Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Oferta dydaktyczna Zakładu Zarządzania jest zorientowana na zarządcze i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji oraz relacji organizacji z otoczeniem. Obejmuje ona zajęcia z następujących przedmiotów: etyka gospodarcza, etyka w biznesie, gospodarowanie kapitałem ludzkim, komunikacja i negocjacje w logistyce, podstawy negocjacji, negocjacje handlowe, negocjowanie umów gospodarczych, psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy, społeczna odpowiedzialność biznesu, koncepcje zarządzania, zarządzanie procesami, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, zarządzanie wynagrodzeniami, analiza ekonomiczna, marketing, marketing międzynarodowy, badania marketingowe, logistyka marketingowa, marketing  na rynkach zagranicznych, marketing  na rynku przedsiębiorstw i usług, marketing partnerski, promocja w handlu, public relations, przywództwo w biznesie. Niektórzy pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych realizowanych na WEiF, m.in.: analiza pracy, etyka w stosunkach pracy, lider w biznesie, motywowanie w organizacji, zasady i metody doboru kadr.