Dariusz Kiełczewski

 

 

 

2009

08.06.2009

 

Nikiciuk

Mariusz

01.04.2019

Wpływ biogazowni rolniczych na zrózwnoważony rozwój regionów

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Nikulin

Usewalad

04.07.2005

Wprowadzenie EURO jako czynnik rozwoju kredytu hipotecznego w krajach Grupy Wyszechradzkiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 17.10.2011

Nowicka

Iwona

23.05.2005

Konsultacje społeczne jako instrument finansowego ukierunkowania badań naukowych

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 23.11.2009

Olszewska

Dorota

19.10.2009

Czynniki wiarygodności zakładów ubezpieczeń w ocenie klientów indywidulanych i instytucjonalnych

Dr hab. Renata Przygodzka

 

 

 

2010

17.01.2011

 

Onichimiuk

Urszula

14.01.2008

Mechanizm innowacyjności w gospodarce polskiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Ostapowicz

Hubert

18.02.2008

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin województwa podlaskiego

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

2013

08.07.2013

 

Owczarczuk

Magdalena

19.03.2012

Sprawność instytucji jako czynnik napływu kapitału

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof.. SGH

dr hab. Robert W. Ciborowski, prof.. UwB

24.11.2014

15.12.2014

 

Pakhadzila

Katsiaryna

 01.04.2019

Skutki migracji zarobkowej z krajów partnerstwa wschodniego dla rynku pracy województwa podlaskiego

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Paszko (Fiedorczuk)

Julita

 01.04.2019

Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego Unii Europejskiej

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Perkowska-Szymanowicz

Magdalena

11.06.2012

Alimentacja finansowa w aspekcie zróżnicowania potencjału dochodowego i zadań jednostek samorządu terytorialnego

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 12.06.2017

Peszka

Rafał

12.05.2014

Analiza dostawców jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa farmaceutycznego

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

przewód zamknięto

Piątkowski

Paweł

31.05.2004

Finansowanie długu publicznego a poziom inflacji w polsce

prof. dr hab. Andrzej  Bocian

 

 

 

2012

27.02.2012

 

Piekutowska

Agnieszka

30.05.2005

Bariery handlowe a możliwość rozwoju krajów rozwijających się

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

2008

14.04.2008

 

Piotrowska

Alina

22.01.2007

Dystrykty przemysłowe i ich wpływ na konkurencyjność regionów (na przykładzie gospodarki włoskiej)

Dr hab. Robert Ciborowski

 

 

 

2008

09.06.2008

 

Piotrowska-Lipska

Ewa

14.04.2014

Pomiar poziomu innowacyjności w ujęciu regionalnym

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Polkowska

Edyta

20.04.2015

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a dynamika eksportu

dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Poskrobko

Katarzyna

14.06.2010

Optymalny poziom podaży dóbr publicznych na przykładzie ochrony wód

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Powichrowska

Bogumiła

22.01.2007

Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw województwa podlaskiego

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

 

2011

13.06.2011

 

Proniewski

Marcin

14.12.2015

Konkurencyjność przedsiębiorstw lotniczych na rynku globalnym

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

 

Protasiewicz

Anna

 01.04.2019

Międzynarodowa dyfuzja innowacji w procesie konwergencji gospodarczej Polski

Prof. dr hab. Robert Ciborowski

 

 

 

 

 

 

Prystrom

Joanna Ewa

09.03.2009

Innowacyjność a funkcjonowanie rynku pracy na przykładzie gospodarki szwedzkiej

Dr hab. Robert Ciborowski

 

 

 

2011

17.01.2011

 

Puszko

Karol

09.05.2016

Kwota mleczna a rozwój polskiego mleczarstwa

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Putko

Joanna

12.05.2008

System ustawicznego kształcenia ekonomicznego jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego województwa podlaskiego

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Pytel

Elżbieta

9.10.2017

Obszary rolnicze o wysokich walorach przyrodniczych w warunkach oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej.

Dr hab. Barbara Anna Roszkowska-Mądra, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Rogalska

Joanna

18.02.2008

Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionalny na przykładzie Polski Wschodniej

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

2013

13.05.2013

 

Rogalski

Bogdan

10.04.2006

Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju Krajowej Spółki Cukrowej

Dr hab. Marek Proniewski

 

 

 

2009

23.02.2009

 

Romanowska

Ewa

12.09.2016

Rola parków naukowo-technologicznych Polski Wschodniej w rozwoju Młodych Innowacyjnych Firm

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Romanowska

Jolanta Małgorzata

06.07.2015

Systemy wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej, a funkcjonowanie polskiego rolnictwa

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Roszkowska

Dorota

18.11.2013

Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność gospodarki na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

dr hab. Ciborowski Robert

 

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skurska

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

12.01.2015

09.03.2015

 

Roszkowska

Małgorzata

 01.04.2019

Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru modelu koordynacji usług komunalnych (na przykładzie największych miast w Polsce)

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Rusinowicz

Aleksy

09.03.2015

Uwarunkowania dobrowolnych oszczędności emerytalnych

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

 

 

 

 

 

Rutkowska

Ewelina Ewa

11.06.2012

Model współczesnego przedsiębiorstwa usługowego

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Tomasz Gruszewcki, prof. KUL

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

18.05.2015

09.03.2015

 

Rytelewska

Katarzyna

16.12.2013

Analiza efektywności przedsięwzięć informatycznych z zastosowaniem metody TCO

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

 

 

 

 

 

przewód zamknięty

Sachpazidu-Wójcicka

Karina

09.07.2012

Transfer technologii a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

dr hab. Robert Cibowski, prof. UwB

04.07.2016

12.09.2016

 

Sadowska

Monika

11.06.2012

Przedsiębiorczość indukowana a rozwój działalności gospodarczej

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

prof. dr hab. Aurelia Bielawska

dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

23.10.2017

2017

 

Senderacka

Izabela

06.07.2015

Transfer rechnologii a efektywnośc innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego

dr hab. Ciborowski Robert

 

dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. UW

dr hab. Joanna Eydys, prof. PB

25.05.2017

12.06.2017

 

Serwatka-Bober

Sylwia

12.09.2016

Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce

dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UT-P w Bydgoszczy

 

Prof. dr hab.. Marian Podstawska

Dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

11.12.2017

 22.01.2018

 

Siebiatyńska -Wasiluk

Monika

17.11.2014

Procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w gospodarce polskiej w latach 2001-2015

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

 

Siemieniuk

Łukasz

13.05.2013

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK

13.06.2017

2017

 

Sierhej

Krzysztof

14.01.2013

Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym na przykładzie województw Polski Wschodniej

prof. dr hab. Andrzej Bocian

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 19.02.2018

Skąpska

Elżbieta

04.07.2005

Rozwój sektora usług a dynamika gospodarki narodowej

Dr hab. Zdzisław Czajka

 

 

 

2007

24.09.2007

 

Skibicka-Sokołowska

Elwira

04.07.2005

Programy rozwoju regionalnego jako podstawa alokacji funduszy europejskich

Dr hab. Marek Proniewski

 

 

 

2010

24.05.2010

 

Skorulski

Kamil

06.07.2015

Technologie informacyj no-komunikacyjne a efektywność administracji sektora publicznego w Polsce

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

dr  Agnieszka Zalewska-Bochenko

 

 

 

 

 

Skrodzka

Iwona

21.12.2009

Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru kapitału ludzkiego

Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

 

 

 

2012

17.09.2012

 

Sobotka

Marcin Adam

10.06.2013

Próg rentowności a innowacyjność przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Stanisław Tadeusz Kubielas, prof. UW;  prof. Joanna Wiśniewska, prof. US

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak

17.05.2018

2018

 

Sochaczewski

Piotr

06.10.2014

Instytucjonalne wsparcie rynku wiedzy

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RD EiF z dnia 04.11.2019

Sokół

Ewa

02.07.2007

Mikroekonomiczne uwarunkowania kooperacji jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

 

 

 

2009

23.02.2009

 

Sosnowicz

Agnieszka

11.06.2012

Kształtowanie relacji z interesariuszami firmy w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 12.06.2017

Sosnowska

Marta Marzena

09.11.2015

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi a problem wykluczenia społecznego osób młodych z rynku pracy

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Stalończyk

Izabela

11.03.2013

System wsparcia kapitału intelektualnego przez organizacje działające na terenie gminy

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK

dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. UPP

25.03.2019

2019

 

Stelmach-Leoniuk 

Helena

30.05.2005

Ewolucja funkcji banków komercyjnych w gospodarce współczesnej a rozwój lokalny

Prof. dr hab. Leszek Kupiec

 

 

 

2009

23.02.2009

 

Stelmaszek

Danuta

11.07.2011

Instytucje jako czynnik kreowania rozwoju lokalnego na przykładzie Polski północno-wschodniej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 09.01.2017

Stypułkowski

Wojciech

21.02.2011

Wpływ kapitału społecznego na rozwój regionalny

Dr hab. Bogusław Plago, prof. UwB

 

prof. dr hab. Wanda Gaczek

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

30.05.2016

2016

 

Szewczul

Piotr

22.02.2016

Przedsiębiorczość właściciela jako czynnik sukcesu mikroprzedsiębiorstwa

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

 

 

Szmidt

Mariusz

10.07.2017

Znaczenie funkcji administracyjnej w rozwoju społecznym i gospodarczym średnich miast na przykładzie byłych miast wojewódzkich.

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Dr Anna Busłowska

 

 

 

 

 

Sznurkowski

Wojciech Krzysztof

26.09.2005

Turystyka jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Szydlik

Anna

13.06.2016

Zdrowotne potrzeby społeczeństwa a efektywność polskiego systemu opieki zdrowotnej

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Szymańska

Katarzyna

25.09.2006

Rozwój rynku żywności ekologicznej

Dr hab. Jerzy Borowski

 

 

 

2010

24.05.2010

 

Szynkowska

Zofia

07.11.2005

Audyt a sprawność jednostek sektora finansów publicznych

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Śleszyńska-Świderska

Anna

16.12.2013

Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

 

Dr hab. Urszula Grzega, prof. UK;

 Dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiB Vistula

18.12.2017

 22.01.2018

 

Truszkowska- Kurstak

Monika

14.03.2011

Analiza finansowa jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi w gminie

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

dr hab. Maria Jastrzębska, prf UG

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

07.07.2014

08.09.2014

 

Tuchlińska

Natalia

9.10.2017

Niesprawności państwa w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

dr Zofia Magdalena Karczewska

 

 

 

 

 

Tumiel-Góralska

Paulina

10.03.2014

Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

Dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

24.02.2020r.

24.02.2020r.

 

Waligóra

Kamil

18.11.2013

Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk ;

Dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

02.09.2019r.

09.09.2019r.

 

Waszczuk

Katarzyna

09.09.2013

Budżet zadaniowy jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych (na przykładzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku)

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB                                                   Uchwała 311/X/16 zmiana promotora dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RD EiF z dnia 13.01.2020

Wierzbicka

Anna

11.06.2012

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

Prof. dr hab. Jan Jeżak

Dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH

05.03.2018

 16.04.2018

 

Wierzbicka

Katarzyna

05.07.2004

Polski rynek kapitałowy a efektywność funduszy inwestycyjnych

Proniewski Marek, dr hab. UwB

 

 

 

2010

19.04.2010

 

Wiśniewska

Magda

12.09.2016

Wpływ polityki fiskalnej na poziom dobrobytu

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Wojciuk

Michał

09.07.2018

Instrumenty fiskalne wspierające rodzinę w wybranych modelach państwa dobrobytu

Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Woronko

Jolanta

09.06.2014

„Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących”

dr hab. Ewa Gruszewska

 

dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof.. UG

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

20.11.2017

04.12.2017

 

Wyszkowski

Adam

04.07.2005

Efektywność jako kryterium kształtowania systemu podatkowego

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

2009

23.02.2009

 

Zalesko

Elżbieta

17.01.2005

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na strukturę polskiego eksportu

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

2005

30.05.2005

 

Zalewska-Bochenko

Agnieszka

15.12.2003

Samoobsługa klienta a rozwój instytucji bankowych w Polsce

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

 

 

 

2010

05.07.2010

 

Zegarowicz

Łukasz Patryk

9.10.2017

Efektywność instrumentów polityki fiskalnej wspierających działalność badawczo-rozwojową.

Dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB

Dr Anna Wildowicz-Giegiel

 

 

 

 

 

Zemski

Henryk

13.06.2011

Kolektywizacja rolnictwa na Wileńszczyźnie

Prof. dr hab. Czesław Noniewicz

 

 

 

2012

17.09.2012

 

Żakowski

Krzysztof

14.04.2008

E-learning jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 14.04.2008

Żero

Wioletta Marzena

05.12.2005

Obciążenia fiskalne jako bariery rozwoju MSP w sektorze usług

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Żero

Sylwia

1.04.2019

Czynniki determinujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w województwie podlaskim

Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB

 

 

 

 

 

 

Żuralska

Anna

2013

Instytucja nadzoru finansowego w obliczu kryzysu finansowego XXI wieku

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

prof. dr hab. Karol Lutkowski

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

21.10.2013

16.12.2013