Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Imię i nazwisko doktoranta

Data otwarcia przewodu

Tytuł rozprawy doktorskiej

Imię i nazwisko promotora

Imię i nazwisko promotora pomocniczego

Recenzenci

   Uwagi

Iwona Jatulewicz 14.05.2018 Czynniki wzrostu efektywności w branży telekomunikacyjnej w Polsce Prof. dr hab.      
Beata Gładkowska-Chocian 9.10.2017 Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego. Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB Dr inż. Tomasz Poskrobko    
Elżbieta Pytel 9.10.2017 Obszary rolnicze o wysokich walorach przyrodniczych w warunkach oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej. Dr hab. Barbara Anna Roszkowska-Mądra, prof. UwB      
Natalia Tuchlińska 9.10.2017 Niesprawności państwa w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB dr Zofia Magdalena Karczewska    
Łukasz Patryk Zegarowicz 9.10.2017 Efektywność instrumentów polityki fiskalnej wspierających działalność badawczo-rozwojową. Dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB Dr Anna Wildowicz-Giegiel    

Roderyk Gołaszewski

10.07.2017

Parki naukowo – technologiczne Polski Wschodniej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

Mariusz Szmidt

10.07.2017

Znaczenie funkcji administracyjnej w rozwoju społecznym i gospodarczym średnich miast na przykładzie byłych miast wojewódzkich.

 

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Dr Anna Busłowska

 

 

Regina Lašakevič

08.05.2017

Poziom rozwoju społeczno – gospodarczego a innowacyjność regionalna ( na przykładzie okręgów Litwy)

 

 

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

Dr Jacek Marcinkiewicz

Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE – recenzent

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski - recenzent

 24.06.2019r. - obrona,

15.07.2019r. - nadanie stopnia

Agnieszka Borowska-Żywno

12.09.2016

Rozwój technologiczny i jego wpływ na lokalny rynek pracy w wybranych regionach Unii Europejskiej

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 

 

 

Ewa Kuzionko-Ochrymiuk

12.09.2016

E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

 

 

 

23.09.2019r. - obrona,

30.09.2019r. - nadanie stopnia

Ewelina Piekarska

 

12.09.2016

Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

dr Dorota Wyszkowska

 

 

Ewa Romanowska

12.09.2016

Rola parków naukowo-technologicznych Polski Wschodniej w rozwoju Młodych Innowacyjnych Firm

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

Magda Wiśniewska

12.09.2016

Wpływ polityki fiskalnej na poziom dobrobytu

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

Sylwia Serwatka-Bober

12.09.2016

Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce

dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UT-P w Bydgoszczy

 

Prof. dr hab.. Marian Podstawska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dr hab. Janusz Heller, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 22.01.2018

Małgorzata Dziunik-Płóciennik

09.05.2016

Modelowanie kosztów i korzyści środowiskowych przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Dr inż. Tomasz Poskrobko

 

 

Karol Puszko

09.05.2016

Kwota mleczna a rozwój polskiego mleczarstwa

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

 

 

 

Anna Szydlik

13.06.2016

Zdrowotne potrzeby społeczeństwa a efektywność polskiego systemu opieki zdrowotnej

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

 

 

 

Angelika Andrzejczyk

04.07.2016

Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

 

 

 

Mariusz Dąbrowski

04.07.2016

Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

 

 

 09.09.2019r. - obrona

30.09.2019r. - nadanie stopnia

Joanna Juszczuk

04.07.2016

Analiza wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Polsce

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

dr inż. Tomasz Poskrobko

 

 

Kinga Karpińska

 

04.07.2016

Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

 

 

Anna Matel

04.07.2016

Determinanty decyzji konsumpcyjnych i inwestycyjnych nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie podlaskim

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

dr Tomasz Poskrobko

 

 

Maciej Muczyński

04.07.2016

Instytucje a ocena sprawności sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

dr Tomasz Poskrobko

 

 

Urszula Jabłońska

04.07.2016

Podatki PIT i CIT jako instrument stymulowania dochodów gminy na przykładzie gmin powiatu białostockiego w latach 2008-2015

prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski

 

 

 

Piotr Szewczul

22.02.2016

Przedsiębiorczość właściciela jako czynnik sukcesu mikroprzedsiębiorstwa

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

Ernest Ginc (Wilno)

22.02.2016

Efektywność transportowych inwestycji infrastrukturalnych na Litwie w latach 2007-2013

dr hab. Truskolaski Tadeusz, prof. UwB

 

 

 

Wojciech Demianiuk

22.02.2016

Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski wschodniej

dr hab. Szymańska Elżbieta

Politechnika Białostocka

 

Dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);

Prof. dr hab. Tadeusz Baczko (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk)

 Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 16.04.2018

Marcin Proniewski

14.12.2015

Konkurencyjność przedsiębiorstw lotniczych na rynku globalnym

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

Marta Marzena Sosnowska

09.11.2015

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi a problem wykluczenia społecznego osób młodych z rynku pracy

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

 

Kamila Łoniewska

09.11.2015

Fundusze strukturalne jako instrument kreowania innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

Marta Dawidziuk

09.03.2015

Makrootoczenie a płynność finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

Grzegorz Koronkiewicz

09.03.2015

Zastosowanie miary Value at Risk do analizy zmian wybranych zmiennych makroekonomicznych

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

dr Paweł Jamróz

 

 

 

Aleksy Rusinowicz

09.03.2015

Uwarunkowania dobrowolnych oszczędności emerytalnych

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

 

 

 

Jolanta Małgorzata Romanowska

06.07.2015

Systemy wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej, a funkcjonowanie polskiego rolnictwa

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

 

 

 

 

Kamil Skorulski

06.07.2015

Technologie informacyj no-komunikacyjne a efektywność administracji sektora publicznego w Polsce

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

dr  Agnieszka Zalewska-Bochenko

 

 

 

Justyna Kulikowska

06.07.2015

Controlling jakości jako czynnik efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

 

Anna Eugenia Jarzęmbska

26.05.2015

Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

 

 

 

Sylwester Jasiński

20.04.2015

Determinanty rozwoju obszarów funkcjonalnych turystyki wodnej w województwie podlaskim

 dr hab. Marek Proniewski

dr Paweł Piątkowski

 

 

 

Edyta Polkowska

20.04.2015

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a dynamika eksportu

dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB

 

 

 

 

Rafał Peszka

12.05.2014

Analiza dostawców jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa farmaceutycznego

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

Monika Siebiatyńska -Wasiluk

17.11.2014

Procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w gospodarce polskiej w latach 2001-2015

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

 

Ewelina Maliszewska

17.11.2014

Innowacyjność a poziom rozwoju Regionów Unii Europejskiej

 dr hab. Marek Proniewski

Dr Arkadiusz Niedźwiedzicki

 

 

 

Sebastian Chmielewski

10.03.2014

Światowy kryzys finansowy a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

 

 

 

 

Emilia Jankowska

10.03.2014

Europejska Współpraca Terytorialna jako czynnik rozwoju regionalnego

 dr hab. Marek Proniewski

 

 

 

Paulina Tumiel-Góralska

10.03.2014

Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

Paweł Konopka

10.03.2014

Metody wnioskowania rozmytego oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka finansowania przedsiębiorstw

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

 

 

Karol Kalinowski

09.06.2014

Fundusze inwestycyjne jako narzędzie poprawy efektywności przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

dr Dorota Perło

 

 

Małgorzata Karpińska-Karwowska

09.06.2014

Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

Prof. dr hab. Stanisław Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

 

  Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 14.05.2018

Katarzyna Łyszczarz

06.10.2014

Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

dr Katarzyna Wierzbicka

 

 

Piotr Sochaczewski

06.10.2014

Instytucjonalne wsparcie rynku wiedzy

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

 

przewód zamknęty

Ewa Piotrowska-Lipska

14.04.2014

Pomiar poziomu innowacyjności w ujęciu regionalnym

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

 

 

Justyna Korzątkowska (Rusiłowicz)

14.04.2014

Źródła finansowania a efektywność procesów innowacyjnych w województwie Podlaskim

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 

 

 

Anna Śleszyńska-Świderska

16.12.2013

Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

 

 

Dr hab. Urszula Grzega, prof. UK

Dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiB Vistula

Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 22.01.2018

Krzysztof Kamiński

16.12.2013

Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

 

 

Katarzyna Rytelewska

16.12.2013

Analiza efektywności przedsięwzięć informatycznych z zastosowaniem metody TCO

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

 

 

 

Kamil Waligóra

18.11.2013

Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk          

Dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

 02.09.2019r. - obrona, 09.09.2019r. - nadanie stopnia

Izabela Stalończyk

11.03.2013

System wsparcia kapitału intelektualnego przez organizacje działające na terenie gminy

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

 

Renata Magor

14.10.2013

Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej

dr hab. Proniewski Marek

 

 

 

Izabela Klim

14.10.2013

Czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

Marcin Adam Sobotka

10.06.2013

Próg rentowności a innowacyjność przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

dr hab. Stanisław Tadeusz Kubielas, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Joanna Mądra

10.06.2013

Kooperacja między sektorami jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

Gabriela Meredyk

09.09.2013

Integracja gospodarcza a rozwój Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1992-2012

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB Uchwała 240/IX/2015 zmiana promotora

dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

 

 

Renata Budlewska

09.09.2013

Tax Expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

Bogusław Chmielak

09.09.2013

Modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

 

04.11.2019r. - obrona,

04.11.2019r. - nadanie stopnia

Katarzyna Waszczuk

09.09.2013

Budżet zadaniowy jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych (na przykładzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku)

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB Uchwała 311/X/16 zmiana promotora dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

 

 

 

Renata Jolanta Kuźmienko

13.05.2013

Czynniki konkurencyjności organizatorów turystyki w Polsce

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

 

Krzysztof Sierhej

14.01.2013

Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym na przykładzie województw Polski Wschodniej

prof. dr hab. Andrzej Bocian

 

 

 Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 19.02.2018

Magdalena Perkowska-Szymanowicz

11.06.2012

Alimentacja finansowa w aspekcie zróżnicowania potencjału dochodowego i zadań jednostek samorządu terytorialnego

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 12.06.2017

Agnieszka Sosnowicz

11.06.2012

Kształtowanie relacji z interesariuszami firmy w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 12.06.2017

Anna Wierzbicka

11.06.2012

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

Prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 16.04.2018

Małgorzata Borkułak

09.07.2012

Ryzyko inwestycyjne a rozwój funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 10.07.2017

Jadwiga Dudzińska-Głaz

09.07.2012

Zasoby ludzkie a aktywność jednostek samorządu terytorialnego w aplikowaniu o środki z Europejskiego funduszu społecznego.

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 10.07.2017

Agnieszka Ertman

27.02.2012

Elastyczność płac jako czynnik napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce otwartej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

 Stopień doktora nadany – uchwała RW EiZ z dnia 16.04.2018

Beata Harasim

27.02.2012

Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

Odmowa- uchwała RW EiZ z dnia 16.10.2014

Danuta Stelmaszek

11.07.2011

Instytucje jako czynnik kreowania rozwoju lokalnego na przykładzie Polski północno-wschodniej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 09.01.2017

Anna Kozłowska

11.07.2011

Etnocentryzm konsumencki a rozwój handlu wewnątrzunijnego

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP

dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US

Przewód umorzono – uchwała RW EiZ z dnia 22.01.2018

Ewa Kosińska

11.07.2011

Więziennictwo w aspekcie finansowania usług publicznych

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.09.2017

Katarzyna Poskrobko

14.06.2010

Optymalny poziom podaży dóbr publicznych na przykładzie ochrony wód

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Karol Kirjaka

11.05.2009

Inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Piotr Kulikowski

09.03.2009

Wybrane czynniki efektywności handlu żywnością w Polsce po roku 1990

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Joanna Putko

12.05.2008

System ustawicznego kształcenia ekonomicznego jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego województwa podlaskiego

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Anna Molska

07.07.2008

Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie województwa podlaskiego)

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Urszula Jabłońska

07.07.2008

Strategie produktowo-rynkowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Krzysztof Żakowski

14.04.2008

E-learning jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 14.04.2008

Urszula Onichimiuk

14.01.2008

Mechanizm innowacyjności w gospodarce polskiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 04.07.2016

Maciej Kierach

17.12.2007

Wpływ procesów integracji na rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 19.10.2009

Piotr Beszterda

23.04.2007

Analiza i weryfikacja metod wyceny przedsiębiorstw

dr hab. Henryk Wnorowski, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 11.03.2013

Robert Piotr Kornatowski

26.02.2007

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Zbigniew Adam Grzymała

19.06.2006

Wpływ ulg od podatków bezpośrednich na dochody budżetu państwa

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 14.11.2011

Magdalena Gabińska

03.07.2006

Koncentracja produkcji i kapitału a stopa akumulacji wewnętrznej (na przykładzie gospodarki polskiej)

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 18.11.2013

Wojciech Krzysztof Sznurkowski

26.09.2005

Turystyka jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Magdalena Patrycja Lewkowicz

07.11.2005

Integracja polski z UE a dynamika rozwoju na przykładzie województwa podlaskiego

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Zofia Szynkowska

07.11.2005

Audyt a sprawność jednostek sektora finansów publicznych

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Jerzy Filimoniuk

30.05.2005

Rynek obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstw

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Iwona Nowicka

23.05.2005

Konsultacje społeczne jako instrument finansowego ukierunkowania badań naukowych

prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 23.11.2009

Wioletta Marzena Żero

05.12.2005

Obciążenia fiskalne jako bariery rozwoju MSP w sektorze usług

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Agnieszka Grosz

04.07.2005

Interreg jako instrument finansowania współpracy terytorialnej

dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 13.12.2010

Usewalad Nikulin

04.07.2005

Wprowadzenie EURO jako czynnik rozwoju kredytu hipotecznego w krajach Grupy Wyszechradzkiej

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 17.10.2011

Katarzyna Jamróz

21.02.2005

Działalność inwestycyjna firm ubezpieczeniowych a sprawność rynku kapitałowego

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

 

 

Przewód zamknięto – uchwała RW EiZ z dnia 17.10.2011