Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Od 25 maja br. zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się zdalnie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach podyplomowych w siedzibach uczelni wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzeniem nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku zajęcia na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego odbywają się w formie zdalnej. Zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia i egzaminy realizowane są poprzez platformę Microsoft Teams.